ПІДХОДИ ДО ПЛАНУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ В УМОВАХ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31319/2709-2879.2023iss2(7).293759pp77-83

Ключові слова:

банківська діяльність, фінансовий менеджмент, фінансове планування діяльності банку, фінансовий план, методи планування

Анотація

У статті окреслено головні недоліки сучасного фінансового планування і визначено напрями покращення банками його організації. Успіх та ефективність банківської діяльності зумовлюється встановленням пріоритетів, переліком фінансових послуг, банківських продуктів і засобів їх просування на ринку, що і має бути вирішено в процесі планування. Встановлено необхідність провадження планування на основі нормативних методів управління витратами та запропоновано підхід до визначення умов беззбиткової діяльності банку. На основі виявлених у ході дослідження проблем планування, обґрунтовано застосування системи методик, яка чітко розмежовує сферу застосування для кожного з обраних методів. Акцентовано увагу на методі сценаріїв, що дозволяє краще розуміти еволюцію макроекономічного середовища та чинників потенційних загроз для банку.

Посилання

Киркач С.М. Забезпечення процесу реалізації фінансового планування діяльності банку. Бізнес Інформ. 2014. № 3. С. 345-350.

Khalatur S., Vinichenko I., Volovyk D. Development of modern business processes and outsourcing activities. Baltic journal of economic studies. 2021. Vol. 7(3). Pp. 195-202. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2021-7-3-195-202

Доценко І.О., Шпонарська А.М. Система фінансового планування в банківській діяльності. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: «Економічні науки». 2015. Вип. 11. Ч.2. С.107-110.

Хрипко І.С., Азаренкова Г.М. Фінансове планування як основний елемент управління фінансовою діяльністю банку. Приазовський економічний вісник. 2019. № 5 (16). С. 324-328. DOI: https://doi.org/10.32840/2522-4263/2019-5-55

Чепелюк Г.М. Стратегічний аналіз та планування розвитку банку в умовах взаємодії з чинниками зовнішнього середовища. Ефективна економіка. 2019. № 5. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2019.5.54

Khalatur S., Radzevicius G., Velychko L., Fesenko V., Kriuchko L. Global deoffshorization and its impact on the national and regional economies of eastern European countries. Problems and perspectives in management. 2019. Vol. 17(3). Pp. 293-305. DOI: https://doi.org/10.21511/ppm.17(3).2019.24

Khalatur S., Pavlova H., Vasilieva L., Karamushka D., Danileviиa A. Innovation management as basis of digitalization trends and security of financial sector. Entrepreneurship and sustainability issues. 2022. Vol. 9(4). Pp. 56-76. DOI: http://doi.org/10.9770/jesi.2022.9.4(3)

Масюк Ю.В. Безпека банківської системи в контексті фінансово-економічної безпеки держави. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2023. №5. DOI: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-5-8912

Череп А.В., Ткаченко Е.Е. Удосконалення організації фінансового планування в банках. Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. 2013. № 3(19). С. 199-207.

Кара Н.І., Процик І.С. Розвиток механізмів бюджетування фінансової діяльності банків в умовах міжнародних економічних відносин. Вісник національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку». 2022. № 2 (8). С.231-243.

Khalatur S., Velychko O., Oleksiuk V., Kravchenko M., Karamushka D. (2023). Financial security as a component of ensuring innovative development of agricultural production. Financial and credit activity problems of theory and practice. 2023. Vol. 3(50). Pp. 341-356. DOI: https://doi.org/10.55643/fcaptp.3.50.2023.4050

Khalatur S., Tvaronaviиienл M., Dovgal O., Levkovich O., Vodolazsk, O. Impact of selected factors on digitalization of financial sector. Entrepreneurship and sustainability issues. 2022. Vol. 10(1). Pp. 358-377. DOI: https://doi.org/10.9770/jesi.2022.10.1(19)

Zarutska О., Ponomarоva O., Pavlov R., Pavlova T., Levkovich O. Changes in Ukrainian banks business models in times of military crisis. Financial and credit activity problems of theory and practice, 2022. Vol. 6(47). Pp. 8-18. DOI: https://doi.org/10.55643/fcaptp.6.47.2022.3923

Kyrkach, S. (2014), “Ensuring the implementation process of financial planning of the bank's activities”, Business Inform, vol. 3, pp. 345-350.

Khalatur, S., Vinichenko, I. and Volovyk, D. (2021), “Development of modern business processes and outsourcing activities”, Baltic Journal of Economic Studies, vol. 7(3), pp. 195-202, DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2021-7-3-195-202

Dotsenko, I. and Shponarska, A. (2015), “Financial planning system in banking”, Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: “Ekonomichni nauky”, vol. 11, no. 2, pp. 107110.

Khrypko, I. and Azarenkova, H. (2019), “Financial planning as the main element of managing the bank's financial activities”, Pryazovskyi ekonomichnyi visnyk, vol. 5 (16), pp. 324-328, DOI: https://doi.org/10.32840/2522-4263/2019-5-55

Chepeliuk, H.M. (2019), “Strategic analysis and development planning of bank in conditions of cooperation and factors of the environment”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2019.5.54

Khalatur, S., Radzevicius, G., Velychko, L., Fesenko, V. and Kriuchko, L. (2019), “Global deoffshorization and its impact on the national and regional economies of eastern european countries”, Problems and Perspectives in Management, vol. 17(3), pp. 293-305, DOI: https://doi.org/10.21511/ppm.17(3).2019.24

Khalatur, S., Pavlova, H., Vasilieva, L., Karamushka, D. and Danileviиa, A. (2022), “Innovation management as basis of digitalization trends and security of financial sector”, Entrepreneurship and Sustainability Issues, vol. 9(4), pp. 56-76, DOI: http://doi.org/10.9770/jesi.2022.9.4(3)

Masiuk, Yu. (2023), “Security of the banking system in the context of financial and economic security of the state”, International Scientific Journal “Internauka”. Series: “Economic Sciences”, vol. 5, DOI: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-5-8912

Cherep, A. and Tkachenko, E. (2013), “Improving the organization of financial planning in banks”, Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 3(19), pp. 199207.

Kara, N. and Protsyk, I. (2022), “Development of mechanisms for budgeting financial activities of banks in the conditions of international economic relations”, Visnyk natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”. Seriia: “Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia ta problemy rozvytku”, vol. 2(8), pp. 231-243.

Khalatur, S., Velychko, O., Oleksiuk, V., Kravchenko, M. and Karamushka, D. (2023), “Financial security as a component of ensuring innovative development of agricultural production”, Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, vol. 3(50), pp. 341-356, DOI: https://doi.org/10.55643/fcaptp.3.50.2023.4050

Khalatur, S., Tvaronaviиienл, M., Dovgal, O., Levkovich, O. and Vodolazska, O. (2022), “Impact of selected factors on digitalization of financial sector”, Entrepreneurship and Sustainability Issues, vol. 10(1), pp. 358-377, DOI: https://doi.org/10.9770/jesi.2022.10.1(19)

Zarutska, О., Ponomarоva, O., Pavlov, R., Pavlova, T. and Levkovich, O. (2022), “Changes in Ukrainian banks business models in times of military crisis”, Financial and credit activity problems of theory and practice, vol. 6(47), pp. 8-18, DOI: https://doi.org/10.55643/fcaptp.6.47.2022.3923

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-27

Номер

Розділ

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ