ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАЦІЇ ПРИ ВИКОНАННІ ПРОЄКТУ НА ОСНОВІ СТАНДАРТУ PMI PMBOK

Автор(и)

  • І.М. Чернявська Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2954-1156
  • А.А. Клемятін Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31319/2709-2879.2023iss1(6).283007pp92-100

Ключові слова:

проєкт, команда проєкту, сфера виконання проєкту, стейкхолдери проєкту, комунікаційні канали

Анотація

У статті висвітлено проблематику визначення найефективніших комунікативних каналів в управлінні стейкхолдерами проєкту. Досліджено й уточнено поняття проєкту згідно Стандарту з управління проєктами РМІ PMBOK; досліджено контекстні фактори внутрішнього та зовнішнього середовища організації, які впливають на результати проєкту; зафіксовано визначення комунікації як ключової частини системи постачання цінності сферою виконання «Стейкхолдери»; визначено залежність ефективності способів комунікації від використовуваних комунікативних каналів згідно моделі ефективності каналів комунікації Алістера Кокберна. Доведено, що застосування даної моделі може мати корисний ефект щодо підвищення ефективності комунікації при виконанні проєкту. Побудовано матрицю ефективності каналів комунікації, яка деталізує наслідки способів комунікації стейкхолдерів в залежності від ступеня їхньої віддаленості.

Посилання

Модель ефективності каналів комунікації Алістера Кокберна. URL: http://surl.li/htbhs (дата звернення 15.03.2023).

Smalskys V., Gavkalova N., Babenko K., Zolenko A. Efficiency of the stakeholder interaction in the context of ensuring sustainable territorial development. Problems and Perspectives in Management. 2020. Vol. 18(2). Р. 340-349.

Yu J., Leung M.-Y. (2018). Structural Stakeholder Model in Public Engagement for Construction Development Projects. Journal of Construction Engineering and Management. Vol. 144(6). URL: http://surl.li/htbqn (дата звернення 02.03.2023).

Колісніченко Н.М. Сучасні комунікативно-психологічні техніки управління стейкхолдерами проекту. Управління проектами: проектний підхід в сучасному менеджменті: матеріали XIІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції з дистанційною участю, 21-22 жовтня 2021 р. Одеса: ОДАБА, 2021. С. 98-101.

Краснокутська Н.С. Еволюція розвитку та сучасні тренди в управлінні проектами. Економічний аналіз. Тернопіль: Економічна думка. 2018. Том 28. № 1. С. 236-242.

Приймак В., Корж Б. Гнучкі моделі управління командною роботою інжинірингових проектів. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2020. № 7(208). С. 21-27.

Настанова до зводу знань з управління проєктами та Стандарт з управління проєктами. PMBOK. 7-е + AGILE. Практичне керівництво. Project Management Institute, Inc., 2021. 370 c. URL: https://pmiukraine.org/pmbok7/ (дата звернення 20.03.2023).

Офіційний веб-сайт Української асоціації управління проєктами. URL: http://upma.kiev.ua/?lang=ukrainian (дата звернення 20.03.2023).

Великий тлумачний словник сучасної української мови / укл. і голов. ред. В.Т. Бусел. Ірпінь: Перун, 2001. 1440 с. URL: http://surl.li/htbsz (дата звернення 11.02.2023).

Communication On Agile Software Teams. URL: http://agilemodeling.com/essays/communication.htm (дата звернення 20.03.2023).

Alistair Cockburn's model of the effectiveness of communication channels [Model' efektyvnosti kanaliv komunikatsiyi Alistera Kokberna]. URL: http://surl.li/htbhs. (accessed 15 March 2023).

Smalskys V., Gavkalova N., Babenko K., Zolenko A. (2020) Efficiency of the stakeholder interaction in the context of ensuring sustainable territorial development. Problems and Perspectives in Management. Vol. 18(2). Р. 340-349.

Yu J., Leung M.-Y. (2018). Structural Stakeholder Model in Public Engagement for Construction Development Projects. Journal of Construction Engineering and Management. Vol. 144(6). URL: http://surl.li/htbqn. (accessed 02 March 2023).

Kolisnichenko N.M. (2021) Suchasni komunikatyvno-psykholohichni tekhniky upravlinnya steykkholderamy proektu [Modern communicative and psychological techniques of project stakeholder management]. Project management: a project approach in modern management: materials of the XII International scientific and practical Internet conference with remote participation, October 21-22, 2021. Odesa: ODABA. Р. 98-101.

Krasnokutska N.S. Evolyutsiya rozvytku ta suchasni trendy v upravlinni proektamy [Evolution of development and modern trends in project management]. Economic analysis. Ternopil: Economic thought. 2018. Volume 28. № 1. Р. 236-242.

Priymak V., Korzh B. Hnuchki modeli upravlinnya komandnoyu robotoyu inzhynirynhovykh proektiv [Flexible models of engineering project teamwork management]. Bulletin of Taras Shevchenko Kyiv National University. Economy. 2020. № 7(208). Р. 21-27.

Project Management Institute, Inc. (2021). Guide to the body of knowledge on project management and the Standard on project management.PMBOK. 7-е + AGILE. Practical guidance [Nastanova do zvodu znan' z upravlinnya proyektamy ta Standart z upravlinnya proyektamy. PMBOK. 7-е + AGILE. Praktychne kerivnytstvo]. URL: https://pmiukraine.org/pmbok7/. (accessed 20 March 2023).

The official website of the Ukrainian Project Management Association [Ofitsiynyy veb-sayt Ukrayins'koyi asotsiatsiyi upravlinnya proyektamy]. URL: http://upma.kiev.ua/?lang=ukrainian. (accessed 20 March 2023).

Busel V.T. (ed) (2001) Velykyj tlumachnyj slovnyk suchasnoji ukrajinsjkoji movy [The Comprehensive dictionary of the Contemporary Ukrainian Language]. Irpin: Perun.(in Ukrainian). (accessed 11 February 2023).

Communication On Agile Software Teams. URL: http://agilemodeling.com/essays/communication.htm. (accessed 20 March 2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-27

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ