ЕКОЛОГІЧНИЙ АУДИТ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Автор(и)

  • Будько О.В. Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3354-6515
  • Кіріченко О.І. Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31319/2709-2879.2023iss2(7).293561pp41-47

Ключові слова:

екологічний аудит, екологічний менеджмент, мета, завдання, принципи, етапи проведення

Анотація

У статті визначено актуальність проведення екологічного аудиту як складової системи екологічного менеджменту підприємства. Вказано на важливу роль організації екологічного аудиту та визначення наявних екологічних ризиків у діяльності підприємства. Висвітлено історичні аспекти становлення екологічного аудиту. Надано характеристику системи екологічного менеджменту (EMAS) та визначені особливості її діяльності. Розкрито мету і завдання проведення екологічного аудиту. Розглянуто сутність обов’язкового та добровільного екологічного аудиту. Охарактеризовано екологічний аудит з точки зору цілей його проведення. Визначені вимоги, які висуваються до екологічного аудиту та надана характеристика принципів його проведення. Висвітлено особливості формування інформаційного масиву для проведення екологічного аудиту. Встановлено етапи здійснення аудиторської перевірки екологічної сфери діяльності підприємства. Вказані методи екологічного аудиту, які використовуються аудиторами під час екологічного аудиту. Визначені переваги, які надає суб’єкту господарювання проведення екологічного  аудиту.

Посилання

Басанцов І.В., Пантелейчук О.С. Екологічний аудит в Україні: актуальність, проблемні питання та напрями удосконалення. Механізм регулювання економіки. 2010. 1. С. 3846.

Дорош Н. І. Фінансово-екологічний аудит: сутність та методичні засади. Агросвіт. 2016. №22. С. 8–13.

Кулик Р.Р. Місце і проблеми екологічного аудиту в системі аудиторської діяльності України. Галицький економічний вісник. 2010. №4(29). С.160-165.

Максимів Л.І. Механізм формування системи екологічного аудиту в Україні. Регіональна економіка. 2004. № 2. С. 174-181.

Петрик О. Екологічний аудит в Україні: проблеми методики та організації. Бухгалтерський облік і аудит. 2004. № 8. С. 51–56.

Пригара І.О., Новикова .І.В., Тур О.І. Особливості формування ринку процедури екологічного аудиту в контексті екологічної безпеки. Наукові інновації та передові технології. 2023. № 4(18). С. 301-311.

Сахно Л.А. Облік і аудит екологічної складової в діяльності агропромислового підприємства. Молодий вчений. 2017. № 1.1. С. 73-77.

Шевчук В.Я., Саталкін Ю.М., Навроцький В.М. Екологічний аудит: монографія. К.: Вища школа, 2000. 344 с.

Про екологічний аудит: Закон України від 24. 06. 2004 р. 1862-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1862-15#Text (дата звернення: 20.09.2023).

В Україні бізнес хочуть зобов’язати проходити екоаудит, зокрема, і ФОПів. URL: https://eba.com.ua/v-ukrayini-biznes-hochut-zobov-yazaty-prohodyty-ekoaudyt-zokrema-i-fopiv/ (дата звернення: 20.09.2023).

Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року: Закон України від 28.02.2019 р. №2697-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19#Text (дата звернення: 20.09.2023).

Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25.06.1991 р. 1264-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text (дата звернення: 20.09.2023).

ДСТУ ISO 14001:2015 «Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування». URL: https://quality.nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2018/10/%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3-ISO_14001-2015-.pdf (дата звернення: 20.09.2023).

ДСТУ ISO 14004:2016 «Системи екологічного управління. Загальні настанови щодо запроваджування». URL: https://zakon.isu.net.ua/sites/default/files/normdocs/ c790ccc33e9c4eacbdf9e2f854e1679f.pdf (дата звернення: 20.09.2023).

ДСТУ ISO 19011:2012 «Настанови щодо здійснення аудитів систем управління». URL: https://zakon.isu.net.ua/sites/default/files/normdocs/iso_19011.pdf (дата звернення: 20.09.2023).

Basantsov I.V., Panteleichuk O.S. (2010) Ekolohichnyi audyt v Ukraini: aktualnist, problemni pytannia ta napriamy udoskonalennia [Environmental audit in Ukraine: relevance, problematic issues and directions for improvement]. Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky, no 1, pp. 38-46.

Dorosh N.I. (2016) Finansovo-ekolohichnyi audyt: sutnist ta metodychni zasady [Financial and environmental audit: essence and methodical principles]. Ahrosvit, no 22, pp. 8–13.

Kulyk R.R. (2010) Mistse i problemy ekolohichnoho audytu v systemi audytorskoi diialnosti Ukrainy [The place and problems of environmental audit in the system of audit activities of Ukraine]. Halytskyi ekonomichnyi visnyk, no 4(29), pp.160-165.

Maksymiv L.I. (2004) Mekhanizm formuvannia systemy ekolohichnoho audytu v Ukraini [The mechanism of formation of the environmental audit system in Ukraine]. Rehionalna ekonomika, no 2. pp. 174-181.

Petryk O. (2004) Ekolohichnyi audyt v Ukraini: problemy metodyky ta orhanizatsii [Environmental audit in Ukraine: problems of methodology and organization]. Bukhhalterskyi oblik i audyt, no 8, pp. 51-56.

Pryhara I.O., Novykova .I.V., Tur O.I. (2023) Osoblyvosti formuvannia rynku protsedury ekolohichnoho audytu v konteksti ekolohichnoi bezpeky. [Peculiarities of market formation of environmental audit procedures in the context of environmental safety]. Naukovi innovatsii ta peredovi tekhnolohii, no 4(18), pp. 301-311.

Sakhno L. A. (2017) Oblik i audyt ekolohichnoi skladovoi v diialnosti ahropromyslovoho pidpryiemstva [Accounting and auditing of the ecological component in the activity of an agroindustrial enterprise]. Molodyi vchenyi, no 1, pp. 73-77.

Shevchuk V.Ia., Satalkin Yu.M., Navrotskyi V.M. (2000) Ekolohichnyi audyt [Environmental audit]. K.: Vyshcha shkola. (in Ukrainian)

Pro ekolohichnyi audyt: Zakon Ukrainy vid 24. 06. 2004 r. 1862-IV. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1862-15#Text (accessed 20 September 2023).

V Ukraini biznes khochut zoboviazaty prokhodyty ekoaudyt, zokrema, i FOPiv. Available at: https://eba.com.ua/v-ukrayini-biznes-hochut-zobov-yazaty-prohodyty-ekoaudyt-zokrema-i-fopiv/ (accessed 20 September 2023).

Pro Osnovni zasady (stratehiiu) derzhavnoi ekolohichnoi polityky Ukrainy na period do 2030 roku.: Zakon Ukrainy vid 28.02.2019 №2697-VIII. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19#Text/ (accessed 20 September 2023).

Pro okhoronu navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha: Zakon Ukrainy vid 25.06.1991 r. 1264-XII. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text (accessed 20 September 2023).

DSTU ISO 14001:2015 «Systemy ekolohichnoho upravlinnia. Vymohy ta nastanovy shchodo zastosuvannia». Available at: https://quality.nuph.edu.ua/wphttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12 - Textcontent/uploads/2018/10/%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3-ISO_14001-2015-.pdt (accessed 20 September 2023).

DSTU ISO 14004:2016 «Systemy ekolohichnoho upravlinnia. Zahalni nastanovy shchodo zaprovadzhuvannia». Available at: https://zakon.isu.net.ua/sites/default/files/normdocs/c790ccc33e9c4eacbdf9e2f854e1679f.pdf (accessed 20 September 2023).

DSTU ISO 19011:2012 «Nastanovy shchodo zdiisnennia audytiv system upravlinnia». Available: https://zakon.isu.net.ua/sites/default/files/normdocs/iso_19011.pdf (accessed 20 September 2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-27

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ