ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВІДТВОРЕННЯ СУСПІЛЬНОЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31319/2709-2879.2024iss1(8).306385pp27-32

Ключові слова:

управління, екологічні, економічні, відтворення, здоров’я, охорона, проблеми, сфера

Анотація

Проблема відтворення здоров'я людини є однією із самих складних і актуальних і не може розглядатися у відриві від загальних проблем людини в умовах гармонічного збалансованого розвитку суспільства. Дepжaвнa пoлiтикa в Укpaїнi щoдo iнфopмaтизaцiї систeми oхopoни здopoв'я, a тaкoж впpoвaджeння нoвiтнiх iнфopмaцiйних тeхнoлoгiй спpямoвaнi нa лiквiдaцiю вiдстaвaння в цiй сфepi вiд розвинутих країн.Зростання якісних потреб населення щодо охорони здоров'я в контексті еколого-економічних проблем є одним із проявів чинності всезагального закону зростання потреб. Потреби, їхня структура мають найповніше відповідати вимогам здорового способу життєдіяльності людини у контексті гармонічного збалансованого природокористування. Отже, витрати на медичне обслуговування, необхідне для нормального відтворення робочої сили, входять у вартість фонду відшкодування робочої сили, формування і функціонування трудового потенціалу суспільства. Державницьке виважене політико-економічне вирішення проблеми характеру праці медичних та інших працівників системи охорони здоров’я зв'язане з науково обґрунтованим розмежуванням продуктивної і непродуктивної праці, виробничої і невиробничої сфер.

 

Посилання

Варламова С.І., Варламова І.С. Екологізація промисловості в Україні: проблеми та перспективи. Ефективна економіка. 2018. №1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2016_1_44 (дата звернення: 20.04.2024).

Говорко О.В. Ефективність системи забезпечення охорони здоров’я населення України. Інтелект ХХІ. 2017. № 2. С. 92-97.

Грабовський В. А., Клименко П. М. Системний підхід до управління закладами охорони здоров’я. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 2014. №3. С. 136-142.

Лепський В.В. Концепція реформування медичної галузі з використанням проектного підходу. Вісник НТУ «ХПІ». 2016. № 2. С. 101-112.

Мартинюк О.А., Курдибанська Н.Ф. Впровадження системи управління якістю в медичних закладах. Причорноморські економічні студії. 2016. Вип. 6. С. 75-79.

Медяник Д.І., Липчанський В.О. Особливості ефективності управління закладами охорони здоров’я. Наукові записки. 2016. Вип. 19. С. 23-29.

Назарко С.О. Сучасна парадигма управління закладом охорони здоров’я в умовах проведення медичної реформи. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2019. №4(20). С. 170-175.

Паламарчук В.О., Мішенін Є.В., Коренюк П.І. Еколого-економічні та соціальні нариси з економіки природокоростування: монографія. Дніпропетровськ: Пороги, 2004. 258 с.

В.О. Паламарчук, Є.В. Мішенін, П.І. Коренюк. Еколого-економічні та соціальні нариси з проблем природокористування: Монографія. Д.: Пороги, 2004. 258 с.

Стахів О.В. Інституційне забезпечення управління системним розвитком закладів охорони здоров’я. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. 2023. № 36. С. 180-188.

Varlamova S.I., Varlamova I.S. Ekolohizatsiia promyslovosti v Ukraini: problemy ta perspektyvy [Greening of industry in Ukraine: problems and prospects]. Efektyvna ekonomika. 2018. №1. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2016_1_44 (accessed 20 April 2024).

Hovorko O.V (2017). Efektyvnist systemy zabezpechennia okhorony zdorovia naselennia Ukrainy [Effectiveness of the system of ensuring the health of the population of Ukraine]. Intelekt KhKhI, no. 2, pp. 92-97.

Hrabovskyi V. A., Klymenko P. M. (2014) Systemnyi pidkhid do upravlinnia zakladamy okhorony zdorovia [A systematic approach to the management of health care facilities]. Visnyk Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy, no. 3, pp. 136-142.

Lepskyi V.V. (2016) Kontseptsiia reformuvannia medychnoi haluzi z vykorystanniam proektnoho pidkhodu [The concept of reforming the medical industry using a project approach]. Visnyk NTU «KhPI», no. 2, pp. 101-112.

Martyniuk O. A., Kurdybanska N.F. (2016) Vprovadzhennia systemy upravlinnia yakistiu v medychnykh zakladakh [Implementation of the quality management system in medical institutions]. Prychornomorski ekonomichni studii, Vol. 6, pp. 75-79.

Medianyk D. I., Lypchanskyi V. O. (2016) Osoblyvosti efektyvnosti upravlinnia zakladamy okhorony zdorovia [Peculiarities of the effectiveness of management of health care facilities]. Naukovi zapysky, Vol. 19, pp. 23-29.

Nazarko S. O. (2019) Suchasna paradyhma upravlinnia zakladom okhorony zdorovia v umovakh provedennia medychnoi reformy [The modern paradigm of health care institution management in the conditions of medical reform]. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia, . no. 4(20), pp. 170-175.

Palamarchuk V.O., Mishenin Ye.V., Koreniuk P.I. (2004) Ekoloho-ekonomichni ta sotsialni narysy z ekonomiky pryrodokorostuvannia [Ecological, economic and social essays on the economics of nature management]. Dnipropetrovsk: Porohy. (in Ukrainian)

Stakhiv O. V. (2023) Instytutsiine zabezpechennia upravlinnia systemnym rozvytkom zakladiv okhorony zdorovia [Institutional support for managing the system development of health care institutions]. Naukovi zapysky Lvivskoho universytetu biznesu ta prava, no. 36, pp. 180-188.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-20

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ