ВИТРАТИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ МЕТАЛУРГІЙНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

Автор(и)

  • Ю.М. Грибовська Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Україна https://orcid.org/0000-0001-5205-9045
  • К.В. Москаленко Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31319/2709-2879.2023iss1(6).283019pp118-125

Ключові слова:

EBITDA, фінансові результати, операційні витрати, калькулювання, калькуляція, планова собівартість

Анотація

У статті розкрито обліково-аналітичний аспект витрат в системі управління підприємством. У процесі виробництва затрачаються матеріальні, трудові та інші власні і залучені ресурси, що зумовлює виникнення витрат. Величина понесених витрат визначає конкурентоспроможність та рентабельність виробленої продукції, а також ефективність показників виробничої діяльності господарюючих суб’єктів. Актуальним питанням залишається управління витратами підприємства на основі аналізу елементів операційних витрат та складових статей планової калькуції готової продукції. Досліджуване металургійне підприємство входить до складу Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ». Товариство відповідно до законодавства України ведення обліку та складання фіансової звітності здійснює за міжнародними стандартами фінансової звітності, які забезпечують прозорість і доступність інформації. З’ясовано, що виробництво пов’язане з витратами, які відіграють важливе значення в бухгалтерському обліку та мають вирішальне значення при формуванні фінансових результатів діяльності суб’єкта господарювання. Авторами проведено аналіз показників фінансових результатів Групи «Метінвест». Обчислено коефіцієнт чистого боргу до EBITDA, який показує скільки років знадобиться Групі «Метінвест» для повернення свого боргу. Враховуючи виробничий напрям Приватного акціонерного товариства «КАМЕТ-СТАЛЬ» визначено динаміку елементів операційних витрат за даними Звітів про сукупний дохід. Аргументовано основні завдання обліку витрат та деталізовано елементи операційних витрат у ПрАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ». Визначено, що найбільше зростання (негативні зміни) на кінець звітного року, порівняно з попереднім мають матеріальні затрати. Доведено, що визначення собівартості продукції здійснюють за допомогою калькулювання, під яким розуміють спосіб обчислення або розрахунок собівартості одиниці виготовленої продукції та всього її обсягу. Собівартість – це грошовий вираз витрат, пов’язаних з виробництвом і реалізацією продукції. Калькуляція – це бланк, бухгалтерський розрахунок, який представлений у табличній формі і відображає витрати у грошовому вираженні на виробництво одиниці продукції та всього її обсягу. У статті проведено аналіз статей планової калькуляції доменного цеху, дільниця чугун рідкий ПрАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ». Узагальнено важливість підрахунку собівартості для управління витратами, оскільки за її даними формується інформація для подальшого проведення аналізу з метою пошуку можливостей підвищення ефективності операційної діяльності підприємства.

Посилання

Нусінов В.Я., Шура Н.О., Буркова Л.А. Комплексний підхід до оцінки ефективності діяльності підприємств у системі публічного управління. Ефективна економіка. 2016. № 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5014 (дата звернення: 09.06.2023).

Дьордяй В.П., Макарович В.К. Класифікація операційних витрат підприємств енергорозподільчої галузі. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Випуск 17. URL: http://global-national.in.ua/archive/17-2017/167.pdf (дата звернення: 05.06.2023).

Камінська Т.Г., Костенко О.М. Обліково-інформаційний аспект калькулювання витрат операційної діяльності. Ефективна економіка. 2018. № 7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/7_2018/9.pdf (дата звернення: 09.06.2023).

Офіційний сайт міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи компаній Метінвест. URL: https://metinvestholding.com/ua/about (дата звернення: 09.06.2023).

Офіційний сайт Приватного акціонерного товариства «КАМЕТ-СТАЛЬ». URL: https://dkhz.com.ua/ (дата звернення: 09.06.2023).

Грибовська Ю.М., Москаленко К.В. Організація обліку витрат на промисловому підприємстві. XI Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграції» (м. Одеса: ОНЕУ, 18 травня

р.). С. 47-49.

Nusinov V.Ya., Shura N.O., Burkova L.A. (2016) Kompleksnyi pidkhid do otsinky efektyvnosti diialnosti pidpryiemstv u systemi publichnoho upravlinnia [A complex approach to assessing the efficiency of an enterprise’s activity within a public administration system]. Efektyvna ekonomika, no. 6. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5014 (accessed 05 June 2023).

Dordiai V.P., Makarovych V.K. (2017) Klasyfikatsiia operatsiinykh vytrat pidpryiemstv enerhorozpodilchoi haluzi [Classifying operating costs of energy-efficiency companies]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, no. 17. Available at: http://global-national.in.ua/archive/17-2017/167.pdf (accessed 05 June 2023).

Kaminska T.H., Kostenko O.M. (2018) Oblikovo-informatsiinyi aspekt kalkuliuvannia vytrat operatsiinoi diialnosti [An accounting and information aspect of cost accounting for the operating activity]. Efektyvna ekonomika, no. 7. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/7_2018/9.pdf (accessed 05 June 2023).

The Official Website of the Metinvest International Vertically-Integrated Mining and Smelting Group of Companies. Available at: https://metinvestholding.com/ua/about (accessed 05 June 2023).

The Official Website of the KAMET-STAL Private Shareholding Company. Available at: https://dkhz.com.ua/ (accessed 05 June 2023).

Hrybovska Yu.M., Moskalenko K.V. (2023) Orhanizatsiia obliku vytrat na promyslovomu pidpryiemstvi [Organising accounting for expenses at an industrial enterprise]. Prospects for the Development of Accounting, Analysis, and Audit within the European Integration Context: Proceedings of XI International Scientific and Practical Conference (Ukraine, Odesa, May 18, 2023). Odesa: Odesa National Economic University, pp. 47-49.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-27

Номер

Розділ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ