ГЛОБАЛЬНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ І ЕКОНОМІЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЇЇ СУБ'ЄКТІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31319/2709-2879.2023iss2(7).293541pp22-31

Ключові слова:

глобальна конкурентоспроможність країни, національна економіка, суб’єкти національної економіки, рейтинг, оцінювання, економічна трансформація, персистентність діяльності, забезпечення конкурентоспроможності, харчова промисловість

Анотація

У контексті забезпечення конкурентоспроможності та  розвитку національної економіки та її суб’єктів, як єдиної господарської системи в сучасних умовах її функціонування, досліджено глобальну конкурентоспроможність України за  рейтингом «Індексу глобальної конкурентоспроможності» за 2015-2021 рр. Доведено, що методологія оцінювання глобальної конкурентоспроможності країн постійно змінюється, що є об’єктивним, проаналізовано оцінювання за методикою Світового економічного форуму (WEF), яка характеризує конкурентоспроможність країн світу та які знаходяться на різних рівнях свого економічного розвитку.

У статті досліджено рейтинг конкурентоспроможності України у 2021-2022рр. у Світовому рейтингу конкурентоспроможності (World Competitiveness Rankings) і країн-лідерів, а також проаналізовано  фактори впливу на зміну рейтингу. Проведено дослідження видів економічних трансформацій національних економік, як складних, різнорівневих і багатоаспектних процесів. Проаналізовано досвід окремих країн, трансформації економік яких проходили еволюційним або радикальними шляхами. Доведено, що економічна трансформація, залежно від рівня її виникнення і цілей її проведення (макро-, мезо-, міні-, нанорівнів), може бути структурована на державну та приватну.

На основі обґрунтованого методологічного підходу до формування концепції забезпечення конкурентоспроможності важливої галузі економіки України – харчової промисловості наведено: об’єкт та метод оцінювання; рівень дослідження об’єкту; комплексність підходу оцінювання; отриманий результат оцінювання на основі критеріальної оцінки трансформації за її видами.

Посилання

Купріна Н.М. Забезпечення конкурентоспроможності харчової промисловості України: теорія і практика: монографія. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2019. 304 с.

The Global Competitiveness Index 2015-2016. URL: https: //web.archive.org/web/20160108112057/http://widgets.weforum.org/global-competitiveness-report-2015/ (дата звернення: 02.11.2023).

The Global Competitiveness Index 2017-2018. URL: https://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/downloads/?doing_wp_cron=1613714983.0977249145507812500000 (дата звернення: 02.11.2023).

Куприна Н.М. Трансформация деятельности предприятий пищевой промышленности Украины в контексте обеспечения их экономической безопасности // Сталий розвиток та безпека агропродовольчої сфери України в умовах глобалізаційних викликів: монографія / Павлов О.І., Хвестик М.А., Юрчишин В.В. та ін.; за ред. О.І. Павлова. Одеса: «Астропринт», 2012. С. 256-272.

The influence of globalization processes on the innovative development of the food industry of Ukraine in the phases of business cycles / Balian A.V., Sychevsky M.P., Kovalenko O.V., Yashchenko L.O., Verbytskyi S.B. // Agricultural Science and Practice. Vol. 6 No. 3 2019. р. 63–76.

Global Competitiveness Report 2020 | World Economic Forum. URL: https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2020 (дата звернення: 02.11.2023).

Конкурентоспроможність України 2020-2021 URL: file:///C:/Users/Natali/Downloads/2020_Конкурентоспроможність_ІКТ_України.pdf.

(дата звернення: 02.11.2023).

IMD business school for management and leadership courses. URL: https://www.imd.org/research-knowledge/digital/ (дата звернення: 02.11.2023).

Україна у 2021 році посіла 54-те місце у Світовому рейтингу конкурентоспроможності (World Competitiveness Rankings). URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3291328-ukraina-posila-54-misce-u-svitovomu-rejtingu-konkurentospromoznosti.html (дата звернення: 02.11.2023).

World Competitiveness Ranking 2023 - IMD Business School. URL: https://www.imd.org/centers/wcc/world-competitiveness-center/rankings/world-competitiveness-ranking/ (дата звернення: 02.11.2023).

Kuprinа N. Persistent transformation of the subjects of the national economy as a tool to ensure their competitiveness // Gospodarka Materialowa I Logistyka, Tom LXXI, №5, 2019, P. 388-404. URL: file:///C:/Users/Natali/Downloads/KuprinaNataliya-Ang.pdf (Дата звернення: 02.11.2023).

Петришина Н.В. Проблеми трансформації економіки України. Економіка. 2014. Вип. 24. С. 31-38. URL: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/7394/1/Petryshyn%D0%B0.pdf. (lата звернення: 12.11.2023).

Бардиш Г.О. Проблеми трансформаціїі реструктуризації української економіки в напрямі соціальної спрямованості: монографія. 2006. 479 с.

Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку: монографія / Геєць В.М., Александрова В.П., Артьомова Т.І., Бажал Ю.М. та ін. Київ: Фенікс, 2003. 986 с.

Kuprina N.M. (2019) Zabezpechennia konkurentospromozhnosti kharchovoi promyslovosti Ukrainy [Ensuring the competitiveness of the food industry of Ukraine: theory and practice]. Odesa: Vydavnychyi dim «Helvetyka». (in Ukrainian)

The Global Competitiveness Index 2015-2016. Available at: https: //web.archive.org/web/20160108112057/http://widgets.weforum.org/global-competitiveness-report-2015/ (accessed 02 November 2023).

The Global Competitiveness Index 2017-2018. Available at: https://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/downloads/?doing_wp_cron=1613714983.0977249145507812500000 (accessed 02 November 2023).

Kuprina N.M. (2012) Transformatsiya deyatelnosti predpriyatiy pischevoy promyishlennosti Ukrainyi v kontekste obespecheniya ih ekonomicheskoy bezopasnosti // Staliy rozvitok ta bezpeka agroprodovolchoYi sferi UkraYini v umovah globalIzatsIynih viklikIv [Transformation of the activities of Ukrainian food industry enterprises in the context of ensuring their economic security]. Odesa: «Astroprint», pp. 256-272.

5.Balian A.V., Sychevsky M.P., Kovalenko O.V., Yashchenko L.O., Verbytskyi S.B. (2019) The influence of globalization. Agricultural Science and Practice, vol. 6 , no 3 2019. рp. 63–76.

Global Competitiveness Report 2020 | World Economic Forum. Available at: https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2020 (accessed 02 November 2023).

Konkurentospromozhnist Ukrainy 2020-2021 [Competitiveness of Ukraine 2020-2021]. Available at: file:///C:/Users/Natali/Downloads/2020_Конкурентоспроможність_ІКТ_України.pdf (accessed 02 November 2023).

IMD business school for management and leadership courses. Available at: https://www.imd.org/research-knowledge/digital/ (accessed 02 November 2023).

Ukraina u 2021 rotsi posila 54-te mistse u Svitovomu reitynhu konkurentospromozhnosti (World Competitiveness Rankings) [In 2021, Ukraine took 54th place in the World Competitiveness Ranking] (World Competitiveness Rankings). Available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3291328-ukraina-posila-54-misce-u-svitovomu-rejtingu-konkurentospromoznosti.html (accessed 02 November 2023).

World Competitiveness Ranking 2023 - IMD Business School. Available at: https://www.imd.org/centers/wcc/world-competitiveness-center/rankings/world-competitiveness-ranking/ (accessed 02 November 2023).

Kuprina N. (2019) Persistent transformation of the subjects of the national economy as a tool to ensure their competitiveness. Gospodarka Materialowa I Logistyka, vol LXXI, no 5, pp. 388-404. Available at: file:///C:/Users/Natali/Downloads/KuprinaNataliya-Ang.pdf (accessed 02 November 2023).

Petryshyna N.V. (2014) Problemy transformatsii ekonomiky Ukrainy [Problems of transformation of the economy of Ukraine]. Ekonomika. Vyp. 24. pp. 31-38. Available at: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/7394/1/Petryshyn%D0%B0.pdf. (accessed 02 November 2023).

Bardysh H.O. (2006) Problemy transformatsiii restrukturyzatsii ukrainskoi ekonomiky v napriami sotsialnoi spriamovanosti [Problems of the transformation of the restructuring of the Ukrainian economy in the direction of social orientation].Lviv : Vyd-vo LBI NBU. (in Ukrainian)

Heiets V.M., Aleksandrova V.P., Artomova T.I., Bazhal Yu. M. (2003) Ekonomika Ukrainy: stratehiia i polityka dovhostrokovoho rozvytku [Economy of Ukraine: strategy and policy of long-term development]. Kyiv: Feniks. (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-27

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ