ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ Й АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ГУ ДСНС УКРАЇНИ

Автор(и)

  • А.В. Хмелюк Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Україна https://orcid.org/0000-0001-7367-4928
  • А.Ю. Гудзь Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31319/2709-2879.2023iss1(6).283022pp126-134

Ключові слова:

бюджетна установа, видатки, обмінні операції, необмінні операції, темп прискорення, прогнозування, план асигнувань

Анотація

У роботі здійснено узагальнення та обґрунтування методологічних питань  щодо удосконалення організації облікового процесу бюджетних установ та здійснено аналіз використання бюджетних коштів в умовах невизначеності (воєнного стану).  За матеріалами достовірної бухгалтерської та фінансової звітності 1 Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області визначені методологічні підходи облікового відображення обмінних та необмінних операцій. Проаналізовані основні принципи організації обліку та елементи формування облікової політики стратегічної бюджетної установи. Оцінена форма обліку як локально уніфікована (автоматизована) та представлені регістри обліку, їх спосіб формування. Дослідження регламентування облікового відображення бухгалтерських записів, надало змогу виділити певні особливості в частині нормативно-законодавчого підпорядкування. Зокрема акцентовано, що Методологічна рада з бухгалтерського обліку у МВС України сприяє забезпеченню єдиних методологічних підходів з питань організації облікового процесу. Встановлено, що формування бухгалтерських записів в установі здійснюється на основі Робочого плану рахунків, який формується  із збереженням класів рахунків Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі. Доведено, що локальна автоматизація облікового відображення всіх господарських операцій, сприяє здійсненню контролю за використанням бюджетних коштів та сприяє впровадженню єдиних методологічних принципів обліку. За даними достовірної фінансової звітності бюджетної установи здійснено аналіз динамічних змін структури видатків за елементами витрат за обмінними операціями. Отримані результати аналізу спонукали до здійснення прогнозних розрахунків обсягу видатків на короткостроковий термін – один рік.

У роботі розроблені методичні підходи щодо здійснення прогнозних розрахунків. Доведено неможливість використання трендових рівнянь як основного методу прогнозування економічних явищ в умовах невизначеності (воєнного стану). Представлено алгоритм прогнозування обсягу видатків на основі використання темпу прискорення динаміки в якості мультиплікатору. Методику розрахунку в процесі дослідження використано та здійснено прогнозування видатків на наступний звітний період. Запропоновано застосування отриманих результатів в якості розрахунку плану асигнувань установи на наступний звітний період в умовах невизначеності (військового стану).

Посилання

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI URL: http:// zakon.rada.gov.ua (дата звернення 24.03.2023)

Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні: Закон України № 996-XIV URL:http://zakon4.rada.gov.ua/show/996-14 (дата звернення 24.03.2023)

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 124 «Доходи», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2010 р. № 1629 URL: http:// zakon.rada.gov.ua (дата звернення 25.03.2023)

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 135 "Витрати", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18.05.2012 № 568. URL: http:// zakon.rada.gov.ua (дата звернення 25.03.2023)

Єріна А.М., Пальян З.О. Статистика: підручник. К.: КНЕУ,2010. 351 с.

Заросило А.П. Застосування методів управлінського аналізу в діяльності бюджетних установ. Науковий вісник Херсонського державного університету. Херсон, 2016. (№ 20). С. 176–180. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2016_20%281%29__44.

Хмелюк А.В., Ломонос О.Ю., Фабриченко Т.В. Аналіз діяльності неприбуткових організацій: методологічний аспект. Економічний аналіз. Тернопіль. 2018. Випуск 28, № 4. С. 69-77.

Хмелюк А., Рукавіцина Н. Організація обліку та розподіл загальновиробничих витратна на державних підприємствах кримінально-виконавчої служби. Економічний аналіз. Тернопіль. 2020. Т.30. № 3. С. 212-219

Хмелюк А.В., Донських Н. Удосконалення бухгалтерського обліку в бюджетній сфері: перспективні напрямки реформування. Економічний аналіз. Тернопіль. 2020. Випуск 30. № 2. С. 112-119.

Хмелюк А.В., Антонова Ю. Управління витратами та методи калькулювання собівартості послуг з подачі води державних підприємств. Економічний аналіз: збірник наукових праць. Тернопіль. 2021. Випуск 31. № 3. С. 206-213.

The Budget Code of Ukraine (2010) dated 08.07.2010, No. 2456-VI. Available at: http:// zakon.rada.gov.ua (accessed 24. March 2023).

The Law of Ukraine On Accounting and Financial Reporting in Ukraine (1999) dated 16.07.1999, No. 996. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/show/996-14 (accessed 24 March 2023).

National Public Sector Accounting Standards 124 "Revenues" (2010) dated 24.12.2010, No. 1629. Available at: http:// zakon.rada.gov.ua (accessed 25. March 2023).

National Public accounting (public accounting) standard in public sector 135 "Expenses" (2012) dated 18.05.2012, No. 568. Available at: http:// zakon.rada.gov.ua (accessed 25. March 2023).

Yerina A.M. (2010) Statystyka [Statistics: textbook]. Kyiv: KNEU. (in Ukrainian)

Zarosylo A. (2016) Zastosuvannia metodiv upravlinskoho analizu v diialnosti biudzhetnykh ustanov [Application of methods of management analysis in the activities of budgetary institutions]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu, no 20, pp. 176-180.

Khmeliuk A.V., Lomonos O.U., Fabrychenko T.V. (2018) Analiz diialnosti neprybutkovykh orhanizatsii: metodolohichnyi aspekt [Analysis of the activity of non-resource organizations: methodological spectrum]. Ekonomichnyi analiz, no. 4, pp. 69-77.

Khmelyuk A Rukavitsina N. (2020) Orhanizatsiia obliku ta rozpodil zahalnovyrobnychykh vytratna na derzhavnykh pidpryiemstvakh kryminalno-vykonavchoi sluzhby [The organization of accounting and distribution of general production costs at state enterprises of the penitentiary service]. Ekonomichnyi analiz, no. 3, pp. 212-219.

Khmeliuk A.V., Donskykh N. (2020) Udoskonalennia bukhhalterskoho obliku v biudzhetnii sferi: perspektyvni napriamky reformuvannia [Improving Accounting in the Public Sector: Perspective Directions for Reform]. Ekonomichnyi analiz, no. 2, pp. 112-119.

Khmeliuk A.V., Antonova Yu. (2021) Upravlinnia vytratamy ta metody kalkuliuvannia sobivartosti posluh z podachi vody derzhavnykh pidpryiemstv [Cost management and methods of costing water supply services of public enterprises]. Ekonomichnyi analiz, no. 3, pp. 206-213.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-27

Номер

Розділ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ