Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
  • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

Мова статті – англійська, українська

1. Стаття супроводжується: авторською довідкою, в якій вказується: прізвище, ім’я, по-батькові, місце роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада, поштова адреса, контактний телефон, е-mail.

Якщо серед авторів статті немає доктора наук зі спеціальності, яка відноситься до проблематики статті, то за ініціативи автора(-ів) така стаття попередньо рецензується доктором наук з відповідної спеціальності і, в разі позитивного результату, рецензія надсилається до редакції журналу разом із матеріалами для публікації.

 

2. Послідовність розміщення матеріалів статті

1. Рубрика журналу (вирівнювання по центру).

2. Індекс УДК (Універсальної десяткової класифікації) у верхньому лівому кутку сторінки.

3. Прізвище та ініціали автора(-ів) (не більше 3-х авторів), науковий ступінь, вчене звання, посада, назва навчального закладу чи наукової установи, місто, e-mail, ORSID – українською мовою (у верхньому лівому кутку сторінки).

4. Прізвище та ініціали автора(-ів) (не більше 3-х авторів), науковий ступінь, вчене звання, посада, назва навчального закладу чи наукової установи, місто, e-mail, ORSID – англійською мовою (у верхньому лівому кутку сторінки).

5. Назва статті українською мовою (напівжирним шрифтом, великими буквами, вирівнювання по центру).

6. Назва статті англійською мовою (напівжирним шрифтом, великими буквами, вирівнювання по центру).

7. Анотації: українською мовою – не менш як 700 знаків, без пробілів), англійською мовою – не менш як 1800 знаків (без пробілів). Якщо публікація подається англійською мовою: англійською мовою – не менш як 700 знаків, без пробілів), українською мовою – не менш як 1800 знаків (без пробілів).

8. Ключові слова українською та англійською мовами (5-8 слів) курсивом.

9. JEL Classification.

10.  Текст статті.

Наукова стаття повинна обов’язково містити такі необхідні елементи (відповідно до Постанови ВАК України №7-05-1и від 15.01.2003р.):

Постановка проблеми (Formulation of the problem) у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями. Має відображати актуальність теми статті, її зв’язок із найважливішими теоретичними та науково-практичними завданнями, значення для розвитку певної галузі науки і практики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій (Analysis of recent research and publications), на які опирається автор, в яких розглядають цю проблему і підходи її розв’язання. При цьому виділити невирішені частини загальної проблеми, яку досліджують у статті.

Формулювання цілей статті (постановка завдання) (Formulation of the goals of the article). Опис головної ідеї публікації, чим вона відрізняється, доповнює та поглиблює вже відомі підходи, які нові факти, закономірності висвітлює; мета статті випливає з постановки загальної проблеми і огляду раніше виконаних досліджень.

Виклад основного матеріалу дослідження (Presentation of the main research material) з повним обґрунтуванням здобутих наукових результатів. Основна частина статті, в якій висвітлюються основні положення і результати наукового дослідження, особисті ідеї, думки, отримані наукові факти, розроблені науково-методичні підходи та результати їх апробації, методика отримання та аналіз фактичного матеріалу.

Висновки (Conclusions) із цього дослідження і дальші перспективи в цьому напрямку. Стаття має завершуватись конкретними висновками і рекомендаціями, що коротко узагальнюють викладений в основній частині матеріал та/або перспективу подальших досліджень.

11 Література подається наприкінці статті у формі: «Список використаної літератури» (оновлений Національний стандарт України ДСТУ 8302:2015)

12. Література ( «References») подається в АРА стилі (APA Style Reference Citations)

 

3. Вимоги до оформлення статті

- обсяг статті має бути від 5 до 10 сторінок, включаючи ілюстрації, таблиці, графіки, список літератури.

- параметри сторінки – формат А4; орієнтація – книжкова, поля: зверху – 3,5 см, знизу, ліворуч та праворуч – 2,5 см. Шрифт «Times New Roman» – 11 pt з одинарним міжрядковим інтервалом. Абзацний відступ – 1,25 см. Текст вирівнюється по ширині.

- рисунки і таблиці необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Розмір таблиць та ілюстрацій не повинен бути більше ширини сторінки. Рисунки, зроблені у MS Word, потрібно згрупувати і подати як єдиний графічний безкольорний об’єкт. Таблиці, рисунки друкують вбудованим редактором Microsoft Word і розміщують посередині.

- формули в статтях мають бути набрані за допомогою редактора формул (за допомогою вбудованого редактора формул MS Equation курсивом), нумерують з правого боку.

На кожну формулу, таблицю, рисунок в тексті мають бути обов’язкові посилання. Формули, на які є посилання, нумерують арабськими цифрами в круглих дужках праворуч.

- посилання на літературу в тексті слід давати в квадратних дужках, наприклад, [3, с. 35; 8, с. 56-59]. Перша цифра вказує порядковий номер джерела в списку літератури, а друга – відповідну сторінку в цьому джерелі; одне джерело відокремлюється від іншого крапкою з комою.

- список літератури подається наприкінці статті в порядку згадування джерел відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису. Бібліографічний список слід оформлювати згідно розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».


При оформленні References (список для міжнародних баз даних) посилання на джерела необхідно робити в романському алфавіті в АРА стилі (APA Style Reference Citations) ((https://www.bibme.org/citation-guide/APA/book)).

 

Слід звернути увагу:

- усі статистичні дані мають бути підкріплені посиланнями на джерела.

- усі цитати мають містити посилання на джерела.

- назви праць у бібліографічному списку розміщують у порядку цитування.

- якщо в огляді літератури або далі по тексту Ви посилаєтесь на прізвище вченого, його публікація має бути у загальному бібліографічному списку після статті.

- скорочення слів і словосполучень, крім загальноприйнятих, недопустимо.

 

4. Відповідальність за точність, правильність і коректність цитування, посилань і перекладу покладається на автора. Редакція залишає за собою право на незначне редагування, зберігаючи при цьому головні результати та авторську стилістику. Редколегія залишає за собою право відхиляти неякісні матеріали без пояснення причин.

5. Електронний варіант статті та супровідні файли, підготовлені в текстовому редакторі MS Word for Windows надсилаються на електронну пошту за адресою: bisnescon@ukr.net (Файли називати за таким зразком: стаття: Кравченко_Стаття, довідка про автора: Кравченко_Довідка)

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.