ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РІВЕНЬ ВИРОБНИЦТВА ЯК ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Н.А. Караван Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Україна https://orcid.org/0000-0002-6845-7862
  • Л.В. Айтуганова Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31319/2709-2879.2024iss1(8).306479pp92-99

Ключові слова:

техніко-технологічний рівень, виробництво, фактори, оцінка, інтегральний показник

Анотація

Представлені результати аналізу та узагальнення методичних підходів щодо визначення техніко-технологічного рівня підприємства. Обґрунтовано  фактори формування техніко-технологічного рівня підприємства з точки зору вибору напрямів його інноваційного розвитку. Наголошено, шо техніко-технологічний рівень підприємства залежить не тільки від стану й рівня використання технічних ресурсів. Технологія розглядається як спосіб поєднання усіх видів ресурсів, а  готова продукція як матеріально-речовинний результат будь-яких технологічних перетворень є готова із заздалегідь визначеними кількісними та якісними характеристиками, реалізація якої дозволить підприємству отримати прибуток.  Оцінку техніко-технологічного рівня виробництва  запропоновано здійснювати за наступними групами показників: технічні ресурси: технічний стан устаткування, рівень використання устаткування; матеріальні ресурси: рівень використання сировини та матеріалів; трудові ресурси: рівень механізації й автоматизації виробництва, рівень використання трудових ресурсів; технологія: рівень прогресивності технології, техногенне навантаження на довкілля; продукція. Наголошено, що кожен із виділених показників оцінки техніко-технологічного рівня виробництва має свій бажаний напрям зміни. Для того щоб нівелювати можливу протиспрямованість у розрахунках запропоновано використовувати зворотні показники. Кожен із виділених  показників має відносний характер. При цьому, у якості бази у  розрахунках може бути як плановий  рівень показника, так і його бажаний рівень з урахуванням змін у інноваційній політиці підприємства. Розроблено пропозицій щодо вдосконалення інтегрованої оцінки техніко-технологічного рівня виробництва. Запропоновано методику інтегральної оцінки техніко-технологічного рівня виробництва, реалізація якої здійснюється за наступними етапами: оцінка рівня технічних ресурсів, оцінка рівня матеріальних ресурсів, оцінка рівня трудових ресурсів, оцінка рівня технології, оцінка продукції, визначення інтегрального показника техніко-технологічного рівня виробництва.

Посилання

Державна служба статистики України. URL: https://ess.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 14.02.2024)

Гонтарева І.В. Оцінка потенціалу техніко-технологічної бази промислового підприємства. Вісник СумДУ. Серія «Економіка». 2011. №4. С. 133-138 URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/25438/1/Gontareva.pdf;jsessionid= CC4CED1591BBB802F1876D9F6B4C23D9 (дата звернення: 21.02.2024)

Каличева Н.Є., Масан В.В., Старцев Д.С. Вплив техніко-технологічних інновацій на ефективний розвиток підприємства. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2018. Том 29 (68). №5. С. 51-54 URL: http://www.econ.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/29_68_5/14.pdf (дата звернення: 04.03.2024)

Кирилюк В.С., Семенова Т.В., Семенов О.Д. Дослідження технічного рівня ливарного виробництва. Збірник наукових праць мукачівського державного університету економіка та управління підприємствами. 2018. Випуск 15. С. 322-326 URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/15_ukr/50.pdf (дата звернення: 14.02.2024)

Коверга С.В., Передерєєва О.С., Кузьменко С.П. Ефективність діагностики техніко-технологічного потенціалу машинобудівного підприємства. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2011. № 4 ТІІ. С. 205-209 URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Mimi_2011_4(2)__30 (дата звернення: 15.03.2024)

Економіка підприємства: підручник / за заг. ред. С.Ф. Покропивного. Вид. 2-ге, перероб. та доп. К.: КНЕУ, 2001. 528 с.

Пономаренко В.С., Тридід О.М., Кизим М.О. Стратегія розвитку підприємства в умовах кризи: монографія. Х.: ВД «ІНЖЕК», 2003. 328 с.

Ватченко О. Б., Ватченко Б. С., Черевко О. Л. Інноваційний розвиток підприємства : навч. посіб. Дніпро: Акцент ПП, 2017. 404 с. URL: https://www.nung.edu.ua/sites/default/files/2021-09/%D0%92%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BET..pdf (дата звернення: 07.03.2024)

State Statistics Service of Ukraine. (n.d.). Available at: https://ess.ukrstat.gov.ua (accessed 14 February 2024).

Hontareva I. V. (2011) Otsinka potentsialu tekhniko-tekhnolohichnoi bazy promyslovoho pidpryiemstva [Evaluation of the technical and technological base potential of an industrial enterprise]. Visnyk SumDU. Series "Economics", (4), 133-138. Available at: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/25438/1/Gontareva.pdf;jsessionid=CC4CED1591BBB802F1876D9F6B4C23D9 (accessed 21 February 2024).

Kalicheva N.Ye., Masan V.V., & Startsev D.S. (2018) Vplyv tekhniko-tekhnolohichnykh innovatsii na efektyvnyi rozvytok pidpryiemstva [Impact of technical and technological innovations on the effective development of an enterprise]. Scientific Notes of V. I. Vernadsky Taurida National University. Series: Economics and Management, 29(68), 51-54. Available at: http://www.econ.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/29_68_5/14.pdf (accessed 04 March 2024).

Kyryliuk V.S., Semenova T.V. & Semenov, O.D. (2018). Doslidzhennia tekhnichnoho rivnia lyvarnoho vyrobnytstva [Research on the technical level of foundry production]. Collection of Scientific Works of Mukachevo State University. Economics and Enterprise Management, (15), 322-326. Available at: https://economyandsociety.in.ua/journals/15_ukr/50.pdf (accessed 14 February 2024).

Kovherha S.V., Perederieieva O.S. & Kuzmenko, S.P. (2011). Efektyvnist diahnostyky tekhniko-tekhnolohichnoho potentsialu mashynobudivnoho pidpryiemstva [Efficiency of diagnosing the technical and technological potential of a machine-building enterprise]. Marketing and Management of Innovations, (4), 205-209. Available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Mimi_2011_4(2)__30 (accessed 15 March 2024).

Pokropivnyi S.F. (Ed.). (2001). Ekonomika pidpryiemstva [Enterprise Economics]. Kyiv: KNEU. (in Ukrainian)

Ponomarenko V.S., Trydid O.M. & Kyzym M. O. (2003) Stratehiia rozvytku pidpryiemstva v umovakh kryzy [Enterprise Development Strategy in Crisis Conditions]: Kharkiv: VD "INZHEK". (in Ukrainian)

Vatchenko O.B., Vatchenko B.S., & Cherevko, O.L. (2017). Innovatsiinyi rozvytok pidpryiemstva [Innovative development of an enterprise]. Dnipro: Accent PP. (in Ukrainian). Available at: https://www.nung.edu.ua/sites/default/files/2021-09/%D0%92%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BET..pdf (accessed 07 March 2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-20

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ