ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ Й АНАЛІЗУ ПОСЛУГ З ВАНТАЖОПЕРЕВЕЗЕННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31319/2709-2879.2024iss1(8).306506pp143-150

Ключові слова:

господарське товариство, послуги, вантажоперевезення, функція, аналіз, витрати

Анотація

Стаття розглядає актуальні проблеми в сфері організації обліку послуг з вантажоперевезень у контексті сучасної економіки, яка вимагає ефективного управління логістичними процесами. Автор звертає увагу на те, що вантажоперевезення є ключовим елементом суспільної інфраструктури та відіграє важливу роль у забезпеченні ефективного руху товарів від місця виробництва до споживача. Однією з головних проблем, визначених автором, є неоднозначність та недостатня стандартизація обліку вантажоперевезень. Це ускладнює внутрішньо організаційні процеси та аналіз ефективності логістичних витрат. Крім того, зростання конкуренції на ринку послуг логістики та стрімкий розвиток технологій вимагають постійного удосконалення систем обліку, що ставить перед фахівцями завдання пошуку оптимальних стратегій управління цими процесами. На прикладі матеріалів ТОВ "ПРОМЗІПАКТИВ" розглядається методика обліку, яка відзначається структурованістю, ефективністю та спрямованістю на забезпечення фінансової стійкості та ефективного управління фінансовими ресурсами підприємства. Надані рекомендації щодо ефективного управління витратами та оптимізації вантажоперевезень, використовуючи функцію витрат. Крім того, наголошується на необхідності постійного моніторингу фактичних витрат порівняно з прогнозованими для виявлення різниці та вживання відповідних заходів для її зменшення. Стаття розкриває важливі аспекти управління вантажоперевезеннями та обліку логістичних послуг у сучасному економічному середовищі, надаючи практичні рекомендації для підвищення ефективності та прибутковості підприємств.

Посилання

Даньків Й.Я., Лучко М.Р., Остап’юк М.Я. Особливості обліку витрат та доходів перевезень на залізничному транспорті (методика і організація). Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Економіка. Ужгород, 2007. Вип. 21. С. 209–213.

Anthony, R. and Govindarajan, V. Management Control Systems, Chicago, Mc-Graw-Hill IRWIN, 2007. 286 р.

Otley, D., 1994. Management control in contemporary organizations: towards a wider framework, Management Accounting Research, 1994. №5, 289-299

Horngren C. , Sundem G., Stratton W. Introduction to Management Accounting, New Jersey: Pearson, 2005. 864р.

Kaplan Robert S., Atkinson Anthony A. Advanced Management Accounting, Prentice-Hall International, Inc., 2-d ed. 1989. 798 р.

Drury, K. Management and production accounting: a textbook. K.: Agropromizdat., 1989. 1002 р.

Голов С.Ф. Управлінський облік. Київ: Лібра, 2003. 704 с.

Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»: Наказ Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. № 318. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/show/z0027-00 (дата звернення: 25.03.2024).

Хмелюк А.В., Галаганов В.О. Моделі поведінки витрат: визначення функції витрат металургійної продукції. Економічний аналіз. Тернопіль, 2018, Том 28. №1. С.270-277.

Хмелюк А.В., Ситнік О.О. Особливості обліку супутньої продукції на металургійних підприємствах. Світ економічної науки. Випуск 31: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування. Тернопіль, 2021. С. 50-55.

Єріна А.М. Пальян З.О. Статистика: підручник. К.: КНЕУ, 2010. 351с.

Dan'kiv, J.Ja., Luchko, M.R. and Ostap'juk, M.Ja. (2007), «Osoblyvosti obliku vytrat ta dohodiv perevezen' na zaliznychnomu transporti (metodyka i organizacija)», Naukovyj visnyk Uzhgorods'kogo universytetu, Serija Ekonomika, Uzhgorod, Issue 21, pp. 209–213,

Anthony, R. and Govindarajan, V. (2007) Management Control Systems, Chicago, Mc-Graw-Hill IRWIN

Otley, D. (1994) Management control in contemporary organizations: towards a wider framework, Management Accounting Research, 5, 289-299

Horngren C. , Sundem G., Stratton W.(2005) Introduction to Management Accounting, New Jersey: Pearson

Kaplan Robert S., Atkinson Anthony A. (1989) Advanced Management Accounting, Prentice-Hall International, Inc., 2-d ed.

Drury, K. (1989) Management and production accounting: a textbook. K.: Agropromizdat. (in Ukrainian).

Golov S.F. (2003) Upravlinskyi oblik [Managerial Accounting]. Kyi: Libra. (in Ukrainian)

Accounting Regulations (Standard) 16 “Expenses” (1999) dated 31.12.1999, No.318. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/show/z0027-00 (accessed 25 March 2024).

Khmeliuk A.V., Halahanov V.O. (2018) Modeli povedinky vytrat: vyznachennia funktsii vytrat metalurhiinoi produktsii [Cost behaviour models: determining the cost function of steel products]. Ekonomichnyi analiz, no. 1, (Ternopil), pp. 270-277.

Khmelyuk A.V. Sitnik O.O. (2021) Osoblyvosti obliku suputnoi produktsii na metalurhiinykh pidpryiemstvakh [Features of accounting for related products at metallurgical enterprises]. Proceedings of the World of Economic Science (Ternopil), pp. 50-55.

Yerina A.M., Palian Z.O. (2010) Statystyka: pidruchnyk [Statistics: textbook]. Kyiv: KNEU. (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-20

Номер

Розділ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ