АНАЛІЗ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31319/2709-2879.2024iss1(8).306387pp33-42

Ключові слова:

металургійна галузь, логістика, ринок збуту, спад виробництва

Анотація

Стаття присвячена аналізу стану металургійної галузі України та вивченню функцій логістичної системи металургійних підприємств, напрацюванню стратегічних логістичних рішень в умовах їх динамічного розвитку. У 2022 році відбулося скорочення виробництва прокату, чавуну та сталі, що призвело до зниження частки України у світовому виробництві до 0,3 %. У 2016 році цей показник складав 1,5 %. Спад виробництва пов'язаний з логістичними проблемами, негативною ситуацією на світовому ринку, а також знищенням в результаті бойових дій двох найбільших металургійних підприємств України.

Після російського вторгнення, Європа стала єдиним ринком збуту металургійної продукції. Однак, доставка товарів залізницею стала складною та дорогою. Витрати металургів на доставку прокату зросли майже вдвічі, а попит на продукцію зменшився через несприятливу кон'юнктуру ринку.

Функціонування металургійних підприємств у сучасних умовах вимагає своєчасної реакції на зміни ринкових вимог та кон'юнктури, при максимальному використанні інструментів управління діяльністю підприємств металургійної галузі, зокрема, в управлінні збутом та логістичною діяльністю.

У загальному обсязі виробництва металопрокату в Україні частка відвантажень на внутрішній ринок становила трохи більше ніж 20 %, тоді як на експорт припадало близько 80 %.

Таким чином, проблеми логістики тісно пов'язані з ключовими питаннями розвитку металургійної галузі, оскільки стан логістичної інфраструктури дозволяє активно брати участь у завоюванні нових ринків збуту і збільшити їх обсяги на світовому ринку металів.

При вивченні та аналізі існуючих логістичних систем підприємств металургійної галузі були виділені характеристики та особливості логістичних процесів підприємств цієї галузі, які впливають на їх ефективність і суттєво відображаються на зростанні собівартості виробленої продукції.

Посилання

GMK center. URL: https://gmk.center/ua/ (дата звернення 26.01.2024).

Гірна О.Б. Логістики і ланцюг поставок: виклики пандемії COVID-19. Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 55. С. 87-93.

Гірна О.Б., Глинський Н.Ю., Кобилюх О.Я. Адаптація концепції логістики до умов пандемії COVID-19: перспектива логістичного оператора, клієнта та слабоурбанізованої території. Приазовський економічний вісник. 2021. №4 (27). С. 62-67.

Дубовик С.Г., Сигида Н.О., Спесивий Ю.Ю. Управління ланцюгами поставко підприємств, їх сутність і структура. Економіка та суспільство. 2018. № 18. С. 402-410. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/18_ukr/56.pdf (дата звернення 26.01.2024).

Завербний А.С. Проблеми та перспективи прогнозування в системі управління збутовою і постачальницькою діяльністю в умовах євроінтеграції. Економічний журнал Одеського політехнічного університету. 2018. № 3 (5). С. 13-19.

Завербний А. С. Збутова діяльність як складова частина комунікаційної політики промислового підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. 2018. № 4. С. 314-317.

Іванов С.В., Ляшенко В.І., Осадча Н.В. Стратегічні напрями формування експортної стратегії України в умовах відновлення економіки. Економічний вісник Донбасу. 2022. № 1 (67). С. 16-27.

Колесников С.О., Володченко В.В. Сучасні напрями розвитку інновацій та інформаційних технологій в логістичній системі промислових підприємств України. Економічний вісник Донбасу. 2020. № 1 (59). С. 49–56.

Лола Ю.Ю. Економічний зміст потенціалу подолання кризи. Економічний вісник Донбасу. 2022. № 1 (67). С. 85-89.

Свиридко С.В. Управління надійністю логістичної системи металургійного підприємства. Економічний простір: зб.наук. праць. 2006. №18. С. 253-257.

Становище бізнесу в період воєнного стану. ДП «ПРОЗОРРО». 2022. URL: https://infobox.prozorro.org/articles/stanovishche-biznesu-v-period-voyennogo-stanu (дата звернення 26.01.2024).

Фоміченко І. П., Баркова С. О. Смарт-логістика: концептуальні засади та перспективи розвитку в Україні. Економічний вісник Донбасу. 2020. № 1 (59). С. 63-71.

Харрисон А. Управление логистикой: разработка стратегий логистических операций. Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2007. 368 с.

Shkrygun Yu. (2021). Management of Logistics Activities of Enterprises in the Context of Industry 4.0. Економічний вісник Донбасу. 2021. № 4 (66). С. 53-61.

Чухрай Н. І., Гірна О. Б. Формування ланцюга поставок: питання теорії і практики: монографія. Львів: ІнтелектЗахід, 2007. 237 c.

GMK center. Available at: https://gmk.center/ua/ (accessed 26 January 2024).

Hirna O.B. (2020) Lohistyky i lantsiuh postavok: vyklyky pandemii COVID-19 [Logistics and Supply Chain: Challenges of the COVID-19 Pandemic]. Prychornomorski ekonomichni studii, vol. 55, рр. 87-93.

Hirna O. B., Hlynskyi N. Yu., Kobyliukh O. Ya. (2021) Adaptatsiia kontseptsii lohistyky do umov pandemii COVID-19:perspektyva lohistychnoho operatora, kliienta ta slabourbanizovanoi terytorii [Adaptation of the concept of logistics to the conditions of the COVID-19 pandemic: the perspective of the logistics operator, the client, and the sparsely urbanized area]. Pryazovskyi ekonomichnyi visnyk, no. 4 (27), рр. 62-67.

Dubovyk S.H., Syhyda, N.O., Spesyvyi Yu.Yu. (2018) Upravlinnia lantsiuhamy postavko pidpryiemstv, yikh sutnist i struktura [Management of supply chains of enterprises, their essence and structure]. Ekonomika ta suspilstvo, no. 18, рр. 402-410. Available at: https://economyandsociety.in.ua/journals/18_ukr/56.pdf (accessed 26 January 2024).

Zaverbnyi A.S. (2018) Problemy ta perspektyvy prohnozuvannia v systemi upravlinnia zbutovoiu i postachalnytskoiu diialnistiu v umovakh yevrointehratsii [Problems and perspectives of forecasting in the system of management the distribution and supply activities in conditions of european integration]. Ekonomichnyi zhurnal Odeskoho politekhnichnoho universytetu, no.3 (5), рр. 13-19.

Zaverbnyi A.S. (2018) Zbutova diialnist yak skladova chastyna komunikatsiinoi polityky promyslovoho pidpryiemstva [Sales activity as an integral part of the communication policy of an industrial enterprise]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, no. 4, рр. 314-317.

Ivanov S.V., Liashenko V.I., Osadcha N. V. (2022). Stratehichni napriamy formuvannia eksportnoi stratehii Ukrainy v umovakh vidnovlennia ekonomiky [trategic Directions for the Formation of Ukraine's Export Strategy in the Context of Economic Recovery]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu, no.1 (67), рр. 16-27.

Kolesnykov S.O., Volodchenko V.V. (2020) Suchasni napriamy rozvytku innovatsii ta informatsiinykh tekhnolohii v lohistychnii systemi promyslovykh pidpryiemstv Ukrainy [Modern Directions of Development of Innovations and Information Technologies in the Logistic System of Industrial Enter-prises of Ukraine]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu, no.1 (59), рр. 49–56.

Lola Yu.Yu. (2022). Ekonomichnyi zmist potentsialu podolannia kryzy [Content of the Potential to Overcome the Crisis]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu, no. 1 (67), рр. 85-89.

Svyrydko S.V. (2006) Upravlinnia nadiinistiu lohistychnoi systemy metalurhiinoho pidpryiemstva [Reliability management of the logistics system of a metallurgical enterprise]. Ekonomichnyi prostir, no. 18, рр. 253-257.

Stanovyshche biznesu v period voiennoho stanu [The position of business during martial law]. (2022). PROZORRO. Available at: https://infobox.prozorro.org/articles/stanovishche-biznesu-v-period-voyennogo-stanu (accessed 26 January 2024).

Fomichenko I.P., Barkova S.O. (2020) Smart-lohistyka: kontseptualni zasady ta perspektyvy rozvytku v Ukraini [Smart Logistics: Con-ceptual Foundations and Development Prospects in Ukraine]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu, no. 1 (59), pp. 63-71.

Harrison A. (2007) Upravleniye logistikoy: razrabotka strategiy logisticheskikh operatsiy [Logistics management: development of strategies for logistics operations]. Dnepropetrovsk, Balance Business Books. [in Russian]

Shkrygun Yu. (2021) Management of Logistics Activities of Enterprises in the Context of Industry 4.0. Ekonomichnyi visnyk Donbasu, no.4 (66), рр. 53-61.

Chukhrai N.I., Hirna O.B. (2007). Formuvannia lantsiuha postavok: pytannia teorii i praktyky [Formation of the supply chain: issues of theory and practice]. Lviv, Intelekt-Zakhid. [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-20

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ