Про журнал

Галузь та проблематика

Мета

Науковий журнал «Економічний вісник Дніпровського державного технічного університету» є виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій. Метою наукового журналу є оприлюднення результатів наукових досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених у сфері національної економіки, економіки підприємств, менеджменту, маркетингу, бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту, оподаткування, фінансів, банківської справи та страхування, математичних методів та інформаційних технологій в економіці.

 

Основні завдання наукового журналу:

- дослідження проблем та перспективних напрямів розвитку економіки;

- забезпечення обміну думками серед науковців у галузі національної економіки, економіки підприємств, менеджменту, маркетингу, бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту, оподаткування, фінансів, банківської справи та страхування, математичних методів та інформаційних технологій в економіці;

- створення відкритого інформаційного середовища для представників наукової спільноти, викладачів, аспірантів, здобувачів вищої освіти для публікації результатів своїх досліджень та їх вільного поширення;

- активізація розвитку міжнародного співтовариства фахівців у галузі теорії та практики економічних досліджень.

 

Читацька аудиторія. Видання орієнтоване на науковців та фахівців, аспірантів, здобувачів вищої освіти, які цікавляться теоретичними та прикладними проблемами у сфері економіки, менеджменту, маркетингу, фінансів, обліку, оподаткування з метою їх дослідження та вирішення, а також на аудиторію для ознайомлення з результатами досліджень науковців.

 

 

Процес рецензування

Основна мета процесу рецензування полягає у підвищенні наукової цінності статей, які публікуються в періодичному фаховому виданні «Економічний вісник Дніпровського державного технічного університету», шляхом формування об’єктивних процедур відбору авторських рукописів та визначення зважених підходів до розробки рекомендацій щодо їх поліпшення.

Всі рецензенти повинні дотримуватися вимог до етики в наукових публікаціях Комітету з етики в публікаціях (Committee on Publication Ethics) і бути об’єктивними та неупередженими.

Редакція наукового журналу «Економічний вісник Дніпровського державного технічного університету» приймає до розгляду рукописи, які пройшли попереднє рецензування зовнішнім фахівцем відповідного наукового профілю. Така рецензія має містити інформацію про достовірність, актуальність та новизну отриманих результатів, а також практичну цінність та рекомендації щодо публікації статті.

До рецензування допускаються наукові статті, оформлені відповідно до встановлених вимог, викладених у Керівництві для авторів. З метою визначення відповідності вказаним вимогам у Керівництві, наукові статті проходять первинний контроль у редакції журналу. За наявності зауважень на етапі первинного контролю, стаття повертається автору для усунення виявлених недоліків.

Статті, які подаються до наукового журналу, подаються на рецензування експертам, які є фахівцями у відповідній галузі та володіють глибокими професійними знаннями й досвідом роботи в межах конкретного наукового напрямку.

Редакція зберігає анонімність рецензентів.

У процесі рецензування висвітлюються такі аспекти:

- відповідність теми статті науковому профілю журналу;

- відповідність змісту статті заявленій її назві;

- відповідність статті тематичним рубрикам журналу;

- актуальність теми дослідження і наявність у змісті статті елементів новизни;

- чіткість формулювання мети статті;

- логічність та переконливість наукової аргументації основних положень статті;

- наявність обґрунтованих висновків і напрямків подальших досліджень;

- доцільність публікації статті з огляду на наявність інтересу широкого кола читачів;

- потреба у скороченні, видаленні, розширення чи доопрацювання деяких частин статті;

- потреба у доопрацюванні щодо стилю, мови, використаної термінології;

- достатність кількості та якості літературних джерел, а також коректність посилання на них.

Рецензент залежно від результатів рецензування обирає один з варіантів рекомендації:

- рекомендовано до публікації;

- рекомендовано повернути на доопрацювання та повторне рецензування;

- не рекомендовано до публікації (якщо стаття переважно не відповідає вимогам і потребує значного часу для доопрацювання. Автор може подати доопрацьовану статтю повторно до наступного номера журналу);

- не рекомендовано до публікації без можливості повторного подання (якщо поданий текст містить плагіат, не відповідає тематиці журналу або не відповідає рівню журналу).

Доопрацьований варіант статті направляється на повторне рецензування. У випадку повторного негативного висновку рецензента стаття відхиляється та не підлягає подальшому розгляду. Редколегія не вступає у дискусію з авторами відхилених статей.

Редакція залишає за собою право на редагування текстів статей зі збереженням головних результатів та авторського стилю, погоджуючи остаточний варіант із автором; переносити статті в інший випуск, узгодивши це з автором. Рукописи статей, відхилені редакційною колегією, авторам не повертаються та не рецензуються.

 

Періодичність публікації

Періодичність: 2 рази на рік.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.