ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА

Автор(и)

  • Карімов Г.І. Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Україна https://orcid.org/0000-0002-0208-2607
  • Карімов І.К. Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Україна https://orcid.org/0000-0003-4145-9726
  • Нужна С.А. Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Україна https://orcid.org/0000-0002-6850-4016
  • Крупій О.В. Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Україна https://orcid.org/0000-0002-9236-9758
  • Жордочкін В.В. Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31319/2709-2879.2023iss2(7).293569pp48-55

Ключові слова:

водопровідно-каналізаційне господарство, підприємство, шляхи розвитку, екологічна складова, динаміка

Анотація

У роботі розглядається проблема дослідження напрямків розвитку підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, зокрема екологічної складової їх діяльності, пов’язаною з роботою очисних споруд та устаткування в процесі водопостачання та водовідведення.   Проаналізовано структуру основних елементів витрат, що складають основу виробничої собівартості послуг з водовідведення.  Досліджено динаміку історичної зміни найбільш суттєвих елементів витрат. Запропоновано заходи  для покрашення процесу очистки води та зниження собівартості діяльності підприємства водопровідно-каналізаційного господарства. Підвищення якості послуг,  застосування новітніх технологій та обладнання вирішують екологічні завдання, від яких залежить благоустрій міста та нормальне життя населення.

Посилання

Агаджанов Г. К. Економіка водопровідно-каналізаційних підприємств: навч. посіб. 2-е вид., перероб. та доп. Харків: ХНАМГ, 2010. 392 с.

Федулова С.О. Економіка підприємств водопостачання та водовідведення : навч. посіб. / за ред. проф. О.А. Півоварова. Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. 300 с.

Lviv Eco Forum'23. Укрінформ. Мультимедійна платформа іномовлення України. Київ, 2023. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3761366-u-lvovi-startuvav-lviv-eco-forum23.html (дата звернення: 02.11.2023).

Карімов Г.І., Полюлях А.А. Шляхи розвитку комунального підприємства Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів: матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, (Кременчук, 15-16 листопада 2022 року ). Кременчук, КрНУ, 2022. С. 247-249.

Економіка міського господарства / за ред. Т.П. Юр’євої. Харків: ХДАМГ, 2002. 672 с.

Мороз Е. Г. Методичний підхід до оптимізації розподілу інвестиційних ресурсів підприємств водопровідно-каналізаційного господарства із врахуванням соціально-екологічних напрямів діяльності. Ефективна економіка. 2016. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4956 (дата звернення: 01.11.2023).

Крупій О.В., Карімов Г.І., Зборець Т.А. Екологічна складова розвитку підприємств водопровідно-каналізаційного господарства. Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів: матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, (Кременчук, 27-28 листопада 2023 року ). Кременчук, КрНУ, 2023. С. 247-249.

Fedulova S.O., Pivovarov О.А. Effect of capitalization of water resources on development of the regional socioeconomic systems. The Role of Social Sciences in a Low-Carbon Energy Mix: Book of abstractsof senix Conference. Stockholm, 2016. P. 43.

Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг: Закон України від 22.09.2016 №1540-VIII / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2016. №51. ст.833.

Динаміка зміни тарифів. Кам’янське ВКГ КП ДОР “Аульський водовід”. Кам’янське, 2023. URL: https://www.aulivoda.org.ua/?p=482 (дата звернення: 01.11.2023).

Кам’янське ВКГ КП ДОР “Аульський водовід”. Кам’янське, 2023. URL: https://www.aulivoda.org.ua/ (дата звернення: 01.11.2023).

Динаміка зміни історичної вартості основних складових тарифу. Кам’янське ВКГ КП ДОР “Аульський водовід”. Кам’янське, 2023. URL: https://www.aulivoda.org.ua/?p=519 (дата звернення: 01.11.2023).

Інвестиційна програма. Кам’янське ВКГ КП ДОР “Аульський водовід”. Кам’янське, 2023. URL: https://www.aulivoda.org.ua/?cat=54 (дата звернення: 01.11.2023).

Ahadzhanov H. K. (2010). Ekonomika vodoprovidno-kanalizatsiinykh pidpryiemstv [Economics of water and sewerage enterprises]. Kharkiv: KhNAMG. (in Ukrainian)

Fedulova S.O. (2017). Ekonomika pidpryiemstv vodopostachannia ta vodovidvedennia [Economics of water supply and drainage enterprises]. Dnipro: DVNZ UDHTU. (in Ukrainian)

Lviv Eco Forum'23. Ukrinform. Multimedia platform of foreign language of Ukraine. Kyiv (2023). Available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3761366-u-lvovi-startuvav-lviv-eco-forum23.html (accessed 02 November 2023).

Karimov H.I., Poliuliakh A.A. (2022) Shliakhy rozvytku komunalnoho pidpryiemstva [Ways of development of the utility enterprise]. Materials of the VII International Scientific and Practical Internet Conference Innovative modernization of the economy of Ukraine in the context of European integration processes (Ukrainian, Kremenchuk, November 15-16, 2022). Kremenchuk, KrNU, pp. 247-249.

Yuryeva T.P. (2002). Ekonomika miskoho hospodarstva [Economics of the urban economy]. Kharkiv: KhDAMG. (in Ukrainian)

Moroz E. H. (2016). Metodychnyi pidkhid do optymizatsii rozpodilu investytsiinykh resursiv pidpryiemstv vodoprovidno-kanalizatsiinoho hospodarstva iz vrakhuvanniam sotsialno-ekolohichnykh napriamiv diialnosti [Methodical approach to optimizing the distribution of investment resources of enterprises of the water supply and sewage industry, taking into account social and ecological areas of activity]. Efektyvna ekonomika [Efficient economy (electronic journal)]. no. 5. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4956 (accessed 01 November 2023).

Krupii O.V., Karimov H.I., Zborets T.A. (2023) Ekolohichna skladova rozvytku pidpryiemstv vodoprovidno-kanalizatsiinoho hospodarstva [Ecological component of the development of enterprises of water supply and sewage management]. Materials of the VIII International Scientific and Practical Internet Conference Innovative modernization of the economy of Ukraine in the context of European integration processes (Ukrainian, Kremenchuk, November 27-28, 2023). Kremenchuk, KrNU, pp. 247-249.

Fedulova S.O., Pivovarov O.A. (2016) Effect of capitalization of water resources on development of the regional socioeconomic systems. Book of abstracts of senix Conference The Role of Social Sciences in a Low-Carbon Energy Mix: Stockholm, 2016. p. 43.

Law of Ukraine on the national energy and public utilities regulatory commission № 1540-VIII. (2016, September 22). Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, 51, 833. Available at:: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1540-19?lang=en. (accessed 01 November 2023).

Dynamics of tariff changes. Kamiansk VKG KP DOR "Aulskiy vodovid". Kamianske (2023). Available at: https://www.aulivoda.org.ua/?p=482 (accessed: 01 November 2023).

Kamiansk VKG KP DOR "Aulskii vodovid". Kamianske (2023). Available at: https://www.aulivoda.org.ua/ (accessed: 01 November 2023).

Dynamics of changes in the historical cost of the main components of the tariff. Kamiansk VKG KP DOR "Aulskiy vodovid". Kamianske (2023). Available at: https://www.aulivoda.org.ua/?p=519 (accessed: 01 November 2023).

Investment program. Kamiansk VKG KP DOR "Aulskiy vodovid". Kamianske (2023). Available at: https://www.aulivoda.org.ua/?cat=54 (accessed: 01 November 2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-27

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ