ВИЗНАЧЕННЯ ШЛЯХІВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31319/2709-2879.2021iss1(2).232564pp30-36

Ключові слова:

теплоенергетика, підприємство, ТЕЦ, розвиток, теплопостачання

Анотація

В умовах ринку для забезпечення економічного розвитку підприємства змушені постійно контролювати і підвищувати економічну ефективність своєї діяльності. Стратегія підприємств електроенергетичної галузі має передбачати створення комплексної системи заходів, спрямованих на досягнення перспективних параметрів ефективності, реалізацію головної мети підприємства. Ситуація з енергозбереженням та ефективністю використання паливно-енергетичних ресурсів, що склалася на сьогодні у системі комунальної теплоенергетики (як в регіоні так і в цілому в країні), на всіх рівнях управління визнана проблемно-критичною. Низька конкурентоспроможність підприємств комунальної теплоенергетики гальмує її самостійний розвиток та модернізацію, що визначає актуальність теми дослідження.

Детальний розгляд різних аспектів фінансового стану ПАТ ДТЕЦ вказує на присутність кризових явищ у його діяльності; підприємство не є рентабельним протягом всіх років аналізованого періоду; в цілому фінансово-господарський стан товариства можна вважати незадовільним. На рівень рентабельності більш за все впливає розмір виробничої собівартості, що свідчить про значні витрати на виробництво, але технічний потенціал ТЕЦ не вичерпаний, що дає змогу збільшувати навантаження на існуюче обладнання підприємства. Крім того, позиція на ринку чітко не закріплена за підприємством, що дає змогу для освоєння нової ринкової ніші у вигляді лівобережної частини міста.

Згідно виконаним дослідженням, після повного відновлення системи теплозабезпечення правого і лівого берегу з’явиться можливість відновити гаряче водопостачання і перейти до його цілорічного надання. Це дасть змогу теплоелектроцентралі працювати весь рік без переходу на літній період, що призводить до: зменшення питомих витрат палива на відпуск електричної енергії, збільшення виробітку теплової та електричної енергії, здешевлення вартості виробництва теплової та електричної енергії через повне завантаження існуючого обладнання. Результати розвитку підприємства дозволять йому стати невід’ємною частиною інфраструктури міста.

Біографії авторів

Г.І. Карімов, Дніпровський державний технічний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування

А.С. Зєніна-Біліченко, Національний університет харчових технологій

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки праці та менеджменту

К.А. Звонарьова, Дніпровський державний технічний університет

аспірант кафедри менеджменту організацій і адміністрування

 

Посилання

Snizhko S.V., Velykykh K.O. (2009) Menedzhment u palyvno-energhetychnomu kompleksi [Management in the fuel and energy complex]. Kharkiv: KhNAMGh. (in Ukrainian)

Konstantinov F.V. (ed.) (1967) Filosofskaya entsiklopediya (T.4 «Nauka - logika») [Philosophical encyclopedia (Vol. 4 «Science - Logic»)]. Moskva: «Sovetskaya entsiklopediya». (in Russian)

Afanas'ev N.V, Rogozhin V.D., Rudyka V.I. (2003) Upravlenie razvitiem predpriyatiya [Enterprise development management]. Kharkiv: Izdatel'skiy Dom «INZhEK». (in Russian)

Gaponenko A.L., Pankrukhin A.P. (2006) Strategicheskoe upravlenie [Strategic management]. Moskva: Izdatel'stvo OMEGA–L. (in Russian)

Iljjin V.V., Kulaghin Ju.I. (2003) Ljudyna i svit [Human and world]. Kyjiv: Kyiv.nac.torgh.-ekon.un–t. (in Ukrainian)

Krynskaya L.I. (2004) Sistemnyy podkhod k postroeniyu modeli razvitiya regionov [A systematic approach to building a model of regional development].. Culture of Black Sea People, vol. 3, no. 55, pp. 96–101.

Kononenko I.V. (2001) Upravlinnja rozvytkom pidpryjemstva [Enterprise development management]. Kharkiv: NTU “KhPI”. (in Ukrainian)

Korotkov E.M. (1997) Kontseptsiya menedzhmenta [Management concept]. Moskva: Deka. (in Russian)

Maslechenkov Yu.S. (1998) Tekhnologiya i organizatsiya raboty banka: teoriya i praktika [Bank technology and organization: theory and practice]. Moskva: Deka. (in Russian)

Meskon M., Al'bert M., Khedouri F. (1994) Osnovy menedzhmenta [Fundamentals of management]. Moskva: Delo. (in Russian)

Ponomarenko V.S., Trydid O.M., Kyzym M.O. (2003) Strateghija rozvytku pidpryjemstva v umovakh kryzy [Enterprise development strategy in a crisis]. Kharkiv: Vydavnychyj Dim “INZhEK”. (in Ukrainian)

Rajevnjeva O.V. (2006) Upravlinnja rozvytkom pidpryjemstva: metodologhija, mekhanizmy, modeli [Enterprise development management: methodology, mechanisms, models]. Kharkiv: Vydavnychyj Dim “INZhEK”. (in Ukrainian)

Shubravsjka O. (2005) Stalyj ekonomichnyj rozvytok: ponjattja i naprjamky doslidzhennja [Sustainable economic development: concepts and directions of research]. Economy of Ukraine, vol. 1, pp. 36−42.

Smirnov E.A.(2000) Osnovy teorii organizatsii [Fundamentals of the theory of organization]. Moskva: YuNITI. (in Russian)

Vasilenko V.A. (2004) Organizatsionno–tsiklicheskaya i strukturno-funktsional'naya modeli razvitiya organizatsii [Organizational-cyclical and structural-functional models of organization development]. Culture of Black Sea People, vol. 1, no. 56, pp. 100–107.

Zabrodsjka L.D. (2004) Strateghichne upravlinnja: realizacija strateghiji [Strategic management: strategy implementation]. Kharkiv: Konsul. (in Ukrainian)

Joint-stock company “Dniprovs`ka combine heat power plant”. Kamianske (2020). Available at: https://dtec.com.ua/documents/golovna (accessed 21 February 2020).

Prakhovnik A.V., Solovey A.I., Prokopenko V.V. (2011) Energeticheskiy menedzhment [Energy management]. . (in Russian)

Law of Ukraine on the national energy and public utilities regulatory commission № 1540-VIII. (2016, September 22). Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, 51, 833. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1540-19?lang=en. (accessed 18 February 2020).

Karimov Gh.I., Zvonarjova K.A. (2016) Osoblyvosti marketynghovykh doslidzhenj na pidpryjemstvakh elektroenerghetychnoji ghaluzi [Features of marketing research at the enterprises of electric power industry]. Eastern Europe: Economy, Business and Management, vol. 5, pp. 131–134.

Сніжко С.В., Великих К.О. Менеджмент у паливно-енергетичному комплексі: навч. посібник. Харків: ХНАМГ, 2009. 344 с.

Философская энциклопедия: в 10 т. / гл. ред. Ф.В. Константинов. Москва: «Советская энциклопедия», 1967. Т .4 «Наука - логика». 592 с.

Афанасьев Н.В, Рогожин В.Д., Рудыка В.И. Управление развитием предприятия: монография. Харків: Издательский Дом «ИНЖЭК», 2003. 184 с.

Гапоненко А.Л., Панкрухин А.П. Стратегическое управление: учеб. Москва: Издательство ОМЕГА–Л, 2006. 464 с.

Ільїн В.В., Кулагін Ю.І. Людина і світ: навчальний посібник. Київ: Киів.нац.торг.-екон.ун–т, 2003. 283 с.

Крынская Л.И. Системный подход к построению модели развития регионов. Культура народов Причерноморья. 2004. № 55, Т. 3. С. 96–101.

Кононенко І.В. Управління розвитком підприємства: навч. посібник. Харків: НТУ “ХПІ”, 2001. 134 с.

Коротков Э.М. Концепция менеджмента. Москва: Дека, 1997. 304 с.

Маслеченков Ю.С. Технология и организация работы банка: теория и практика. Москва: Дека, 1998. 432 с.

Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. Москва: Дело, 1994. 680 с.

Пономаренко В.С., Тридід О.М., Кизим М.О. Стратегія розвитку підприємства в умовах кризи: монографія. Харків: Видавничий Дім “ІНЖЕК”, 2003. 328 с.

Раєвнєва О.В. Управління розвитком підприємства: методологія, механізми, моделі: монографія. Харків: ВД “ІНЖЕК”, 2006. 496 с.

Шубравська О. Сталий економічний розвиток: поняття і напрямки дослідження. Економіка України. 2005. № 1. С. 36–42.

Смирнов Э.А. Основы теории организации: учебное пособие. Москва: ЮНИТИ, 2000. 375 с.

Василенко В.А. Организационно–циклическая и структурно-функциональная модели развития организации. Культура народов Причерноморья. 2004. № 56. Т. 1. С. 100–107.

Забродська Л.Д. Стратегічне управління: реалізація стратегії: навч. посібник. Харків: Консул, 2004. 208 с.

Публічне акціонерне товариство «Дніпровська теплоелектроцентраль». Кам’янське, 2020. URL: https://dtec.com.ua/documents/golovna (дата звернення: 19.03.2021).

Праховник А.В., Соловей А.И., Прокопенко В.В. Энергетический менеджмент. : ІЕЕ НТУ "КПІ", 2011. 472 с.

Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг: Закон України від 22.09.2016 №1540-VIII / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 51. ст. 833.

Карімов Г.І., Звонарьова К.А. Особливості маркетингових досліджень на підприємствах електроенергетичної галузі. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2016. № 5.

С. 131–134.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-02

Номер

Розділ

Статті