УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН ПІДПРИЄМСТВА З ІНШИМИ СУБЄ’КТАМИ

Автор(и)

  • Юдіна С.В. Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Україна https://orcid.org/0000-0002-3354-6515
  • Коновалов Д.С. Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31319/2709-2879.2023iss2(7).293765pp84-91

Ключові слова:

фінансові відносини, діагностика, ризик-орієнтований підхід, процесний підхід, ринкові суб'єкти, фінанси підприємств

Анотація

У статті розглянуто фінансові відносини як об'єкт діагностики. Розглянуті різні види фінансових відносин підприємства з різними суб'єктами дозволили дійти висновку про віднесення до об'єктів діагностики будь-які види фінансових відносин підприємства. Зазначено, що діагностика фінансових відносин на підприємстві є ланкою ефективного управління та інноваційним аспектом формування фінансового менеджменту. Сформульовано визначення діагностики фінансових відносин економічних суб'єктів. Запропоновано етапи реалізації механізму діагностики внутрішньо фірмових фінансових відносин підрозділів, які враховують, запропоновані принципи здійснення діагностики фінансових відносин підрозділів один з одним і з менеджментом підприємства, які забезпечують формування показників для оцінки ефективності фінансових відносин підрозділів. Зроблено висновок щодо мінімізації потенційно можливих ризиків фінансової, операційної та інвестиційної діяльності на основі запропонованої системи діагностики ризиків фінансових відносин.

Посилання

Black F., Scholes M The Pricing of Options and Corporate Liabilities. Journal of Political Economy. 1973. Vol. 81, no. 3 (May–Jun., 1973), pp. 637-654.

Myers S.C. Finance Theory and Financial Strategy. Interfaces, January/February, 1984, pp. 126-137.

Markowitz H. M. Foundations of Portfolio Theory. Journal of Finance. 1991. Vol. 46. Issue 2. pp. 469-77. URL: http://www.e-m-h.org/Mark91.pdf (дата звернення 15.09.2023).

Росс С.А., Уэстерфилд Р.У., Джаффи Дж.Ф., Джордан Б.Д. Корпоративні фінанси, 11-изд, том 1. СПб.: Диалектика, 2021. 736 с.

Вітлінський В.В., Великоіваненко Г.І. Ризикологія в економіці та підприємництві: монографія. Київ : КНЕУ, 2004. 480 с.

Гранатуров В.М., Литовченко, І.В., Харічков С.К. Аналіз підприємницьких ризиків: проблеми визначення, класифікації та кількісні оцінки : монографія / за наук. ред. В.М. Гранатурова. Одеса : Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України, 2003. 164 с.

Лапіна І. С., Гончаренко О. М. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. Одеса: Атлант, 2016. 313 с.

Кравченко М.О., Бояринова К.О., Копішинська К.О. Управління ризиками: навч.наочний посіб. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. 432 с.

Black F. Scholes M. (1973) The Pricing of Options and Corporate Liabilities. Journal of Political Economy. 1973. Vol. 81, no. 3 (May–Jun., 1973), pp. 637-654.

Myers S.C. (1984) Finance Theory and Financial Strategy. Interfaces, January/February, 1984, pp. 126-137.

Markowitz H.M. Foundations of Portfolio Theory (1991) Journal of Finance. 1991. Vol. 46. Issue 2. P. 469-77. URL: http://www.e-m-h.org/Mark91.pdf. Available at: (accessed 15 September 2023).

Ross S.A., Uesterfyld R.U., Dzhaffy Dzh. F., Dzhordan B.D.(2021) Korporatyvni finansy, [Corporate finance]. SPb.: Dyalektyka,

Vitlins'kyj V.V., Velykoivanenko H.I. (2004) Ryzykolohiia v ekonomitsi ta pidpryiemnytstvi [Rhizology in economics and enterprise]. Kiiv : KNEU. (in Ukrainian)

Hranaturov V.M., Lytovchenko, I.V., Kharichkov S.K. (2003) Analiz pidpryiemnyts'kykh ryzykiv: problemy vyznachennia, klasyfikatsii ta kil'kisni otsinky [Analysis of admission risks: problems of identification, classification and general assessment]. Odesa : In-t problem rynku ta ekon.-ekol. doslidzhen NAN Ukrainy (in Ukrainian)

Lapina I.S., Honcharenko O.M. (2016) Finansovyj menedzhment [Financial management]. Odesa: Atlant. (in Ukrainian)

Kravchenko M.O., Boiarynova K.O., Kopishyns'ka K.O. (2021) Upravlinnia ryzykamy [Risk management]. Kyiv : KPI im. Ihoria Sikors'kohoю (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-27

Номер

Розділ

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ