МЕТОД АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ У СИСТЕМІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31319/2709-2879.2023iss1(6).283000pp86-91

Ключові слова:

ризик, аналіз ієрархій, грошовий потік, альтернатива, ймовірність

Анотація

У статті досліджено сприйняття та ставлення менеджерів до фінансових ризиків на малих та середніх підприємствах. Метою статті є надання практичних рекомендацій щодо використання методу аналізу ієрархій у системі прийняття рішень на підприємстві. Запропоновано використовувати методику оцінювання ризиків на основі аналітичного ієрархічного процесу, що дозволяє отримати множину оптимальних варіантів. Побудована ієрархічна структура задачі ухвалення вибору впливу видів фінансових ризиків підприємства: низький прибуток або відсутність, низький грошовий потік або відсутність, дефіцит доходу, питання фінансування, проблеми з платежами клієнта, збільшення банківських комісій. Як висновок, розраховані ваги компонентів ризику показали, що величина (51,5 %) розглядався керівниками/менеджерами підприємств як найважливіший критерій оцінки ризику, тоді як ймовірність (45,5 %) є другою за значимістю. Здійснено ранжування фінансових ризиків. Визначено, що перші три місця у рейтингу зайняли такі види фінансових ризиків: збільшення банківської комісії – 18,7 %; збільшення проблем з платежами клієнтів – 18 %; низький або відсутній грошовий потік  – 16,8 %.

Посилання

Литовченко О.Ю., Кузенко Т.Б. Метод аналізу ієрархій як інструмент антикризового фінансового управління підприємством. Економічний аналіз. 2021. № 31 (4). С. 46-54.

Ткаченко А.М., Колесник Е.О. Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства. Науковий вісник ПУЕТ. Серія «Економічні науки». 2020. № 4 (95). С. 14-21.

Супрун С.Д. Система оцінки перспектив розвитку підприємства. Економіка та суспільство. 2018. № 18. С. 551-555. URL: https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/Ekonomika-i-suspilstvo-18-2018.pdf#page=551 (дата звернення: 06.02.2023).

Адаменко А.В., Харченко Т.О. Обґрунтування управлінських рішень в системі менеджменту підприємства. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2018. № 31. С. 54-56.

Ольшанський О.В. Оцінка ефективності бізнес-процесів підприємства. Вісник Сумського національного аграрного університету. 2018. № 6 (76). С. 53-55. URL: https://snaujournal.com.ua/index.php/journal/article/view/12 (дата звернення: 06.02.2023).

Saaty T.L. What Is the Analytic Hierarchy Process? In Mathematical Models for Decision Support. 1988. Berlin/Heidelberg: Springer, pp. 109-121.

Saaty T.L. Some Mathematical Concepts of the Analytic Hierarchy Process. 1991. Behaviormetrika 18: pp. 1-9.

Алілуйко А.М., Єрьоменко В.О., Бабій С.В. Застосування методу аналізу ієрархій для вибору місця релокації підприємства. Інноваційна економіка. 2022. № 2-3. С. 29-35.

Усов М.А. До питання застосування методу аналізу ієрархій. Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Економічні науки. 2019. № 24. С. 144-147.

Lytovchenko O., Kuzenko T. (2021). Metod analizu iierarkhii yak instrument antykryzovoho finansovoho upravlinnia pidpryiemstvom [The method of analysis of hierarchies as a tool for anticrisis financial management of an enterprise]. Ekonomichnyi analiz. no. 31 (4), pp. 46-54.

Tkachenko A., Kolesnik E. (2020). Competitiveness evolution methods of the enterprise [Metody otsinky konkurentospromozhnosti pidpryiemstva]. Naukovyi visnyk PUET. Seriia «Ekonomichni nauky». no. 4 (95), pp. 14-21.

Suprun S.D. (2018). Evaluation system for the enterprise development prospects [Systema otsinky perspektyv rozvytku pidpryiemstva]. Ekonomika ta suspilstvo. no. 18, pp. 551-555. Available at: https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/Ekonomika-i-suspilstvo-18-2018.pdf#page=551 (accessed 6 February 2023).

Adamenko A.V., Harchenko T.O. (2018). Submission of management solutions in the management system of the enterprise [Obgruntuvannia upravlinskykh rishen v systemi menedzhmentu pidpryiemstva]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia «Ekonomichni nauky». no. 31, pp. 54-56.

Olshansky O.V. (2018). Estimation of efficiency of business processes of the enterprise [Otsinka efektyvnosti biznes-protsesiv pidpryiemstva]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. no. 6 (76), pp. 53-55. Available at: https://snaujournal.com.ua/index.php/journal/article/view/12 (accessed 6 February 2023).

Saaty T.L. (1988). What Is the Analytic Hierarchy Process? In Mathematical Models for Decision Support. Berlin/Heidelberg: Springer, pp. 109-121.

Saaty T.L. (1991). Some Mathematical Concepts of the Analytic Hierarchy Process. Behaviormetrika 18: pp. 1-9.

Aliluiko A.M., Yeromenko V.O., Babii S.V. (2022). Application of hierarchy analysis method for selecting the place of enterprise relocation [Zastosuvannia metodu analizu iierarkhii dlia vyboru mistsia relokatsii pidpryiemstva]. Innovatsiina ekonomika. no. 2-3, pp. 29-35.

Usov M.A. (2019). To the question of application of the method of analysis of hierarchies [Do pytannia zastosuvannia metodu analizu iierarkhii]. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu "KhPI". Ekonomichni nauky. no. 24, pp. 144-147.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-27

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ