ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31319/2709-2879.2021iss1(2).232571pp37-46

Ключові слова:

персонал, кадрове адміністрування, галузь, інновація, діяльність, ефективність, економіка, аналіз, продукція

Анотація

Механізм стимулювання працівників з урахуванням досягнутих персональних результатів сприятиме зростанню рівня зацікавленості досягнення мети організації, та збереженню її висококваліфікованого трудового потенціалу. Головними особливостями впровадження інновацій промисловими підприємствами галузей національної економіки є тривалий термін розробки й апробації інновацій, неможливість у деяких випадках повного привласнення результатів впровадження інновацій, комплементарний характер впроваджуваних інновацій, тісний взаємозв’язок між інноваціями й локальними умовами впровадження та високий рівень ризику. Завдання управління інноваційною діяльністю промислових підприємств корпоративного типу галузей національної економіки на сучасному етапі може бути вирішене шляхом застосування адаптивних підходів і адаптивної моделі управління. Вона будується на основі формування програмної траєкторії керованої системи на певний період часу і створення системи управлінських дій, що націлені на усунення дестабілізуючих збурень, які відхиляють керовану систему від програмної траєкторії. Ефективність діяльності галузей національної економіки в значній мірі визначається взаємодією науки і практики, особливо впровадженням у виробництво передових інноваційних технологій на промислових підприємствах галузей національної економіки. Аналіз особливостей інноваційного процесу в національній економіці свідчить, що впровадження інновації підприємствами є процесом, орієнтованим на комерціалізацію інновацій, який віддзеркалює виникнення, розвиток і розв’язання суперечності вітчизняної науки й практики, що забезпечується реалізацією інноваційного потенціалу промислових підприємств галузей національної економіки. Необхідність вдосконалення існуючих  механізмів   управління   персоналом в галузях національної економіки зумовлює загальносвітові тенденції розвитку економіки на мікроекономічному рівні. Ефективне вирішення  проблем  управління персоналом вимагає, щоб система управління персоналом була органічно вбудована в систему загального управління та узгоджена із загальноорганізаційною стратегією та організаційною культурою.

Біографії авторів

П.І. Коренюк, Дніпровський державний технічний університет

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту організацій і адміністрування

А.С. Зєніна-Біліченко, Національний університет харчових технологій

., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки праці та менеджменту

Посилання

Amosha A. (2005) Innovatsiinyi shliakh rozvytku Ukrainy: problemy ta rishennia. (Innovative way of development of Ukraine: problems and solutions) Ekonomist. # 6, 28–32.

Burlaka V. (2010) Priorytety innovatsiinoho rozvytku v ukrainskii ekonomitsi. (Priorities of innovative development in the Ukrainian economy) Dilovyi visnyk. # 12(199), 18–22.

Drohomyretska M.I. (2013) Motyvatsiia pratsi yak instrument efektyvnoho upravlinnia personalom suchasnoi orhanizatsii. (Motivation of work as a tool for effective personnel management of a modern organization) Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomika. Vol. 18, # 1(1), P. 97–101.

Zhuchok T. M. (2013) Udoskonalennia pidkhodiv upravlinnia innovatsiinoiu diialnistiu na promyslovykh pidpryiemstvakh rehionu. (Improving approaches to innovation management at industrial enterprises in the region) Visnyk Skhidnoukrainskoho natsionalnoho universytetu imeni Volodymyra Dalia. # 4(193),Vol. 2, , P. 199–203.

Law of Ukraine "On Innovation" (2012). Avaliable at: http: //zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/ laws/main.cgi?nreg=3715–17.

Kalinichenko A.V. (2013) Motyvatsiia ta motyvatsiinyi protses: sutnist ta poniattia. (Motivation and motivational process: essence and concept) Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti. # 42, P. 417–420.

Kapustianskyi P.Z. (2007) Motyvatsiia pratsi personalu suchasnykh orhanizatsii (orhanizatsiino-upravlinskyi aspekt). (Motivation of staff of modern organizations (organizational and managerial aspect)), Instytut pidhotovky kadriv derzhavnoi sluzhby zainiatosti Ukrainy, Kyiv, Ukraina.

Kirian T.M. (2008) Motyvatsiia liudskoho kapitalu do produktyvnoi pratsi. (Motivation of human capital to productive work) NDI pratsi i zainiatosti naselennia, Kyiv, Ukraina.

Krykunenko D.O. (2011), Problemy vprovadzhennia innovatsii na pidpryiemstvakh. (Problems of introduction of innovations at the enterprises) Marketynh i menedzhment innovatsii. # 4,

Vol. 1, P. 45–49.

Lutokhina Ye.A. (2011), Kharakter i motyvatsiia pratsi v «novii ekonomitsi». (The nature and motivation of work in the "new economy") Visnyk Skhidnoievropeiskoho universytetu ekonomiky i menedzhmentu. Seriia: Ekonomika i menedzhment. # 2, P. 11–17.

Maslak O.O. (2012) Chynnyky vplyvu na innovatsiinu diialnist promyslovykh pidpryiemstv. (Factors influencing the innovation activity of industrial enterprises) Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy. # 22.8, P. 269–274.

Onishchuk Yu.Yu. (2013) Motyvatsiia yak odna iz skladovykh efektyvnoho upravlinnia rozvytkom liudskykh resursiv orhanizatsii. (Motivation as one of the components of effective management of human resources development of the organization) Upravlinnia rozvytkom. # 12, P. 137–139.

Soloviova O. Ye. (2009), Motyvatsiia yak chynnyk pidtrymky stratehichnykh tsilei pidpryiemstva. (Motivation as a factor in supporting the strategic goals of the enterprise) Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy mashynobudivnoi haluzi. # 2, P. 95–112.

Fedulova L.I. (2012) Problemy i peredumovy formuvannia v Ukraini ekonomiky novitnoho tekhnolohichnoho ukladu. (Problems and preconditions of formation of the newest technological way of life in Ukraine) Управлінські інновації. Vol. 18, P. 9–20.

Chervinska L. (2003) Motyvatsii v systemi reformuvannia oplaty pratsi. (Motivations in the system of wage reform) Ekonomika. Finansy. Pravo. # 3, P. 10-15.

Chumak L.F. (2012) Innovatsiina diialnist pidpryiemstva v suchasnykh umovakh. (Innovative activity of the enterprise in modern conditions) Biznes Inform. # 12, P. 209–212.

Амоша А. Інноваційний шлях розвитку України: проблеми та рішення. Економіст. 2005.

№ 6. С. 28–32.

Бурлака В. Пріоритети інноваційного розвитку в українській економіці. Діловий вісник. 2010. № 12 (199). С. 18-22.

Дрогомирецька М.І. Мотивація праці як інструмент ефективного управління персоналом сучасної організації. Вісник Одеського національного університету. Економіка. 2013. Т. 18, Вип. 1 (1). С. 97–101.

Жучок Т.М. Удосконалення підходів управління інноваційною діяльністю на промислових підприємствах регіону. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2013. № 4 (193). Ч. 2. С. 199–203

Закон України «Про інноваційну діяльність»: URL: http: //zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/ laws/main.cgi?nreg=3715–17.

Калініченко А.В. Мотивація та мотиваційний процес: сутність та поняття. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2013. Вип. 42. С. 417–420.

Капустянський П.З. Мотивація праці персоналу сучасних організацій (організаційно-управлінський аспект). К. : Інститут підготовки кадрів держ. служби зайнятості України, 2007. 156 с.

Кір’ян Т.М. Мотивація людського капіталу до продуктивної праці: монографія. К. : НДІ праці і зайнятості населення, 2008. 416 с.

Крикуненко Д.О. Проблеми впровадження інновацій на підприємствах. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2011. № 4, Т. І. С. 45–49.

Лутохіна Є.А., Возна В.В. Характер і мотивація праці в «новій економіці». Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Сер. : Економіка і менеджмент. 2011. № 2. С. 11–17.

Маслак О.О., Дорошкевич К.О. Чинники впливу на інноваційну діяльність промислових підприємств. Науковий вісник НЛТУ України. 2012. Вип. 22.8. С. 269–274

Оніщук Ю.Ю. Мотивація як одна із складових ефективного управління розвитком людських ресурсів організації . Управління розвитком. 2013. № 12. С. 137–139.

Соловйова О.Є. Мотивація як чинник підтримки стратегічних цілей підприємства. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі. 2009. № 2. С. 95–112.

14 Федулова Л.І. Проблеми і передумови формування в Україні економіки новітнього технологічного укладу . Управлінські інновації. 2012. Вип. 1. С. 9–20. 4.

Червінська Л. Мотивації в системі реформування оплати праці. Економіка. Фінанси. Право. 2003. № 3. С. 10–15.

Чумак Л.Ф. Інноваційна діяльність підприємства в сучасних умовах. Бізнес Інформ. 2012. № 12. C. 209–212.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-02

Номер

Розділ

Статті