НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОВІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Автор(и)

  • Коваленко О.В. Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Україна https://orcid.org/0000-0001-8157-1013
  • Татценко В.І. Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31319/2709-2879.2023iss2(7).293599pp56-62

Ключові слова:

прибуток, управління прибутковістю, податкова реформа, єБронювання, кадрова політика, конкурентоспроможність, маркетинг

Анотація

Стаття присвячена аналізу та оптимізації процесів управління прибутковістю суб’єкта господарювання в сучасних умовах. Актуальність дослідження зумовлена потребою адаптації підприємств до складних умов війни, включаючи непрогнозованість розвитку ситуації в Україні, непередбачувані дії держави, обмежений капітал, зниження платоспроможності клієнтів та інші фактори, що впливають на економічний ландшафт.

Мета статті – розроблення напрямів покращення управління прибутковістю підприємств в умовах сучасних економічних викликів і нестабільного середовища. Для досягнення мети в процесі дослідження було вирішено ряд завдань: визначено поняття «прибуток» та «управління прибутковістю»; розглянуто основні принципи побудови ефективної системи управління прибутковістю підприємства; проаналізовано внутрішні та зовнішні фактори, які впливають на прибутковість підприємств України в сучасних умовах; запропоновано напрями удосконалення управління прибутковістю суб’єкта господарювання. В ході дослідження використані загальнонаукові методи пізнання: критичного аналізу, синтезу інформації, індукції та дедукції.

За результатами дослідження встановлено, що розробка напрямів підвищення ефективності управління прибутковістю підприємства в сучасних умовах повинна ґрунтуватися на комплексному підході, що враховує як внутрішні, так і зовнішні фактори. Однак особливу увагу необхідно приділити внутрішнім факторам, що підконтрольні підприємству, оскільки управління ними є дієвим інструментом підвищення ефективності та прибутковості. Саме тому такі напрями повинні включати ефективну кадрову політику; підвищення ефективності збутової політики; оптимізацію витрат; підвищення якості продукції та ліквідацію втрат; ефективний маркетинг; оновлення бізнес-моделей; постійний моніторинг та аналіз; ефективне внутрішнє управління.

Практичне значення дослідження полягає в можливості впровадження розроблених стратегій та рекомендацій підприємствами для підвищення їх прибутковості та стабільності в умовах сучасного економічного середовища.

Посилання

Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: наказ Міністерства Фінансів України від 07.02.2013 № 73. ВРУ. 2023. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text (дата звернення: 07.09.2023).

Жигалевич Ж. М., Фісенко Е.С. Система управління прибутком як умова ефективного функціонування підприємства. Економіка і суспільство. 2016. №4. С. 145-148.

Парій Л. В. Управління прибутком підприємства в сучасних умовах. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2022. № 3-4 (40). С. 86-92. DOI: 10.31673/2415-8089.2022.038692

Нагайчук В. В. Показники оцінки якості прибутку ті їх залежність від обраної стратегії. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Сер. Економічні науки. 2011. Вип. 2 (42). Ч.1. С. 139-146.

Партин Г. О., Фаріон С. Я. Економічна сутність майнового потенціалу підприємства. Бізнес Інформ. 2013. № 6. С. 296-301.

Державна служба статистики України. Ukrstat. 2023. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 07.09.2023).

Моісеєв В. Як збиток у 714 мільярдів розподілився між 100 компаніями. PG. 2023. URL: https://thepage.ua/ua/economy/top-100-zbitkovih-kompanij-v-ukrayini-u-2022-roci (дата звернення: 07.09.2023).

Мосорко А. Українські підприємства у 2022 році скоротили до податковий прибуток у 12,6 раза – Держстат. Мінд. 2023. URL: https://mind.ua/news/20262363-ukrayinskihttps://mind.ua/news/20262363-ukrayinski-pidpriemstva-u-2022-roci-skorotili-dopodatkovij-pributok-u-126-raza-derzhstatpidpriemstva-u-2022-roci-skorotili-dopodatkovij-pributok-u-126-raza-derzhstat (дата звернення: 07.09.2023).

Длігач А. Як почувається малий і середній бізнес під час війни. Результати дослідження. Українська Правда. 2023. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2023/09/6/703949/ (дата звернення: 07.09.2023).

Pro zatverdzhennya Natsional‘noho polozhennya (standartu) bukhhalters‘koho obliku «Zahal‘ni vymohy do finansovoyi zvitnosti»: nakaz Ministerstva Finansiv Ukrayiny vid 07.02.2013 № 73. (2023). [On the approval of the National Regulation (standard) of accounting 1 "General requirements for financial reporting": order of the Ministry of Finance of Ukraine dated February 7, 2013 No. 73]. VRU. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text (accessed 07 September 2023).

Zhyhalevych, ZH. M., Fisenko, E.S. (2016). Systema upravlinnya prybutkom yak umova efektyvnoho funktsionuvannya pidpryyemstva [The profit management system as a condition for the effective functioning of the enterprise]. Ekonomika i suspil‘stvo, 4, 145-148.

Pariy, L. V. (2022). Upravlinnya prybutkom pidpryyemstva v suchasnykh umovakh [Enterprise profit management in modern conditions]. Ekonomika. Menedzhment. Biznes, no 3-4 (40), pp. 86-92.

Nahaychuk, V. V. (2011). Pokaznyky otsinky yakosti prybutku ti yikh zalezhnist‘ vid obranoyi stratehiyi [Indicators of profit quality assessment and their dependence on the chosen strategy]. Naukovyy visnyk Chernivets‘koho torhovel‘no-ekonomichnoho instytutu KNTEU. Ser. Ekonomichni nauky, no 2 (42), 1, pp. 139-146.

Partyn, H. O., Farion, S. YA. (2013). Ekonomichna sutnist‘ maynovoho potentsialu pidpryyemstva [Economic essence of the property potential of the enterprise]. Biznes Inform, no 6, pp. 296-301.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny. (2023). [State Statistics Service of Ukraine]. Ukrstat. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed 07 September 2023).

Moiseyev, V. (2023). Yak zbytok u 714 mil‘yardiv rozpodilyvsya mizh 100 kompaniyamy [How the loss of 714 billion was distributed among 100 companies]. PG. Available at: https://thepage.ua/ua/economy/top-100-zbitkovih-kompanij-v-ukrayini-u-2022-roci (accessed 07 September 2023).

Mosorko, A. (2023). Ukrayins‘ki pidpryyemstva u 2022 rotsi skorotyly do podatkovyy prybutok u 12,6 raza – Derzhstat [In 2022, Ukrainian enterprises reduced their tax profit by 12.6 times - State Statistics Service]. Mind. Available at: https://mind.ua/news/20262363-ukrayinskihttps://mind.ua/news/20262363-ukrayinski-pidpriemstva-u-2022-roci-skorotili-dopodatkovij-pributok-u-126-raza-derzhstatpidpriemstva-u-2022-roci-skorotili-dopodatkovij-pributok-u-126-raza-derzhstat (accessed 07 September 2023).

Dlihach, A. (2023). Yak pochuvayet‘sya malyy i seredniy biznes pid chas viyny. Rezul’taty doslidzhennya [How small and medium-sized businesses feel during the war. Research results]. Ukrayins’ka Pravda. Available at: https://www.epravda.com.ua/columns/2023/09/6/703949/ (accessed 07 September 2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-27

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ