МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31319/2709-2879.2020iss1(1).219887pp31-38

Анотація

У статті узагальнені методики аналізу ефективності основних засобів з точки зору змісту етапів їх реалізації та вибору показників ефективності. Наголошено, що підхід до оцінки економічної ефективності основних засобів повинен базуватися на сутнісних характеристиках основних засобів як елементу капіталу підприємства. Запропоновані формули для перевірки на стадії формування основних засобів двох вимог:  інвестований у основні засоби капітал має бути повністю відшкодованим, але з певним приростом його вартості. Із усієї сукупності показників ефективності реальних інвестиційних проектів виділено індекс рентабельності інвестицій, який не тільки характеризує рівень їх прибутковості, а й динаміку простого та розширеного відтворювального процесу. Зроблено висновок  відносно того, що підхід до вибору креитіального показника ефективності основних засобів повинен бути однаково спрямованим  та взаємообумовленим на різних стадіях їх руху. Запропоновано на стадії формування основних засобів аналізувати  не тільки  рівень прибутковості та можливість повного відшкодування інвестованого у основні засоби капіталу, а також здійснювати порівняння розрахункового індексу рентабельності інвестицій із фактичним рівнем фондорентабельності основних засобів підприємства. До реалізації необхідно прийняти тільки ті інвестиційні проекти, які у майбутньому дозволять підвищити фактичний рівень ефективності використання основних засобів підприємства. На наступній стадії виробничого використання показник фондорентабельності дозволяє охарактеризувати ефективність використання основних засобів не тільки з точки їх продуктивності, а й витратомісткості та рівня прибутковості. Вираження фондорентабельності як добутку фондовіддачі та коефіцієнту рентабельності товарної продукції дає можливість використання наявного методичного інструментарію аналізу показника фондовіддачі. На підставі інформації, оприлюдненої одним із провідних підприємств хімічної промисловості, було здійснено факторний аналіз критеріального показника. За результатами аналізу найбільш  суттєвий вплив на зменшення ефективності використання основних засобів підприємства спричинило  зниження середньогодинної продуктивності їх активної частини  та зниження рентабельності продукції.

Ключові слова: ефективність, основні засоби, індекс рентабельності, фондорентабельність, аналіз, формування, використання, критеріальний показник

Біографія автора

Наталія Караван, Дніпровський державний технічний університет

декан факультету менеджменту, економіки, соціології та філології

Посилання

Gnatenko E. Algorithm of analysis of basic means of production at the enterprise [Text] / Evgeniya Gnatenko // Economic analysis: collection. Science. works / Ternopil National University of Economics; editor-in-chief: OV Yaroshchuk (editor-in-chief) and others. - Ternopil: Publishing and Printing Center of Ternopil National Economic University "Economic Thought", 2016. - Volume 26. - № 1. - P. 99-105. - Access mode: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe

Selivanova N. Peculiarities of methods of analysis of fixed assets of the enterprise / N. Selivanova, Yu. Tkachenko, Ia. Popko // Problems of the market and development of regions of Ukraine in the XXI century. : materials VII International. scientific-practical Internet conference, Odessa, December 05-09. 2016 - Odessa, 2016. - P. 98-102. - Access mode: http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/6218

Bagriy K. Comparative characteristics of methods of analysis of efficiency of use of fixed assets in the enterprise management system / K. Bagriy // Visnyk of Chernivtsi Trade and Economic Institute. Economic sciences. - 2016. – Issue 1. - P. 194-200. - Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2016_1_23.

Yelkin A. Analysis of the dynamics and structure of the main production assets of the enterprise / A. Yelkin // Black Sea Economic Studies. - 2016. - Issue 1. - P. 47-52. - Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2016_1_13

Yurchyshena L. Analysis of the effectiveness of the use of fixed assets in the enterprise / L. Yurchyshena, S. Volynets. // Effective economy. - 2011. - № 8. - Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2011_8_26

Chirkov V. Choice of rational technical solutions. - K .: Tekhnika, 1991 . - 159 p.

Official site of the Main Department of Statistics of Ukraine - Access mode: http://www.ukrstat.gov.ua/express/expres_u.html

Karavan N. Technical component of competitiveness of chemical industry enterprises [Electronic resource] // Electronic journal "Effective Economy" - 2020. - № 4. - Access mode: http://www.economy.nayka.com.ua

Ishchuk S. Vyklyky ta perspektyvy rozvytku khimichnykh vyrobnytstv u regionakh Ukrainy: naukove vydannia / S. Ishchuk, L. Sozansky, L. Koval, O. Lyakhovska; NAS of Ukraine. SI Dolishny Institute for Regional Studies of the NationalAcademy of Sciences of Ukraine; Science. ed. S. Ishchuk. - Lviv, 2018. - 91 p. (Series "Regions: monitoring, forecasts, models")

Annual information of the issuer of securities of JSC “DniproAzot” [Electronic resource] // Official site of JSC “DniproAzot”. - Access mode: http://www.azot.com.ua/uk/company/corporate

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-30

Номер

Розділ

Статті