ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЦИФРОВИХ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31319/2709-2879.2023iss2(7).293749pp63-69

Ключові слова:

цифровий маркетинг, маркетингові комунікації, розвиток підприємства, інформаційна економіка, таргетована реклама

Анотація

У статті доведено, що розробка інформаційних технологій різко змінила структуру витрат компаній на маркетингові комунікації, в яких витрати на Інтернет комунікацію почали зростати найшвидшими темпами. Основні характеристики цифрових маркетингових комунікацій є їх персоналізація, таргетування, інтеграція в загальну систему компанії маркетингових комунікацій, висвітлення всіх каналів цифрових комунікацій та зосереджуються на постійному діалозі з користувачем. Систематизовано класифікацію маркетингових комунікацій із включенням цифровізації, що дало можливість показати поточний процес інтеграції системи маркетингової комунікації, формування нового типу рекламних кампаній – TTL (through the line), зміна в центрі (ідеї) комунікативних стратегій (перехід від стратегій, заснованих на традиційний до цифрових маркетингових комунікацій). Показано, що метрика оцінювання ефективності цифрових маркетингових комунікаціях повинна базуватися на поведінковому підході, а саме на моделі поведінки споживачів в Інтернет середовищі з включенням циклу залучення споживачів.

Посилання

Баран Р. Формування маркетингової комунікативної політики туристичних підприємств в умовах розвитку цифрових комунікацій. Економічний аналіз. 2021. № 31(2). С. 80-89.

Ігнатенко Р.В. Цифрові комунікації в маркетингу: сутність та перспективи розвитку в умовах пандемії COVID-19. Scientific Notes of Lviv University of Business and Law. 2021. № 31. С. 40-46.

Марцінковська О., Легкий О. Організаційні аспекти впровадження CRM-систем у діяльність підприємства. Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. 2019. № 23. С. 81-85.

Пономаренко І.В., Сапян А.С. Інструмент Інтернет-маркетингу – SEO-оптимізація сайту підприємства. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. Серія: Економіка та менеджмент. 2021. № 25. С. 84-89.

Ареф’єва О., Титикало В., Ареф’єв С. Розвиток підприємства на основі комплексної вартості в контексті цифрового маркетингу. Адаптивне управління: теорія і практика. Серія Економіка. 2023. № 15(30).

Смирнова Т., Голей Ю. Взаємозв’язок комунікацій підприємства з процесом формування маркетингової стратегії. Актуальні питання у сучасній науці. 2023. № 5 (11).

Садовяк М.С., Секретар І.В., Любчинський Л.І., Бобко О.В., Тимкевич Т.С., Цвик С.Р. Роль цифрового маркетингу в діяльності бізнес-структури. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: «Економічні науки». 2023. № 8. URL: https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/42528/1/16934017349379.pdf https://chmnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2019/06/Ekonomika-i-suspilstvo-18-2018.pdf#page=551 (дата звернення: 30.09.2023).

Янковець Т. Стратегічне управління цифровим маркетингом. •Scientia•fructuosa (Вісник Київського національного торговельно-економічного університету). 2022. № 145(5). С. 93-112.

Baran R. (2021). Formuvannia marketynhovoi komunikatyvnoi polityky turystychnykh pidpryiemstv v umovakh rozvytku tsyfrovykh komunikatsii [Formation of marketing communicative policy of tourist enterprises in the conditions of development of digital communications]. Ekonomichnyi analiz. no. 31(2), pp. 80-89.

Ihnatenko R.V. (2021). Tsyfrovi komunikatsii v marketynhu: sutnist ta perspektyvy rozvytku v umovakh pandemii COVID-19 [Digital Communications in Marketing: The Essence and Prospects for Development in Pandemia Covid-19]. Scientific Notes of Lviv University of Business and Law. no. 31, pp. 40-46.

Martsinkovska O., Lehkyi O. (2019). Orhanizatsiini aspekty vprovadzhennia CRMsystem u diialnist pidpryiemstva [Organizational aspects of implementation of CRM systems into an enterprise activity]. Regional aspects of development of productive forces of Ukraine. no. 23,

pp. 81-85.

Ponomarenko I.V., Sapian A.S. (2021). Instrument Internet-marketynhu – SEO-

optymizatsiia saitu pidpryiemstva [Internet marketing tool-SEO-optimization of the enterprise site]. Problems of innovation and investment development. Series: Economics and Management. no. 25, pp. 84-89.

Arefieva O., Tytykalo V., Arefiev S. (2023). Rozvytok pidpryiemstva na osnovi kompleksnoi vartosti v konteksti tsyfrovoho marketynhu [Development of the enterprise on the basis of complex value in the context of digital marketing]. Adaptive management: theory and practice. Series Economy. no. 15(30).

Smyrnova T., Holei Yu. (2023). Vzaiemozviazok komunikatsii pidpryiemstva z protsesom formuvannia marketynhovoi stratehii [The interconnection of enterprise communications with the process of forming a marketing strategy]. Topical issues in modern science. 2023. № 5 (11).

Sadoviak M.S., Sekretar I.V., Liubchynskyi L.I., Bobko O.V., Tymkevych T.S., Tsvyk S.R. (2023). Rol tsyfrovoho marketynhu v diialnosti biznes-struktury [The role of digital marketing in business structure activity]. International scientific journal "Internauka."Series: "Economic Sciences". no. 8. Available at: https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/42528/1/16934017349379.pdf https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/Ekonomika-i-suspilstvo-182018.pdf#page=551 (accessed 30 September 2023).

Yankovets T. (2022). Stratehichne upravlinnia tsyfrovym marketynhom [Strategic digital marketing management]. •Scientia•fructuosa (Bulletin of Kyiv National University of Trade and Economics). no. 145(5), pp. 93-112.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-27

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ