ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • О.В. Будько Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Україна https://orcid.org/0000-0002-3354-6515
  • І.Ю. Хижняк Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31319/2709-2879.2023iss1(6).283014pp111-117

Ключові слова:

торговельне підприємство, аудит, завдання, етапи аудиту, товарні операції

Анотація

У статті визначено мету і завдання аудиту діяльності торговельного підприємства. Визначено джерела отримання аудиторських доказів під час аудиторської перевірки. Визначені етапи проведення аудиту: підготовчий основний, заключний. Висвітлено особливості підготовчого етапу, на якому важлива увага приділяється системі внутрішнього контролю. Визначені процедури щодо встановлення її якості на підприємстві. Розкрито положення щодо планування аудиту діяльності торговельного підприємства. Розглянуто послідовність перевірки за конкретними ділянками аудиту, який здійснюється на основному етапі. Визначені типові помилки, які виявляються аудитором під час перевірки. Розкрито особливості заключного етапу аудиторської перевірки. Встановлено, що проведення аудиту за визначеною методикою надасть можливість врахувати особливості діяльності та облікової політики торговельного підприємств, що забезпечить формування об’єктивної аудиторської думки.

Посилання

Бурлан С.А., Руденко Н.О. Організація і методика аудиту : навч. посіб. Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2017. 184 с.

Петрик О.А., Зотов В.О., Кудрицький Б.В. Аудит: підручник. К.: КНЕУ, 2015. 498 с.

Огійчук М.Ф., Рагуліна І.І., Новіков І.Т. Аудит: навч. посібник. Вид. 4-тє, перероб. і допов. Київ: Алерта, 2020. 852 с.

Апопій В.В., Міщук І.П., Ребицький В.М., Рудницький С.І., Хом`як Ю.М. Організація торгівлі: Підручник. Київ. Центр учбової літератури. 2018. 632 с.

Бурак І.О. Галузеві особливості торговельних підприємств. Економіка. Управління. Інновації. 2014. № 1(11). С. 23-29

Петрик О.А. Напрями аудиту доходів торгових підприємств: вплив галузевих особливостей. Сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу : матеріали Міжн. наук.-практ. конф. до 20-річчя кафедри обліку і аудиту ІФНТУНГ (16-17 жовтня 2015 р.). Івано-Франківськ : Вид-во ІФНТУНГ, 2015. С. 232-234.

Князь С.В., Залуцький В.П., Яворська Н.П. Проблеми обліку доходів та витрат торговельних підприємств. Ефективна економіка. 2017. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5425 (дата звернення 15.03.2023).

Маринченко В.М. Особливості процесу організації обліку товарів на підприємствах України. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». № 12 (22), 2 т., 2016. С. 97.

Облік на підприємствах торгівлі та ресторанного господарства : навч. посіб. / заг. ред. Л. В. Нападовської. К. : КНТЕУ, 2006. 378 с.

Шмигель О.Є. Особливості розроблення облікової політики торговельного підприємства. Інноваційна економіка. 2021. №3-4. С. 159-163.

Воляник Г.М., Марушко Н.С. Особливості обліку товарних операцій та оптимізація внутрішнього контролю на підприємстві. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2018. №1. С. 165-173.

Даценко Г., Кудирко О. Методика проведення аудиту й внутрішньогосподарського контролю товарних запасів на торговельних підприємствах. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка. 2022. (12). 84-90.

Лисецький А.С., Чабан Г.В. Організація внутрішнього аудиту доходів від основної діяльності підприємств торгівлі. Економічний вісник університету. 2018. Вип. 36(1).

С. 128-138.

Чміль Г., Верзілова Г. Теоретичні аспекти організації аудиту маркетингу на торговельному підприємстві. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. 2020. Випуск 1.С. 89-97.

Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність: Закон України від 21.12.2017 р. 2258-VIII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2258-19 (дата звернення: 15.03.2023).

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг: видання 2016-2017 рр. / Пер. з англ. К.: Міжнародна федерація бухгалтерів, Аудиторська палата України, 2017, ч. 1. 1142 с. URL: https://www.apu.net.ua/attachments/article/1151/2017_часть1.pdf(дата звернення: 15.03.2023).

Petryk O.A., Zotov V.O., Kudrytskyi B.V. (2015) Audyt [Audit]. K.: KNEU. (in Ukrainian)

Burlan S.A., Rudenko N.O. (2017) Orhanizatsiia i metodyka audytu [Audit organization and methodology]. Mykolaiv : Vyd-vo ChNU im. Petra Mohyly. (in Ukrainian)

Ohiichuk M.F., Rahulina I.I., Novikov I.T.(2020) Audyt [Audit]. Kyiv: Alerta. (in Ukrainian)

Apopii V.V., Mishchuk I.P., Rebytskyi V.M., Rudnytskyi S.I., Khom`iak Yu.M. (2018) Orhanizatsiia torhivli [Organization of trade]. Kyiv. Tsentr uchbovoi literatury. (in Ukrainian)

Burak I.O. (2014) Haluzevi osoblyvosti torhovelnykh pidpryiemstv [Branch specifics of trade enterprises]. Ekonomika. Upravlinnia. Innovatsii, no 1(11), pp. 23-29.

Petryk O.A. (2015) Napriamy audytu dokhodiv torhovykh pidpryiemstv: vplyv haluzevykh osoblyvostei [Areas of audit of the income of trading enterprises: the influence of industry specifics]. Proceedings of the Suchasnyi stan, aktualni problemy ta perspektyvy rozvytku obliku, kontroliu ta analizu (Ivano-Frankivsk. 16-17 October), Ivano-Frankivsk : Vyd-vo IFNTUNH, pp. 232-234.

Kniaz S.V., Zalutskyi V.P., Yavorska N.P. (2017) Problemy obliku dokhodiv ta vytrat torhovelnykh pidpryiemstv [Problems of accounting of income and expenses of trading enterprises]. Efektyvna ekonomika, no 2. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5425 (accessed 15 March 2023).

Marynchenko V.M. (2016) Osoblyvosti protsesu orhanizatsii obliku tovariv na pidpryiemstvakh Ukrainy [Peculiarities of the process of organization of accounting of goods at enterprises of Ukraine]. Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal «Internauka», no 12 (22), volume 2, 2016. pp. 97.

Napadovska L.V. (2006) Oblik na pidpryiemstvakh torhivli ta restorannoho hospodarstva [Accounting at trade and restaurant enterprises]. K. : KNTEU, 2006. 378 s.

Shmyhel O.Ye. (2021) Osoblyvosti rozroblennia oblikovoi polityky torhovelnoho pidpryiemstva [Peculiarities of developing the accounting policy of a trading enterprise. Innovative econom]. Innovatsiina ekonomika, no 3-4, pp. 159-163.

Volianyk H.M., Marushko N.S. (2018) Osoblyvosti obliku tovarnykh operatsii ta optymizatsiia vnutrishnoho kontroliu na pidpryiemstvi [Peculiarities of accounting for commodity operations and optimization of internal control at the enterprise]. Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav, no 1, pp. 165-173.

Datsenko H., Kudyrko O. (2022) Metodyka provedennia audytu y vnutrishnohospodarskoho kontroliu tovarnykh zapasiv na torhovelnykh pidpryiemstvakh [Methodology of audit and intra-household control of commodity stocks at trade enterprises]. Tavriiskyi naukovyi visnyk. Seriia: Ekonomika, no 12, pp. 84-90.

Lysetskyi A. S., Chaban H.V.(2018) Orhanizatsiia vnutrishnoho audytu dokhodiv vid osnovnoi diialnosti pidpryiemstv torhivli [Organization of internal audit of income from the main activity of trade enterprises]. Ekonomichnyi visnyk universytetu, Vyp. 36(1)., pp. 128-138.

Chmil H., Verzilova H. (2020) Teoretychni aspekty orhanizatsii audytu marketynhu na torhovelnomu pidpryiemstvi [Theoretical aspects of organizing a marketing audit at a trading company]. Instytut bukhhalterskoho obliku, kontrol ta analiz v umovakh hlobalizatsii, Vypusk 1, pp. 89-97.

Pro audyt finansovoi zvitnosti ta audytorsku diialnist: Zakon Ukrainy vid 21.12.2017 r. 2258-VIII. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2258-19 (accessed 15 March 2023).

Mizhnarodni standarty kontroliu yakosti, audytu, ohliadu, inshoho nadannia vpevnenosti ta suputnikh posluh: vydannia 2016-2017 rr. [International standards of quality control, auditing, review, other assurance and related services]. Available at: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/cili-stalogo-rozvitku-ta-ukrayina (accessed 15 March 2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-27

Номер

Розділ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ