ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31319/2709-2879.2024iss1(8).306376pp7-13

Ключові слова:

інвестиція, інвестиційна привабливість, інвестиційна активність, прямі іноземні інвестиції, структурний аналіз

Анотація

У статті досліджено перспективи розвитку інвестиційної діяльності в Україні у період повномасштабної війни в Україні. Метою статті є дослідження перспектив розвитку інвестиційної діяльності в Україні. Доведено, що через об'єктивні обставини економіка України відстає від світового рівня, а розвиток та впровадження інновацій вимагає використання всебічного підходу та врахування витрат на захист. Здійснено аналіз обсягу прямих іноземних інвестицій на душу населення для окремих країн Східної Європи, Близького Сходу та Центральної Азії за 2021 рік. Визначено значні проблеми для інвестиційної діяльності України, особливо в системно-структурному аспекті. Здійснено структурний аналіз прямих іноземних інвестицій в Україну за великими країнами походження за 2021-2022 рр. Запропоновано набір рекомендацій, який складається з трьох взаємопов'язаних блоків: фінансові та економічні заходи; регуляторні та юридичні заходи; спілкування та популяризація.

Посилання

Мороз О.С. Розвиток інвестиційної діяльності в Україні в умовах економічної кризи 2020 року. Економічний простір. 2020. № 154. С. 46-50.

Різник Д.В. Інвестиційна діяльність в Україні після повномасштабного вторгнення в Україну. Економіка та суспільство. 2023. №48. С. 2524-2572. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2244 (дата звернення: 09.02.2024).

Гордієнко В.О., Шевченко Н.І., Сугакова Д.О. Вплив іноземних інвестицій на розвиток інноваційної діяльності в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. №9. URL: http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/bitstream/123456789/5307/1/2019_ВПЛИВ%20ІНОЗЕМНИХ%20ІНВЕСТИЦІЙ%20НА%20РОЗВИТОК.pdf (дата звернення: 09.02.2024).

Цаль-Цалко Ю.С., Нагірняк М.Ф. Українські перспективи іноземного інвестування: стан, об’єкти, контролювання бізнесу та облік. Інвестиції: практика та досвід. 2023. № 4. С. 39-47.

Славкова А. Інвестиційна привабливість України: реалії в умовах війни та перспективи повоєнної відбудови. Економіка та суспільство. 2023. №56. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/3081 (дата звернення: 09.02.2024).

EY взяла участь у розробці стратегії залучення прямих іноземних інвестицій в Україну. URL: https://www.ey.com/uk_ua/news/2021/07/ey-developed-fdi-strategy-of-ukraine (дата звернення: 09.02.2024).

Інформаційно-аналітичні матеріали щодо інвестиційного клімату в Україні. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Print?lang=uk-UA&id=93e0fdd8-41bc-4737-a700-75d32c29d885 (дата звернення: 09.02.2024).

Кулаков О. О. Аналіз сучасного стану інноваційно-інвестиційної діяльності України. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2023. № 2. С. 12-18.

Moroz O.S. (2020) Rozvytok investytsiinoi diialnosti v Ukraini v umovakh ekonomichnoi kryzy 2020 roku [Development of investment activity in Ukraine in the conditions of economic crisis of 2020]. Economic space, no. 154, pp. 46-50.

Riznyk D.V. (2023) Investytsiina diialnist v Ukraini pislia povnomasshtabnoho vtorhnennia v Ukrainu [Investment activity in Ukraine after a full-scale invasion of Ukraine]. Economics and society. no. 48, pp. 2524-2572. Available at: http://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2244 (accessed 9 February 2024).

Hordiienko V. O., Shevchenko N. I., Suhakova D. O. (2019) Vplyv inozemnykh investytsii na rozvytok innovatsiinoi diialnosti v Ukraini [Impact of foreign investment on the development of innovation activity in Ukraine]. Public Administration: Improvement and Development, no. 9. Available at: http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/bitstream/123456789/5307/1/2019_ВПЛИВ%20ІНОЗЕМНИХ%20ІНВЕСТИЦІЙ%20НА%20РОЗВИТОК.pdf (accessed 9 February 2024).

Tsal-Tsalko Yu.S., Nahirniak M. F. (2023) Ukrainski perspektyvy inozemnoho investuvannia: stan, obiekty, kontroliuvannia biznesu ta oblik [Ukrainian prospects for foreign investing: status, objects, business control and accounting]. Investments: Practice and Experience, no. 9, pp. 39-47.

Slavkova A. (2023) Investytsiina pryvablyvist Ukrainy: realii v umovakh viiny ta perspektyvy povoiennoi vidbudovy [Ukraine's investment attractiveness: realities in war conditions and prospects for post-war reconstruction]. Economics and society, no. 56. Available at: http://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/3081 (accessed 9 February 2024).

EY participated in developing a strategy for attracting foreign investment direct investment in Ukraine. Available at: https://www.ey.com/uk_ua/news/2021/07/ey-developed-fdi-strategy-of-ukraine (accessed 9 February 2024).

Information and analytical materials on investment climate in Ukraine. Available at: https://www.me.gov.ua/Documents/Print?lang=uk-UA&id=93e0fdd8-41bc-4737-a700-75d32c29d885 (accessed 9 February 2024).

Kulakov O. O. (2023) Analiz suchasnoho stanu innovatsiino-investytsiinoi diialnosti Ukrainy [Analysis of the current state of innovation and investment activity of Ukraine]. State and regions. Series: Economics and Entrepreneurship, no. 2, pp. 12-18.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-20

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ