АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Автор(и)

  • О.В. Будько Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Україна https://orcid.org/0000-0002-3354-6515
  • А.О. Снімщіков Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31319/2709-2879.2024iss1(8).306470pp77-83

Ключові слова:

бізнес-процес, класифікація, показники, метод аналізу, оцінювання, ефективність діяльності

Анотація

У статті визначено необхідність здійснення аналізу бізнес-процесів суб’єкта господарювання. Встановлено сутність бізнес-процесів та їхні характеристики (результативність, повторюваність, послідовність, незмінність, гнучкість, тривалість, вартість, ефективність). Висвітлено класифікаційні групи бізнес-процесів. Надана характеристика показникам, які вимірюють бізнес-процеси (вартісні, технічні, показники якості). Розкрито сутність методів аналізу, які доцільно використовувати при здійсненні оцінювання бізнес-процесів. Розглянуто особливості якісних методів аналізу бізнес-процесів (візуальний аналіз графічної схеми процесу, аналіз на підставі суб’єктивних оцінок, аналіз безперервності процесу, аналіз дотримання вимог до реалізації бізнес-процесу та аналіз потенціалу автоматизації бізнес-процесу). Визначено сутність кількісних методів аналізу бізнес-процесів (оцінка показників ефективності бізнес-процесу та показників створюваного продукту, аналіз результатів імітаційного моделювання, АВС-аналіз). Визначені проблеми, вирішенню яких сприяють розглянуті методи.

Посилання

Артюх О.В., Чернишова Л.В. Оцінка результативності бізнес-процесів на підприємствах роздрібної торгівлі: огляд підходів. Економіка та суспільство. 2022. Вип. 40. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1443 (дата звернення 22.03.2024).

Дубініна В.В. Діагностика стану бізнес-процесів підприємств: імперативи розвитку. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2016. № 53. С. 67–74.

Миронова М.І. До питання методології оцінювання бізнесу. Підприємництво і торгівля. 2019. Вип. 24. С. 115-119.

Ольшанський О.В. Оцінка ефективності бізнес-процесів підприємства. Вісник Сумського національного аграрного університету. 2018. № 6 (76). С. 53–55.

Павловські Г. Оцінка ефективності бізнес-процесів підприємства. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2023. № 10. URL: https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/42712/1/1699513331811.pdf (дата звернення 22.03.2024).

Тігарєва В.А., Станкевич І.В. Аналіз існуючих підходів та методів оцінювання бізнес-процесів підприємств та організацій. Вісник КрНУ ім. Михайла Остроградського. 2016. №3 (98). Частина 1. С. 113–122.

ISO 9001:2015 «Системи управління якістю» URL: https://khoda.gov.ua/image/catalog/files/%209001.pdf (дата звернення 22.03.2024).

ISO 22301 «Безпека та стабільність. Системи управління неперервністю бізнесу» URL: https://www.iso.org/ru/standard/75106.html (дата звернення 22.03.2024).

Artiukh O., Chernyshova L. (2022) Otsinka rezultatyvnosti biznes-protsesiv na pidpryiemstvakh rozdribnoi torhivli: ohliad pidkhodiv [Assessment of the effectiveness of business processes at retail enterprises: a review of approaches]. Ekonomika ta suspilstvo, issue 40. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1443 (accessed 22 March 2024).

Dubinina V.V. (2016) Diahnostyka stanu biznes-protsesiv pidpryiemstv: imperatyvy rozvytku [Diagnostics of the state of business processes of enterprises: imperatives of development]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, no 53, pp. 67–74.

Myronova M.I. (2019) Do pytannia metodolohii otsiniuvannia biznesu [To the issue of business evaluation methodology]. Pidpryiemnytstvo i torhivlia, issue 24, pp. 115-119.

Olshanskyi O.V. (2018) Otsinka efektyvnosti biznes-protsesiv pidpryiemstva [Evaluation of the effectiveness of business processes of the enterprise]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu, no. 6 (76), pp. 53–55.

Pavlovski H. (2023) Otsinka efektyvnosti biznes-protsesiv pidpryiemstva [Evaluation of the efficiency of the enterprise's business processes]. Internauka, no № 10. Available at: https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/42712/1/1699513331811.pdf (accessed 22 March 2024).

Tiharieva V.A., Stankevych I.V. (2016) Analiz isnuiuchykh pidkhodiv ta metodiv otsiniuvannia biznes-protsesiv pidpryiemstv ta orhanizatsii [Analysis of existing approaches and methods of evaluating business processes of enterprises and organizations]. Visnyk KrNU im. Mykhaila Ostrohradskoho, no 3(98), part 1. pp. 113–122.

ISO 9001:2015 (2015) Systemy upravlinnia yakistiu [Quality management system]. Available at: https://khoda.gov.ua/image/catalog/files/%209001.pdf (accessed 22 March 2024).

ISO 22301 Bezpeka ta stabilnist. Systemy upravlinnia neperervnistiu biznesu [Security and stability. Business continuity management systems]» Available at: https://www.iso.org/ru/standard/75106.html (accessed 22 March 2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-20

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ