ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ: ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31319/2709-2879.2024iss1(8).306404pp64-69

Ключові слова:

трансформація, соціально-економічна система, суспільство, регіональний рівень, кількісні і якісні зміни, макроекономічна стабільність

Анотація

У статті розглядають наукові підходи щодо розуміння дефініції «трансформація» та дається характеристика трансформаційного процесу в соціально-економічній сфері. Узагальнено природута необхідність трансформаційного процесу. Охарактеризовано головні закономірності трансформаційного періоду економіки країни. Визначаються мета та напрями трансформаційних процесів на регіональному рівні. Розглянуто один із специфічних напрямків трансформації життєдіяльності деяких територій, зокрема у виявленні і стимулюванні створення специфічних форм організації господарської діяльності – агропідприємницьких екосистем, що представляють собою цілісну систему, яка може саморозвиватися, та в рамках якої формується специфічна інституційне середовище сприятливе для розвитку діяльності малого агробізнесу і забезпечення економічного зростання і стійкості, через Постанову КМУ від  14 квітня 2021 р. № 408 «Про затвердження Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2021–2027 роки».

Посилання

Велика економічна енциклопедія України. Одеса : КП "Одеська міська друкарня", 2018. 816 с.

Економічний словник. ред. Й. С. Завадський. Київ : Кондор. 2006. 355 с.

Гавриленко Т. В. Особливості трансформаційних процесів в Україні. Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. 2017/2. № 9. С. 30-33.

Гражевська Н. І. Еволюція сучасних економічних систем : навч. посібник; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Київ : Знання, 2011. 287 с.

Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку : монографія / В. М. Геєць, В. П. Александрова, Т. І. Артьомова, Ю. М. Бажал, О. І. Барановський, В. В. Близнюк, О. Ю. Болховітінова, Є. В. Бридун, Т. П. Вахненко, В. І. Голіков ; НАН України. Ін-т екон. прогнозування. Київ : Фенікс, 2003. 986 с.

Економічна енциклопедія: у 3 т. – Т. 3. (Поручництво) Я (Японський центр продуктивності). П-Я / ред. Б. Д. Гаврилишин, С. В. Мочерний. Київ : Акад. ; Т. : Акад. нар. госп-ва, 2002. 952 с.

Erokhin S. А. General theory of development and structural transformation of national economy. Економічний вісник. 2014. №3 (47).С. 17-25.

Чернюк Л. Г. Трансформаційні процеси в економіці України та її регіонах: проблеми та перспективи. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Економічні науки. 2011. № 1 (48). С. 252-256.

Velyka ekonomichna entsyklopediya Ukrayiny (2018) [Great economic encyclopedia of Ukraine]. Odesa: KP Odesa City Printing House. (in Ukrainian)

Ekonomichnyy slovnyk. (2006) [Economic dictionary]. ed. Y. S. Zavadskyi. Kyiv: Condor. (in Ukrainian)

Havrylenko T.V. (2017) Osoblyvosti transformatsiynykh protsesiv v Ukrayini [Peculiarities of transformational processes in Ukraine]. Formation of market relations in Ukraine: Collection of scientific papers, no. 9, pp. 30-33.

Grazhevska N. I. (2011) Evolyutsiya suchasnykh ekonomichnykh system [Evolution of modern economic systems]. Kyiv: Znannia. (in Ukrainian)

Ekonomika Ukrayiny: stratehiya i polityka dovhostrokovoho rozvytku (2003) [Economy of Ukraine: strategy and policy of long-term development]: monograph / V. M. Geets, V.P. Aleksandrova, T. I. Artyomova, Yu. M. Bazhal, O. I. Baranovskyi, V. V. Bliznyuk, O. Yu. Bolkhovitinova, E. V. Brydun, T. P. Vakhnenko, V. I. Golikov; NAS of Ukraine. Institute of Economics prognostication. Kyiv: Phoenix. [in Ukrainian]

Ekonomichna entsyklopediya (2002) [Economic encyclopedia] : in 3 vols. Vol. 3. (Warranty) I (Japan Productivity Center). P-Y / ed. B. D. Havrylyshyn, S. V. Mocherny. Kyiv: Acad. ; T.: Acad. born Hosp-va. [in Ukrainian]

Erokhin S.А. (2014) General theory of development and structural transformation of national economy. Ekonomichnyi visnyk, no. 3 (47), pp. 17-25.

Chernyuk L.G. (2011) Transformatsiyni protsesy v ekonomitsi Ukrayiny ta yiyi rehionakh: problemy ta perspektyvy. [Transformational processes in the economy of Ukraine and its regions: problems and prospects]. Collection of Scientific Works of VNAU. Series: Economic Sciences, no. 1 (48), pp.252-256.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-20

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ