ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

Автор(и)

  • А.В. Хмелюк Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7367-4928
  • П.В. Черненко Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31319/2709-2879.2023iss1(6).283027pp135-143

Ключові слова:

хімічне підприємство, облікова політика, стандарти обліку, документування операцій, аналітичний облік, моделі прийняття рішень

Анотація

У роботі здійснено теоретичне обґрунтування методичних підходів організації обліку, контролю та аналізу виробничих запасів. Оцінено нормативно-правове регулювання та окреслено основні етапи його функціонування. Визначено основні складові елементів облікової політики виробничих запасів. Окреслено та апробовано алгоритм формування ефективної організації обліку виробничих запасів. За даними  достовірної бухгалтерської звітності ПрАТ «Дніпровський завод мінеральних добрив» апробовано представлену методику організації обліку, контролю та аналізу виробничих запасів.  Вивчено основні принципи документування операцій виробничих запасів та виявлено особливості в частині оприбуткування запасів на хімічному підприємстві. Розроблено схему документообігу руху запасів. В процесі здійснення дослідження проведено порівняльний аналіз суджень щодо визначення вартості виробничих запасів за національною та міжнародною методикою їх відображення. Виявлено та охарактеризовано основні відмінності в методах оцінки запасів за їх вибуттям. Дійшли висновку, що оцінка запасів за методом ФІФО в умовах воєнного стану є недоцільною. В роботі здійснена оцінка бухгалтерського відображення виробничих запасів. Охарактеризована організація синтетичного обліку запасів та сформовано журнал господарських операцій з руху запасів за місяць поточного року. Установлено, що організація обліку виробничих запасів здійснюється відповідно до діючої нормативно-законодавчої бази та Наказу «Про облікову політику на підприємстві». В процесі проведеного дослідження акцептовано на певні умови виникнення нерелевантних виробничих запасів. Підґрунтям даних суджень є аналіз бухгалтерських записів з руху запасів.  Втілено механізм застосування моделей прийняття рішень в умовах невизначеності. Сформувавши аналітичну таблицю було здійснено розрахунок збитку за умов дискретної ситуації.  На основі розрахунків сформульовані аналітичні висновки. Доведено ефективність застосування моделі прийняття рішень «Мінімізація максимального жалю». Одержана модель надала змогу завершити аналітичні висновки та довести ефективність застосування обліково-аналітичного відображення виробничих запасів з метою прийняття ефективних управлінських рішень.

Посилання

Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 р. № 996-XIV. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/show/996-14 (дата звернення: 28.03.2023).

Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» від 07.02.2013 р. № 73. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text (дата звернення: 28.03.2023).

Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» від 20.10.1999 р. № 246. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99#Text (дата звернення: 28.03.2023).

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 2 «Запаси», затверджений Комітетом з міжнародних бухгалтерських стандартів від 01.01.2005 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_021 (дата звернення: 29.03.2023).

Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку від 24.05.1995 р. № 88. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95#Text (дата звернення: 29.03.2023).

Про затвердження Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №16 «Витрати»: Наказ Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. № 318. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/show/z0027-00 (дата звернення: 29.03.2023).

Голов С.Ф. Управлінський облік. Київ: Лібра, 2003. 704 с.

Хмелюк А.В., Хвостов В.К. Організація обліку та розподіл загальновиробничих витрат на металургійних підприємствах. Економічний аналіз. Тернопіль, 2019, Том 29. № 4.

С. 106-112.

Хмелюк А.В., Ситнік О.О. Особливості обліку супутньої продукції на металургійних підприємствах. Світ економічної науки. Випуск 31: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування. Тернопіль, 2021. С. 50-55.

Цал-Цалко Ю.С., Мороз Ю.Ю., Цегельник Н.І. Управлінський облік. Житомир: Рута. 2015. 632 с.

The Law of Ukraine On Accounting and Financial Reporting in Ukraine (1999) dated 16.07.1999, No.996. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/show/996-14 (accessed 28 March 2023).

Accounting Regulations (Standard) 1 “General requirements for financial reporting” (2013) dated 07.02.2013, No.73. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text (accessed 28 March 2023).

Accounting Regulations (Standard) 9 “Supply” (2013) dated 07.02.2013, No.73. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99#Text (accessed 28 March 2023).

International accounting standard 2 "Inventories" (2005) dated 01.01.2005. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_021 (accessed 29 March 2023).

On approval of Regulation on documentary support of records in accounting (1995) dated 24.05.1995 No.88. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95#Text (accessed 29 March 2023).

Accounting Regulations (Standard) 16 “Expenses” (1999) dated 31.12.1999, No.318. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/show/z0027-00 (accessed 29 March 2023).

Golov S.F. (2003) Upravlinskyi oblik [Managerial Accounting]. Kyi: Libra. (in Ukrainian)

Khmelyuk A.V., Khvostov V.K. (2019) Orhanizatsiia obliku ta rozpodil zahalnovyrobnychykh vytrat na metalurhiinykh pidpryiemstvakh [Organization of accounting and distribution of general production costs of metallurgical enterprises]. Ekonomichnyi analiz, no. 4, pp. 5-11.

Khmelyuk A.V., Sitnik O.O. (2021) Osoblyvosti obliku suputnoi produktsii na metalurhiinykh pidpryiemstvakh [Features of accounting for related products at metallurgical enterprises]. Proceedings of the World of Economic Science (Ternopil), pp. 50-55.

Tsal-Fulko Yu.S., Moroz Yu.Yu., Cegelnik N.I. (2015) Upravlinskyi oblik [Managerial Accounting]. Zhytomyr: Ruta. (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-27

Номер

Розділ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ