ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ПАСАЖИРСЬКОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ: ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ ЦИФРОВИХ ЕКРАНІВ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В ПОЇЗДАХ

Автор(и)

  • М.В. Руденко Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро, Україна https://orcid.org/0000-0003-1135-0295

DOI:

https://doi.org/10.31319/2709-2879.2024iss1(8).306486pp110-122

Ключові слова:

цифровізація, залізничний транспорт, пасажирські перевезення, клієнтоорієнтованість, якість послуг, економічна оцінка, інвестиційний проєкт, цифрові екрани, інтерактивні інформаційні системи

Анотація

У статті розглядається досить актуальна тема встановлення цифрових екранів та інтерактивних інформаційних систем в поїздах, що не лише відповідає потребам сучасного транспортного ринку та пасажирів, але й має значний позитивний вплив на економіку та соціальну сферу, забезпечуючи покращення комфорту, безпеки та доступності транспортних послуг для всіх користувачів. На основі проведеного опитування пасажирів залізничного транспорту було виявлено, що більшість респондентів підтримують ідею встановлення цифрових екранів та впровадження інтерактивних інформаційних систем, оскільки відсутність електронних табло в поїздах суттєво ускладнює організацію подорожі. Автор статті, враховуючи виявлені проблеми і потреби пасажирів, пропонує впровадження проєктів цифрової трансформації у сферу організації пасажирських залізничних перевезень. Визначено економічний ефект від розробки та впровадження проєкту цифровізації пасажирських перевезень, а саме встановлення рекламних моніторів (рекламних LED-дисплеїв) та впровадження інтерактивних інформаційних систем у пасажирські вагони. Отримані результати дають можливість визначити доцільності вкладень інвестицій в цифрову трансформацію які дозволять пасажирським залізничним перевезенням залишатися конкурентоспроможними в умовах швидкого технологічного прогресу, АТ «Укрзалізниця» оптимізувати процеси, покращити якість обслуговування пасажирів, знизити операційні витрати та збільшити ефективність управління пасажирськими перевезеннями.

Посилання

Акціонерне товариство «Українська залізниця». URL: https://www.uz.gov.ua/about/general_information/ (дата звернення: 04.04.2024).

Внутрішні LED екрани. URL: https://1-rk.com.ua/uk/vnutrishni-led-ekrany (дата звернення: 04.04.2024).

Дикань В.Л., Обруч Г.В. Управління реалізацією спільних інвестиційних проєктів за участю підприємств залізничного транспорту в умовах цифровізації. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2020. № 69. С. 9-21.

Задоя В.О., Купцов Ю.В. Вплив цифровізації на конкурентоспроможність пасажирських залізничних перевезень. Review of transport economics and management. 2023. № 10 (26). С. 142-149.

Матусевич О.О. Інноваційні зміни в роботі пасажирських залізничних перевезень та організаційній структурі управління ними. Управління розвитком економічного середовища в умовах глобальних трансформацій : кол. моногр. Харків : Видавництво Іванченка І.С., 2023. Розд. 2. 4. С. 127-151.

Токмакова І.В., Овчиннікова В.О., Корінь М.В., Обруч Г.В. Управління інноваційною діяльністю підприємств залізничного транспорту як інструмент забезпечення їх збалансованого розвитку. Інвестиційна та інноваційна діяльність. 2022. № 78-79. С. 131-140.

Фіщук В., Матюшко В., Чернєв Є., Юрчак О., Лаврик Я., Амелін А. Україна 2030 Е-країна з розвинутою цифровою економікою. Український інститут майбутнього. URL: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html (дата звернення: 04.04.2024).

Чаркіна Т.Ю. Задоя В.О. Цифровізація маркетингового управління на підприємствах залізничного транспорту. Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика : матеріали дев’ятнадцятої наук.-практ. міжнар. конф. (1-2 червня 2023 р. м. Харків). Харків : УкрДУЗТ, 2023. С. 450-452.

Янковий В.О. Порівняльний аналіз важливіших економічних критеріїв інвестиційних проєктів компанії. Вісник соціально-економічних досліджень. 2021. № 2 (77). С. 125-141.

Яновська В.П. Медина А.П. Особливості економічного розвитку транспортних компаній в умовах цифровізації. Збірник наукових праць ДУІТ. Серія «Економіка і управління». 2023. Bun. 53. С. 40-48.

Bobyl V., Matusevych O., Dron M., Taranenko A. (2024) The concept of forming a system of change management in the domain of railroad passenger transportation in Ukraine under the conditions of war. February 2024 Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. vol. 1, no. 13, (127), рр. 14-21.

Aktsionerne tovarystvo «Ukrainska zaliznytsia» [Public joint stock company «Ukrainian Railway»]. Available at: https://www.uz.gov.ua/about/general_information/ (accessed: 04 April 2024).

Vnutrishni LED ekrany [Indoor LED screens]. Available at: https://1-rk.com.ua/uk/vnutrishni-led-ekrany (accessed: 04 April 2024).

Dykan V.L., Obruch H.V. (2020) Upravlinnia realizatsiieiu spilnykh investytsiinykh proektiv za uchastiu pidpryiemstv zaliznychnoho transportu v umovakh tsyfrovizatsii [Management of joint investment projects implementation involving railway enterprises in the conditions of digitalization]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti [Bulletin of Transport Economics and Industry], no. 69, pp. 9-21.

Zadoya V.O., Kuptsov Yu.V. (2023) Vplyv tsyfrovizatsii na konkurentospromozhnist pasazhyrskykh zaliznychnykh perevezen [Impact of digitalization on the competitiveness of passenger railway transportation]. Review of Transport Economics and Management, no. 10, vol. 26, pp. 142-149.

Matusevych O.O. (2023) Innovatsiini zminy v roboti pasazhyrskykh zaliznychnykh perevezen ta orhanizatsiinii strukturi upravlinnia nymy. Upravlinnia rozvytkom ekonomichnoho seredovyshcha v umovakh hlobalnykh transformatsii [Innovative changes in the operation of passenger railway transportation and organizational structure of their management]. Upravlinnia rozvytkom ekonomichnoho seredovyshcha v umovakh hlobalnykh transformatsii [Management of Economic Environment Development in the Conditions of Global Transformations]: collective monograph. Kharkiv: Ivanchenko I.S. Publishing. Chapter 2.4. pp. 127-151.

Tokmakova I.V., Ovchinnikova V.O., Korin M.V., Obruch H.V. (2022) Upravlinnia innovatsiinoiu diialnistiu pidpryiemstv zaliznychnoho transportu yak instrument zabezpechennia yikh zbalansovanoho rozvytku [Management of innovative activity of railway enterprises as a tool for ensuring their balanced development]. Investytsiina ta innovatsiina diialnist [Investment and Innovation Activity], no. 78-79, pp. 131-140.

Fischuk V., Matyushko V., Cherniev Ye., Yurchak O., Lavryk Ya., Amelin A. Ukraina 2030 E-kraina z rozvynutoiu tsyfrovoiu ekonomikoiu [Ukraine 2030 E-Country with Developed Digital Economy]. Ukrainskyi instytut maibutnoho [Ukrainian Institute for the Future]. Available at: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html (accessed: 04 April 2024).

Charkina T.Yu., Zadoya V.O. (2023) Tsyfrovizatsiia marketynhovoho upravlinnia na pidpryiemstvakh zaliznychnoho transportu [Digitalization of marketing management at railway enterprises]. Mizhnarodna transportna infrastruktura, industrialni tsentry ta korporatyvna lohistyka : materialy deviatnadtsiatoi nauk.-prakt. mizhnar. konf. [International Transport Infrastructure, Industrial Centers and Corporate Logistics: Proceedings of the Nineteenth International Scientific and Practical Conference] (Kharkiv, June 1-2, 2023), Kharkiv : UkrDUZT. pp. 450-452.

Yankovyi V.O. (2021) Porivnialnyi analiz vazhlyvishykh ekonomichnykh kryteriiv investytsiinykh proiektiv kompanii [Comparative analysis of the main economic criteria of company investment projects]. Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen [Bulletin of Socio-Economic Research], no. 2, vol. 77, pp. 125-141.

Yanovska V.P., Medina A.P. (2023) Osoblyvosti ekonomichnoho rozvytku transportnykh kompanii v umovakh tsyfrovizatsii [Features of economic development of transport companies in the conditions of digitalization]. Zbirnyk naukovykh prats DUIT. Seriia «Ekonomika i upravlinnia» [Collection of Scientific Works of DUIT. Series «Economics and Management»], vol. 53, pp. 40-48.

Bobyl V., Matusevych O., Dron M., Taranenko A. (2024) The concept of forming a system of change management in the domain of railroad passenger transportation in Ukraine under the conditions of war. February 2024 Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Vol. 1, no. 13 (127), рр. 14-21.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-20

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ