ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ Й ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ В ЛОГІСТИЦІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31319/2709-2879.2024iss1(8).306501pp123-132

Ключові слова:

логістика, управління інноваціями, системний підхід, ефективність, конкурентні переваги

Анотація

У статті розглянуто роль та зміст управління інноваціями в логістичній сфері, місце логістичних інновацій у забезпеченні конкурентних переваг підприємства та країни. Вказано на особливості логістичної сфери, які полягають у різному рівні пріоритетності логістичних процесів для підприємств різних галузей та знаходять свій прояв у організації системи управління інноваціями. Зазначено, що особливістю логістичної сфери виробничого підприємства є відповідність рівня її інноваційності рівню інноваційності основних технологій. Подано авторське бачення теоретичних засад концепції управління інноваціями в логістиці, які базуються на поєднанні економічної теорії, теорії логістики та логістичних концепцій, теорій інноваційного менеджменту. Визначено спектр методів, інструментів та технологій реалізації управління інноваціями в логістиці.

Посилання

Connecting to Compete 2023. Trade Logistics in an Uncertain Global Economy. The Logistics Performance Index and Its Indicators. 90 р. URL: https://lpi.worldbank.org/sites/default/files/2023-04/LPI_2023_report.pdf (дата звернення: 30.04.2024)

Logistics Performance Index: Full Reports. URL: https://lpi.worldbank.org/report (дата звернення: 30.04.2024)

Global Innovation Index (2013), (2014), (2015), (2016), (2017), (2018), (2019), (2020), (2021), (2022). URL : https://www.wipo.int/publications/en/ series/index.jsp?id=129 (дата звернення: 30.04.2024)

Global Innovation Index 2023: Innovation in the face of uncertainty. Geneva: WIPO. 250 р. DOI:10.34667/tind.48220

Петренко О.І., Черниш В.М. Інновації в логістичній діяльності, їх переваги та недоліки. Сорок шості економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки. Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. 26.04.2020. URL: http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-3441/ (дата звернення: 30.04.2024)

Управління інноваційним розвитком підприємства на основі реінжинірингу: монографія / А.В. Череп та ін. Запоріжжя: ЗНУ, 2009. 270 с.

Турило А.А. Основи управління інноваційним розвитком підприємства: монографія. Кривий Ріг: Вид. Козлов Р.А., 2017. 307 с.

Черноіванова Г. С. Організаційно-економічне забезпечення управління інноваціями та інноваційною працею : монографія. Харків : ФОП Лібуркіна Л. М., 2018. 284 с.

Алькема В.Г. Парадигма управління логістичною діяльністю сучасних організацій. Вчені записки університету «Крок». 2022. №2(66). С. 73–86. DOI: https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-66-73-86.

Сумець О. М. Теоретико-методологічні засади логістичної діяльності підприємств агропродовольчого комплексу: монографія. Харків, 2015. 565 с.

Кустріч Л. О. Логістичні інновації як основа управління підприємством. Економіка та держава. 2020. № 2. С. 10–14. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.2.10

Круш П.В., Мегедь Ю.В. Сучасні інноваційні технології в логістичній діяльності. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2018. Випуск 2 (13). С.103-106.

Петруня Ю.Є., Пасічник Т.О. Вплив новітніх технологій на логістику та управління ланцюгами поставок. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2018, №1. С.130-139.

Перевозова І.В., Мінакова С.М., Даляк Н.А., Мінакова О.О. Інноваційний розвиток логістичної інфраструктури в умовах глобалізації. Актуальні проблеми в системі освіти: заклад загальної середньої освіти – доуніверситетська підготовка – заклад вищої освіти (27.04.2021). Івано-Франківськ. URL: https://www.researchgate.net/publication/362740892_ innovacijnij_rozvitok_logisticnoi_infrastrukturi_v_umovah_globalizacii (дата звернення: 30.04.2024)

Ангел Є. Інновації під час війни не на часі, але як без них відновити країну? URL : https://zn.ua/ukr/macroeconomics/innovatsiji-pid-chas-vijni-ne-na-chasi-ale-jak-bez-nikh-vidnoviti- krajinu.html (дата звернення: 30.04.2024)

Ліпич Л. Критерії вибору конкурентних логістичних стратегій підприємства. Економічний форум 3/2022. С. 153-161. DOI: 10.36910/6775-2308-8559-2022-3-20

Krugman P. Scale Economies, Product Differentiation, and the Pattern of Trade. he American Economic Review. Vol. 70, No. 5 (Dec., 1980), pp. 950-959.

Goldratt, E. M., & Cox, J. The Goal: A Process of Ongoing Improvement. Great Barrington, MA: North River Press. 1984. 384 р.

Webser J. Networks of Collaboration or Conflict? Electronic Data Interchange and Power in the Supply Chain. The Journal of Strategic Information Systems. 1995. Vol. 4. № 1. P. 31–42.

Connecting to Compete 2023. Trade Logistics in an Uncertain Global Economy. The Logistics Performance Index and Its Indicators. Available at: https://lpi.worldbank.org/ sites/default/files/2023-04/LPI_2023_report.pdf (accessed 30 April 2024)

Logistics Performance Index: Full Reports. Available at: https://lpi.worldbank.org/report (accessed 30 April 2024)

Global Innovation Index (2013), (2014), (2015), (2016), (2017), (2018), (2019), (2020), (2021), (2022). Available at: https://www.wipo.int/publications/en/ series/index.jsp?id=129 (accessed 30 April 2024).

Global Innovation Index 2023: Innovation in the face of uncertainty. Geneva: WIPO. DOI:10.34667/tind.48220 (accessed 30 April 2024)

Petrenko O.I., Chernysh V.M. (2020) Innovatsii v lohistychnii diialnosti, yikh perevahy ta nedoliky [Innovations in logistics, their advantages and disadvantages.]. Sorok shosti ekonomiko-pravovi dyskusii. Seriia: Sotsialni ta humanitarni nauky. Available at: https: http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-3441/ (accessed 30 April 2024).

Cherep А. (2009) Upravlinnia innovatsiinym rozvytkom pidpryiemstva na osnovi reinzhynirynhu [Management of innovative development of the enterprise on the basis of reengineering]. Zaporizhzhia, ZNU. (in Ukrainian)

Turylo A.A. (2017) Osnovy upravlinnia innovatsiinym rozvytkom pidpryiemstva [Basics of management of innovative development of the enterprise]. Kryvyi Rih: Vyd. Kozlov R.A. (in Ukrainian)

Chernoivanova H.S. (2018) Orhanizatsiino-ekonomichne zabezpechennia upravlinnia innovatsiiamy ta innovatsiinoiu pratseiu [Organizational and economic support for the management of innovations and innovative labor]. Kharkiv : FOP Liburkina L. M. (in Ukrainian)

Alkema V.H. (2022) Paradyhma upravlinnia lohistychnoiu diialnistiu suchasnykh orhanizatsii [The paradigm for managing the logistics activities of modern organizations]. Vcheni zapysky universytetu «Krok», no. 2(66), pp. 73–86. DOI: 10.31732/2663-2209-2022-66-73-86.

Sumets O.M. (2015) Teoretyko-metodolohichni zasady lohistychnoi diialnosti pidpryiemstv ahroprodovolchoho kompleksu [Theoretical and Methodological Bases of Logistics Activities of Agricultural Enterprises]. Kharkiv. (in Ukrainian)

Kustrich L.O. (2020) Lohistychni innovatsii yak osnova upravlinnia pidpryiemstvom [Logistic innovations as the basis of enterprise management]. Ekonomika ta derzhava, no 2, pp. 10–14. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.2.10.

Krush P.V., Mehed Yu.V. (2018) Suchasni innovatsiini tekhnolohii v lohistychnii diialnosti [Modern innovative technologies in logistics activities]. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia. no. 2 (13), pp. 103-106.

Petrunia Yu.Ie., Pasichnyk T.O. (2018) Vplyv novitnikh tekhnolohii na lohistyku ta upravlinnia lantsiuhamy postavok [The impact of new technologies on logistics and supply chain management]. Marketynh i menedzhment innovatsii, no. 1, pp.130-139.

Perevozova I.V., Minakova S.M., Daliak N.A., Minakova O.O. (2021) Innovatsiinyi rozvytok lohistychnoi infrastruktury v umovakh hlobalizatsii [Innovative development of logistics infrastructure in the context of globalization]. Aktualni problemy v systemi osvity: zaklad zahalnoi serednoi osvity – douniversytetska pidhotovka – zaklad vyshchoi osvity Available at: https://www.researchgate.net/publication/362740892_innovacijnij_rozvitok_logisticnoi_infrastrukturi_v_umovah_globalizacii (accessed 30 April 2024).

Anhel Ye. Innovatsii pid chas viiny ne na chasi, ale yak bez nykh vidnovyty krainu? [Innovations are not timely in times of war, but how can the country be rebuilt without them?] Available at: https://zn.ua/ukr/macroeconomics/innovatsiji-pid-chas-vijni-ne-na-chasi-ale-jak-bez-nikh-vidnoviti-krajinu.html (accessed 30 April 2024).

Lipych L. (2022) Kryterii vyboru konkurentnykh lohistychnykh stratehii pidpryiemstva [Criteria for choosing competitive logistics strategies of an enterprise]. Ekonomichnyi forum, no. 3, pp. 153-161.

Krugman P. (1980) Scale Economies, Product Differentiation, and the Pattern of Trade. The American Economic Review, vol. 70, no 5, pp. 950-959.

Goldratt, E. M., & Cox, J. (1984). The Goal: A Process of Ongoing Improvement. Great Barrington, MA: North River Press. 384 р.

Webser J. (1995) Networks of Collaboration or Conflict? Electronic Data Interchange and Power in the Supply Chain. The Journal of Strategic Information Systems, vol. 4, no. 1, pp. 31–42.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-20

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ