УПРАВЛІНСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ

Автор(и)

  • Хмелюк А.В. Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Україна https://orcid.org/0000-0001-7367-4928
  • Шостак Р.В. Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31319/2709-2879.2023iss2(7).293794pp107-115

Ключові слова:

господарське товариство, облікова політика, діагностика діяльності, стратегія, аналіз, управлінський контроль

Анотація

У роботі представлені основні аспекти щодо організації управлінського контролю. Здійснено аналіз обліково-аналітичного забезпечення процесу управління діяльністю підприємства. Детально проаналізовано Наказ про облікову політику підприємства. Доведено необхідність організації управлінського контролю як ключового фактору прибутковості підприємства. Здійснена оцінка діяльності товариства. Узагальнені методичні підходи щодо здійснення оцінки аналізу діяльності підприємства. Негативні показники рентабельності та зменшення власного капіталу вказують на потребу стратегічних змін. Рекомендується оптимізувати управління запасами, підвищити коефіцієнти ліквідності та прискорити оборот дебіторської заборгованості. В процесі здійснення дослідження встановлено, що періодичний контроль та адаптація стратегії є продуктивною ознакою для успішного впровадження управлінського контролю. Доведено, що управлінський контроль, як інструмент управління, дійсно є вирішальний для досягнення стратегічних цілей та забезпечення стабільності підприємства в змінних умовах бізнес-середовища.

Посилання

Anthony, R. and Govindarajan, V. Management Control Systems, Chicago, Mc-Graw-Hill IRWIN, 2007. 286 р.

Otley, D., 1994. Management control in contemporary organizations: towards a wider framework, Management Accounting Research, 1994. №5, 289-299.

Horngren C., Sundem G., Stratton W. Introduction to Management Accounting, New Jersey: Pearson, 2005. 864р.

Kaplan Robert S., Atkinson Anthony A. Advanced Management Accounting, Prentice-Hall International, Inc., 2-d ed. 1989. 798 р.

Drury, K. Management and production accounting: a textbook. K.: Agropromizdat., 1989. 1002 р.

Голов С.Ф. Управлінський облік. Київ: Лібра, 2003. 704 с.

Хмелюк А.В., Гук О.К. Аналіз майна та джерел його утворення хімічного підприємства ПАТ «ДНІПРОАЗОТ». Світ економічної науки. Випуск 66: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування. Тернопіль, 2021. С. 56-61.

Хмелюк А.В., Романова С.В. Оцінка ділової активності хімічного підприємства ПАТ «ДніпроАзот». Світ економічної науки. Випуск 9: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування. Частина 1.Тернопіль, 2018. С.109-112.

Цал-Цалко Ю.С., Мороз Ю.Ю., Цегельник Н.І. Управлінський облік. Житомир: Рута. 2015. 632 с.

Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: навч. посіб. Київ: ЦУЛ, 2002. 360 с.

Anthony R., Govindarajan, V. (2007) Management Control Systems, Chicago, Mc-Graw-Hill IRWIN

Otley, D. (1994) Management control in contemporary organizations: towards a wider framework, Management Accounting Research, 5, 289-299

Horngren C., Sundem G., Stratton W. (2005) Introduction to Management Accounting, New Jersey: Pearson

Kaplan Robert S., Atkinson Anthony A. (1989) Advanced Management Accounting, Prentice-Hall International, Inc., 2-d ed.

Drury, K. (1989) Management and production accounting: a textbook. K.: Agropromizdat. (in Ukrainian).

Golov S.F. (2003) Upravlinskyi oblik [Managerial Accounting]. Kyiv: Libra. (in Ukrainian)

Khmeliuk A.V., Huk O.K. (2021) Analiz maina ta dzherel yoho utvorennia khimichnoho pidpryiemstva PAT «DNIPROAZOT» [Analysis of property and sources of its formation of the chemical enterprise PJSC "DNIPROAZOT"]. (Ternopil), рр. 56-61.

Khmeliuk A.V., Romanova S.V. (2018) Otsinka dilovoi aktyvnosti khimichnoho pidpryiemstva PAT «DniproAzot» [Assessment of business activity of the chemical enterprise DniproAzot PJSC]. (Ternopil), pp. 109-112.

Tsal-Fulko Yu.S., Moroz Yu.Yu., Cegelnik N.I. (2015) Upravlinskyi oblik [Managerial Accounting]. Zhytomyr: Ruta. (in Ukrainian)

Tsal-Fulko Yu.S.(2002) Finansova zvitnist pidpryiemstva ta yii analiz [Financial reporting of the enterprise and its analysis]. Kyiv: TSU. (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-27

Номер

Розділ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ