МОДЕЛІ ПОВЕДІНКИ ВИТРАТ: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • Хмелюк А.В. Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Україна https://orcid.org/0000-0001-7367-4928
  • Нежумиря В.А. Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31319/2709-2879.2023iss2(7).293775pp99-106

Ключові слова:

змінні витрати, постійні витрати, чавун рідкий, управлінський контроль, облік, аналіз

Анотація

У роботі розглянуто особливості поведінки витрат у виробництві металургійної продукції та їх моделювання. Розроблено поетапні підходи щодо аналізу поведінки витрат. Доведено, що одним з ключових аспектів дослідження поведінки витрат є вибір ефективного методу їх обліку та розрахунку Сформовано основні чинники зовнішнього та внутрішнього спрямування поведінки витрат. Представлено обліково-аналітичне відображення формування виробничої собівартості металургійної продукції на рахунках бухгалтерського обліку. Сформована сукупність взаємопов’язаних факторів, які формують та впливають на поведінку витрат. Сформовано рівняння регресії як лінійна модель поведінки витрат. Розрахована лінійна модель поведінки витрат. Сформовано аналітичні висновки та розроблено основні напрямки стратегії управління витратами. Запропоновано здійснити прогноз витрат з використанням апробованої моделі. Дійшли висновку, що розроблена модель поведінки витрат металургійної продукції (чавуну рідкого) може бути корисною в практичній діяльності підприємства для ухвалення ефективних управлінських рішень як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі.

Посилання

Friedman, Milton., 1993, Why Governmentisthe Problem. Essaysin Public Policy, no. 39. Stanford, California: Hoover Institution Press, 1993. 356 р.

John Maynard Keynes. 1930, A Treatise On Money. Cambridge University Press For The Royal Econom Icsociety 1930. 360 p.

Саймон. Г.А. Адміністративна поведінка: дослідження процесів прийняття рішень в організаціях, що виконують адміністративні функції: пер. з англ. Вид. перероб. і допов. числен. заув. авт. Київ: АртЕк, 2001. 392 с.

Друкер П. Завдання менеджменту у ХХІ столітті. К: Вільямс, 2010. 272 с.

Голов С.Ф. Управлінський облік. Київ: Лібра, 2003. 704 с.

Про затвердження Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №16 «Витрати»: Наказ Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. № 318. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/show/z0027-00 (дата звернення: 25.10.2023).

Хмелюк А.В., Галаганов В.О. Моделі поведінки витрат: визначення функції витрат металургійної продукції. Економічний аналіз. Тернопіль, 2018, Том 28. №1. С. 270-277.

Хмелюк А.В., Хвостов В.К. Організація обліку та розподіл загальновиробничих витрат на металургійних підприємствах. Економічний аналіз. Тернопіль, 2019, Том 29. №4. С. 106-112.

Хмелюк А.В., Ситнік О.О. Особливості обліку супутньої продукції на металургійних підприємствах. Світ економічної науки. Випуск 31: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування. Тернопіль, 2021. С. 50-55.

Єріна А.М.Пальян З.О. Статистика: підручник. К.: КНЕУ,2010.351с.

Friedman, Milton. (1993) Why Government is the Problem. Essays in Public Policy, no. 39.Stanford, California: Hoover Institution Press, 1993. 356р.

John Maynard Keynes. (1930) A Treatise On Money. Cambridge University Press For The Royal EconomIcsociety 1930. 360 p.

Saimon H.A. (2001) Administratyvna povedinka: doslidzhennia protsesiv pryiniattia rishen v orhanizatsiiakh, shcho vykonuiut administratyvni funktsii [Administrative behaviour: a study of decision-making processes in organisations performing administrative functions]. Kyiv: ArtEk. (in Ukrainian)

Druker P. (2010) Zavdannia menedzhmentu u KhKhIstolitti. [The tasks of management in the XXI century]. K: Druker P. Zavdannia menedzhmentu u KhKhIstolitti. K: Viliams (in Ukrainian)

Golov S.F. (2003) Upravlinskyi oblik [Managerial Accounting]. Kyiv: Libra. (in Ukrainian)

Accounting Regulations (Standard) 16 “Expenses” (1999) dated 31.12.1999, No. 318. Availableat: http://zakon4.rada.gov.ua/show/z0027-00 (accessed 25 October 2023).

Khmeliuk A.V., Halahanov V.O. (2018) Modeli povedinky vytrat: vyznachennia funktsii vytrat metalurhiinoi produktsii [Costbehaviourmodels: determining the costfunction of steel products]. Ekonomichnyi analiz, no. 1, (Ternopil), pp. 270-277.

Khmeliuk A.V., Khvostov V.K. (2019) Orhanizatsiia obliku ta rozpodil zahalnovyrobnychykh vytrat na metalurhiinykh pidpryiemstvakh [Organization of accounting anddistribution of general production costsof metallurgical enterprises]. Ekonomichnyi analiz, no. 4, (Ternopil) pp.106-112.

Khmelyuk A.V. Sitnik O.O. (2021) Osoblyvosti obliku suputnoi produktsii na metalurhiinykh pidpryiemstvakh [Features of accounting forrelated product satmetallurgical enterprises]. Proceeding soft he Worldof Economic Science (Ternopil), pp. 50-55.

Yerina A.M., Palian Z.O. (2010) Statystyka: pidruchnyk [Statistics: textbook]. Kyiv: KNEU. (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-27

Номер

Розділ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ