ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

Автор(и)

  • Гончаренко О.В. Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Дніпро, Україна https://orcid.org/0000-0001-6410-4966
  • Тимощук В.В. Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Дніпро, Україна https://orcid.org/0009-0006-8901-2543

DOI:

https://doi.org/10.31319/2709-2879.2023iss2(7).293534pp7-14

Ключові слова:

агропромислове виробництво, модернізація, інноваційний розвиток, інституціональне забезпечення, інститут, інституція, трансформація

Анотація

Обґрунтовано інституціональні детермінанти інноваційної модернізації агропромислового виробництва.

Встановлено, що трансформаційними особливостями вітчизняної агросфери стали:  монокультурне агропромислове виробництво, його структурна деформація, посилення деградації земельних та водних ресурсів, зростання залежності агровиробників від імпорту ресурсів для виробничого процесу і скорочення чисельності сільських працівників та населення сільських громад.

Аргументовано, що трансформаційні перетворення агропромислового виробництва мають бути орієнтованими на масштабні модернізаційні зміни виробничого процесу за умов відтворення родючості земель, покращення якісних характеристик харчових продуктів, розширення наявного експортного потенціалу аграрної продукції і частки конкурентоспроможної продукції.

Обґрунтовано, що інституціональне забезпечення інноваційної модернізації агропромислового виробництва має супроводжуватися формуванням ефективних базисних і спеціальних інститутів та інституції, що відповідатимуть критеріям системності при їх включенні в ієрархічну структуру норм та  інститутів інноваційного спрямування.

Визначені стратегічні орієнтири інноваційної модернізації агропромислового виробництва: запровадження мотивів та стимулів для структурних змін аграрного виробництва, активізація розвитку малих форм господарювання, інтеграція виробничих процесів, використання конкурентних переваг.

Ключові слова: агропромислове виробництво, модернізація, інноваційний розвиток, інституціональне забезпечення, інститут, інституція, трансформація.

Посилання

Дементьєв В.В., Вишневський В.П. Чому Україна не інноваційна держава: інституційний аналіз. Економічна теорія. 2011. № 3. С.5-20.

Інноваційна Україна 2020 : національна доповідь ; [за заг. ред. В.М. Гейця та ін.]. К. : НАН України, 2015. 336 с.

Саблук П.Т. Інноваційна діяльність в аграрній сфері: інституціональний аспект: монографія / П.Т. Саблук, О.Г. Шпикуляк, Л.І. Курило. К. : ННЦ ІАЕ, 2010. 706 с.

Федулова Л. І. Інноваційний розвиток економіки України: проблеми та перспективи. Економічний вісник університету. 2020. № 44. C. 42-49.

5 Чухно А.А. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для України. К.: ЛОГОС, 2003. 617 с.

Шубравська О.В., Прокопенко К.О. Забезпечення продовольчої безпеки України: повоєнний контекст. Економіка України. 2022. № 7. С. 21–42.

Шубравська О.В., Прокопенко К.О. Перспективи модернізації аграрного сектору України. Економіка України. 2013. № 8 (261). С.64-76.

Denzau, A., North, D. Shared Mental Models: Ideologies and Institutions? Kyklos. 1994. Vol. 47. - № 1. - P. 3-31.

Hodgson G. M. The Approach of Institutional Economics. Journal of Economic Literature. 1998. Vol. 36. № 1. P. 166¬-192.

World development report 2020: Trading for development in the age of global value chains. URL: https://documents1.worldbank.org/curated/en/310211570690546749/pdf/World-Development-Report-2020-Trading-for-Development-in-the-Age-of-Global-Value-Chains.pdf (дата звернення: 25.09.2023).

Dementiev V.V., Vichnevckii B.P. (2011) Why Ukraine the not innovative state: institutional analysis. Ekonomichna teoria, vol.3, pp. 5-20.

Heyets V.M. (2015) Innovatsiina Ukraina 2020 [Innovative Ukraine 2020], NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

Sabluk P.T., Shpikuliak, O.G., Kurilo, L.I. (2010) Innovatiinai diulnist v agrarnii sferi:instutusionalnii aspekt [Innovation activities in the agricultural sector: institutional aspects], NNZ IAE, Kyiv. (in Ukrainian)

Fedulova L. (2020) Innovative development of the economy of Ukraine: problems and prospects. Economic Bulletin of the University, vol. 44, pp. 42-49.

Chukhno, A. (2003) Postindustrialna ekonomika: teoriia, praktyka ta yikh znachennia dlia Ukrainy [Post-industrial economy: theory, practice and their significance for Ukraine], LOHOS, Kyiv. (in Ukrainian)

Shybravska, O.B., Prokopenko K.O. (2022) Ensuring food security of Ukraine: post-war context. Ekonomica Ukrainy,vol. 7. pp. 21–42.

Shybravska, O.B. & Prokopenko, K.O. (2013). Percpektivy modernizathii agrarnogo sektory Ukrainy [Prospects for the modernization of the agricultural sector of Ukraine]. Ekonomica Ukrainy, no 8, pp. 64-76.

Denzau A., North, D. (1994) Shared Mental Models: Ideologies and Institutions?, Kyklos, vol. 47, no 1, pp. 3-31.

Hodgson, G. M. (1998), The Approach of Institutional Economics, Journal of Economic Literature, vol. 36, no 1, pp. 166-192.

World Bank Group (2020), World Development Report 2020. Trading for Development in the Age of Global Value Chains. Available at: URL: https://documents1.worldbank.org/curated/en/310211570690546749/pdf/World-Development-Report-2020-Trading-for-Development-in-the-Age-of-Global-Value-Chains.pdf (accessed 25 September 2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-27

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ