ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Будько О.В. Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3354-6515
  • Губський Ю.Г. Фаховий коледж харчових технологій та підприємництва Дніпровського державного технічного університету, м. Кам’янське, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31319/2709-2879.2023iss2(7).293772pp92-98

Ключові слова:

консолідована фінансова звітність, процес консолідації, методи консолідації, принципи, частка меншості, накопичений капітал, гудвіл

Анотація

У статті визначено мету і принципи формування консолідованої фінансової звітності (КФЗ). Визначені переваги підготовки КФЗ. Охарактеризовано етапи процесу консолідації звітів: початкового, основного, заключного. Проаналізовано сутність методів консолідації фінансових звітів (метод участі в капіталі, метод пропорційної консолідації, метод повної консолідації). Надана характеристика вимог щодо формування КФЗ (складання індивідуальної звітності підприємств групи, технічних операцій елімінування внутрішньогосподарських операцій, розрахунок гудвілу, накопиченого капіталу та неконтрольованої частки). Визначені проблеми, пов’язані з особливостями формування КФЗ. Встановлено чинники, які ускладнюють процес консолідації звітів. Запропоновано шляхи вирішення проблемних аспектів щодо підготовки консолідованих звітів.

Посилання

Костюченко В.М., Уманців Г.В., Фоміна О.В. Консолідація фінансової звітності: підручник. Київ: Київ. нац.торг. екон. ун т, 2021. 388 с.

Пантелеєв В.П., Безверхий К.В. Консолідація фінансової звітності: навч. посіб. К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2016. 429 с.

Івченко Л.В., Федоренко О.Є. Консолідована фінансова звітність: основні аспекти. Економіка і суспільство. 2017. №8. С.756-761.

Пелех У.В., Тенюх З.І., Хоча Н.В. Аналіз методів та організаційних основ складання консолідованої фінансової звітності. Бізнес Інформ. 2021. №4. C. 168-175.

Онищенко В.Є., Скирда І.М. Складання консолідованої фінансової звітності: проблеми та шляхи вдосконалення. Молодий вчений. 2018. № 12. С. 302-306.

Лучко М.Р., Яцишин С.Р. Консолідація фінансової звітності: навч. посіб. Тернопіль: ТНЕУ, 2017. 282 с.

Семчук І.В. Консолідована фінансова звітність групи підприємств: організаційнометодичні засади формування і контролю : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.09 / І.В. Семчук ; Житомир. держ. технол. ун-т. Житомир, 2010. 20 с.

Семчук І.В., Мазур В.Г. Удосконалення процесу формування консолідованої фінансової звітності на етапі наступної консолідації звітності. Економіка і суспільство. 2016. С.732-737.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Консолідована фінансова звітність» затв. МФУ від 27.06.2013 р. №628. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1223-13#Text (дата звернення: 12.09.2023).

Міжнародний стандарт фінансової звітності 10 «Консолідована фінансова звітність» від

січня 2013 року. URL: http:// zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 12.09.2023).

Kostiuchenko V.M., Umantsiv H.V., Fomina O.V. (2021) Konsolidatsiia finansovoi zvitnosti [Consolidation of financial statements]. Kyiv: Kyiv. nats.torh. ekon. un t. (in Ukrainian)

Panteleiev V. P., Bezverkhyi K. V. (2016) Konsolidatsiia finansovoi zvitnosti [Consolidation of financial statements]. K.: DP «Inform.-analit. ahentstvo». (in Ukrainian)

Ivchenko L.V., Fedorenko O.Ie. (2017) Konsolidovana finansova zvitnist: osnovni aspekty [Consolidated financial statements: main aspects]. Ekonomika i suspilstvo, no 8, pp.756-761.

Pelekh U.V., Teniukh Z.I., Khocha N. V. (2021) Analiz metodiv ta orhanizatsiinykh osnov skladannia konsolidovanoi finansovoi zvitnosti [Analysis of the methods and organizational foundations of preparing consolidated financial statements]. Biznes Inform, no 4, pp. 168-175.

Onyshchenko V. Ye., Skyrda I. M. (2018) Skladannia konsolidovanoi finansovoi zvitnosti: problemy ta shliakhy vdoskonalennia [Preparation of consolidated financial statements: problems and ways of improvement]. Molodyi vchenyi, no 12, pp. 302-306.

Luchko M.R., Yatsyshyn S.R. (2017) Konsolidatsiia finansovoi zvitnosti [Consolidation of financial statements]. Ternopil: TNEU. (in Ukrainian)

Semchuk I.V. (2010) Konsolidovana finansova zvitnist hrupy pidpryiemstv: orhanizatsiinometodychni zasady formuvannia i kontroliu [Consolidated financial reporting of a group of enterprises: organizational and methodological principles of formation and control]: avtoref. dys. ... kand. ekon. nauk : spets. 08.00.09. Zhytomyr. derzh. tekhnol. un-t. Zhytomyr

Semchuk I.V., Mazur V.H. (2016) Udoskonalennia protsesu formuvannia konsolidovanoi finansovoi zvitnosti na etapi nastupnoi konsolidatsii zvitnosti [Improvement of the process of forming consolidated financial statements at the stage of the next consolidation of statements]. Ekonomika i suspilstvo, pp. 732-737.

Natsionalne polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 2 «Konsolidovana finansova zvitnist» zatv. MFU vid 27.06.2013 r. №628. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1223-13#Text (accessed 12 September 2023).

Mizhnarodnyi standart finansovoi zvitnosti 10 «Konsolidovana finansova zvitnist» vid 01 sichnia 2013 r. Available at: http:// zakon.rada.gov.ua (accessed 12 September 2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-27

Номер

Розділ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ