МЕНЕДЖМЕНТ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА ВКОНТЕКСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

Автор(и)

  • Кopeнюк П.I. Днiпpoвський дepжaвний тexнiчний унiвepситeт, м. Кaм’янськe, Україна https://orcid.org/0000-0001-8321-3199
  • Грицан Ю.І. Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31319/2709-2879.2023iss2(7).293537pp15-21

Ключові слова:

екологізація, потенціал, природні ресурси, середовище, ринок, соціальний, раціоналізація, суспільне виробництво

Анотація

У сучасних умовах значимість проблеми екологізації суспільного виробництва посилюється дефіцитом природних ресурсів і уже через декілька десятиріч набуде загрозливого характеру. Економічні методи регулювання, переведення процесів трансформації зовнішніх витрат у внутрішні вимагають розгляду й екологічної складової у виробничих витратах підприємства, що включає природоохоронні витрати і частину економічного збитку, що відшкодовується, через систему екологічних платежів за забруднення навколишнього природного середовища. Економічна оцінка природних ресурсів є концептуальною основою платного природокористування підприємств галузей національної економіки. Зростаючі темпи використання природних ресурсів аграрним сектором обумовили проблему раціонального використання, розширеного відтворення та збереження природних ресурсів. В контексті інвайронментального менеджменту екологізація суспільного виробництва має враховувати економічну та соціальну складову. Гармонізація відносин у системі "суспільство-природа" або "економіка-екологія" вимагає орієнтації національної економіки на досягнення оптимальної екологічності суспільного виробництва.

Посилання

Варламова С.І., Варламова І.С. Екологізація промисловості в Україні: проблеми та перспективи. Ефективна економіка. 2018. №1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2016_1_44 (дата звернення: 18.09.2023).

Паламарчук В.О., Мішенін Є.В., Коренюк П.І. Еколого-економічні та соціальні нариси з економіки природокоростування: монографія. Дніпропетровськ: Пороги, 2004. 258 с.

Панько В.В. Екологізація сільськогосподарського виробництва. Ефективна економіка.

№4.

Пирожков С.І., Хвесик М.А. Економічна оцінка природних ресурсів України. Київ: ДУ ІЕПСР НАН України, 2015. 395 с.

Прокопенко О.В. Методологічні підходи до екологізації діяльності. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. 2018. №2. С. 22-30.

Руденко В. П. Географія природно-ресурсного потенціалу України. Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 2010. 552 c.

Хвесик М.А. Фінансово-економічні засади регулювання природокористування. Київ: ДУ ІЕПСР НАН України, 2020. С. 74.

Хвесик М.А., Лизун С. О. Економічні аспекти управління природними ресурсами та забезпечення сталого розвитку в умовах децентралізації влади в Україні. Київ: ДУ ІЕПСР НАН України, 2015. С.72.

Хвесик М.А., Бистряков І.К., Клиновой Д.В. Економічний механізм реконструктивного розвитку України в системі управління природними ресурсами. Економіка України. 2018. №3. С. 3-20.

Степаненко А.В., Герасимов М.І. Економічна безпека України. Регіональна економіка. 2002. №2. С. 39-54.

Сундук А.М. Можливості інтеграції природного ресурсу до зони впливу ринку. Херсон: ФОП Вишемирський, 2020. С. 73-75.

Varlamova S.I., Varlamova I.S. (2018) Ekolohizatsiia promyslovosti v Ukraini: problemy ta perspektyvy [Greening of industry in Ukraine: problems and prospects.]. Efektyvna ekonomika, no 1. Available at:http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2016_1_44 (accessed 18 September 2023).

Palamarchuk V.O., Mishenin Ye.V., Koreniuk P.I. (2004) Ekoloho-ekonomichni ta sotsialni narysy zekonomiky pry-rodokorostuvannia [Ecological, economic and social essays on the economics of nature management]. Dnipropetrovsk: Porohy. (in Ukrainian)

Panko V.V. (2018) Ekolohizatsiia silskohospodarskoho vyrobnytstva [Greening of agricultural production]. Efektyvna ekonomika, no 4.

Pyrozhkov, S.I., Khvesyk, M.A. (2015) Ekonomichna otsinka pryrodnykh resursiv Ukrainy [Economic assessment of natural resources of Ukraine]. DU IEPSR NAN Ukrainy, Kyiv. (in Ukrainian)

Prokopenko O.V. (2018). Metodolohichni pidkhody do ekolohizatsii diialnosti [Methodological approaches to greening activities]. Problemy i perspektyvy rozvytku bankivskoi systemy Ukrainy, no 2, pp. 22-30.

Rudenko, V.P. (2010) Heohrafiia pryrodno-resursnoho potentsialu Ukrainy [Geography of natural resource potential of Ukraine]. Chernivtsi: Chernivetskyi natsionalnyi universytet im. Yu. Fedkovycha. (in Ukrainian)

Khvesyk, M.A. (2020) Finansovo-ekonomichni zasady rehuliuvannia pryrodokorystuvannia [Financial and economic principles of nature management regulation]. Kyiv: DU IEPSR NAN Ukrainy. (in Ukrainian)

Khvesyk M.A., Lyzun S.O. (2015) Ekonomichni aspekty upravlinnia pryrodnymy resursamy ta zabezpechennia staloho rozvytku v umovakh detsentralizatsii vlady v Ukraini [Economic aspects of natural resources management in the context of decentralization of power in Ukraine]. Kyiv: DU IEPSR NAN Ukrainy. (in Ukrainian)

Khvesyk M.A., Bistryakov I.K., Klynovoi D.V. (2018) Ekonomicheskii mekhanizm rekonstruktivnogo razvitiia Ukrainy v sisteme upravleniia prirodnymi resursami [The economic mechanism of the reconstructive functioning of Ukraine in the natural resources management system]. Economy of Ukraine, no 3, pp. 3-20.

Stepanenko A.V., Herasymov M.I. (2002) Ekonomichna bezpeka Ukrainy [Economic security of Ukraine]. Rehionalna ekonomika, no 2, pp. 39-54.

Sunduk A.M. (2020) Mozhlyvosti intehratsii pryrodnoho resursu do zony vplyvu rynku [Possibilities of integration of natural resources into the zone of market influence]. Kherson, Kherson: FOP Vyshemyrskyi. (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-27

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ