КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ БІЗНЕС-СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • О.В. Будько Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Україна https://orcid.org/0000-0002-3354-6515
  • Б.М. Галатов Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31319/2709-2879.2023iss1(6).282985pp49-57

Ключові слова:

корпоративна соціальна відповідальність, оцінка, ефективність, моделі КСВ, програми КСВ

Анотація

У статті розкрито актуальність оцінювання ефективності соціально відповідальної діяльності корпорацій. Визначено, що трактування поняття корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) залежить від змісту і цілі аналізу бізнес-середовища та бізнес-стратегії, правил, принципів і впливу зацікавлених сторін. Проаналізовано моделі КСВ, особливості яких визначаються за компонентами: економічна відповідальність, юридична відповідальність, етична відповідальність, благодійна діяльність (філантропія). Встановлено, що КСВ реалізується через програми внутрішнього, зовнішнього та змішаного типів. Визначено три підходи до оцінки КСВ (мінімалістський підхід, підхід, який ґрунтується на виокремленні одного або декількох ключових напрямів корпоративної соціальної діяльності, комплексний підхід). Здійснено аналіз найбільш поширених методик оцінки ефективності КСВ (соціальний економічний ефект інвестицій (SROI), метод LBG, індекс стійкості Доу Джонса, індекс BACO, програма ефективних соціальних інвестицій та соціального партнерства, використання метрики Robin Hood Foundation, індекс FTSE4 Good Index).

Посилання

Bowen H. Social responsibilities of the businessman. Harper & Row, N.Y. 1953. 276 p.

Friedman M. The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits. The New York Times Magazine, September 13, 1970.

Carroll A. B. Corporate social responsibility: The centerpiece of competing and complimentary frameworks. Organizational Dynamics. 2015. Vol. 44. P. 87–96.

Porter, Michael E. & Kramer, Mark R. Creating Shared Value. How to reinvent capitalism – and unleash a wave of innovations and growth», Harvard Business Review, Jan/Feb, 2011.Vol. 89, Issue Ѕ, Р. 62–77.

Windsor D. The Future of Corporate Social Responsibility. The International Journal of Organizational Analysis. 2001. № 3. p. 225-256.

Van Marrewijk M. Concepts and Definitions of CSR and Corporate Sustainability: between Agency and Communion. Journal of Business. 2003. № 2. p. 95-105.

Steurer R., Langer M., Konrad A., Martinuzzi A. Corporations, Stakeholders and Sustainable Development: A Theoretical Exploration of Business-Society Relations. Journal of Business Ethics. 2005. № 3. p. 263-281.

Грицина Л.А. Корпоративна соціальна відповідальність підприємств: зарубіжний та вітчизняний досвід. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2016. Вип. 10 (1). С. 99–102

Грішнова О. Соціальна відповідальність бізнесу: сутність, значення, стратегічні напрями розвитку в Україні. Україна: аспекти праці. 2010. № 7. С. 3–8.

Соціальна відповідальність : навч. посіб. / [А.М. Колот, О.А. Грішнова, О.О. Герасименко та ін.] ; за заг. ред. д.е.н., проф. А. М. Колота. К. : КНЕУ, 2015. 519 с.

Міжнародний стандарт ISO 26000: Настанова по соціальній відповідальності. URL: https://aop.nmu.org.ua/ua/metodicki/specialist/opg/lzi/zakon/%.pdf (дата звернення: 19.03.2023).

Reicher Z.R. Opportunities for small and medium sized enterprises in the field of corporate social responsibility. Ekonomicko-manazerske Spektrum. 2019. № 13. p. 26-37.

2021 Global RepTrak 100. Глобальні лідери репутації. URL: https://reputationcapital.blog/2021/04/2021-global-reptrak-100-globalnye-lidery-reputacii/#:~:text

Вахрушева О.Б., Хахонова Н.Н. Оцінка ефективності корпоративної соціальної відповідальності. Інтелект. Інновації. Інвестиції. 2022. №3. С.20-27.

What is SROI? Social Investment Scotland: Website. 2018. URL: http://www.socialinvestmentscotland.com/our-impact (дата звернення: 19.03.2023).

London Benchmark Group. URL: http://www.lbg-online.net/ (дата звернення: 19.03.2023).

DowJones Sustainability Index. URL: http://www.sustainability-indices.com (дата звернення: 19.03.2023).

AcumenFund. URL: http://acumen.org/ (дата звернення: 19.03.2023).

Тульчинський Г.Л. Корпоративні соціальні інвестиції та соціальне партнерство: технології та оцінка ефективності: навч. посіб. Вид-во НДУ ВШЕ, 2012. 236 с.

RobinHood Foundation. URL: https://www.robinhood.org/ (дата звернення: 19.03.2023).

Серія FTSE4 Good Index. URL: https://ua.nesrakonk.ru/ftse4good-index/ (дата звернення: 19.03.2023).

Bowen H. (1953) Social responsibilities of the businessman. Harper & Row, N.Y.

Friedman M. (1970) The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits. The New York Times Magazine, September 13, 1970.

Carroll A. B. (2015) Corporate social responsibility: The centerpiece of competing and complimentary frameworks. Organizational Dynamics, vol. 44, pp. 87–96.

Porter, Michael E. & Kramer, Mark R. (2011) Creating Shared Value. How to reinvent capitalism – and unleash a wave of innovations and growth. Harvard Business Review, Jan/Feb, vol. 89, Issue Ѕ, pp. 62–77.

Windsor D. (2001) The Future of Corporate Social Responsibility. The International Journal of Organizational Analysis, no 3, pp. 225-256.

Van Marrewijk M. (2003) Concepts and Definitions of CSR and Corporate Sustainability: between Agency and Communion. Journal of Business, no 2. pp. 95-105.

Steurer R., Langer M., Konrad A., Martinuzzi A. (2005) Corporations, Stakeholders and Sustainable Development: A Theoretical Exploration of Business-Society Relations. Journal of Business Ethics, no 3, pp. 263-281.

Hrytsyna L.A. (2016) Korporatyvna sotsialna vidpovidalnist pidpryiemstv: zarubizhnyi ta vitchyznianyi dosvid [Corporate social responsibility of enterprises: foreign and domestic experience]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia : Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, Issue 10 (1), pp. 99–102.

Hrishnova O.(2010) Sotsialna vidpovidalnist biznesu: sutnist, znachennia, stratehichni napriamy rozvytku v Ukraini [Social responsibility of business: essence, significance, strategic directions of development in Ukraine]. Ukraina: aspekty pratsi, no 7, pp. 3–8.

Kolot A.M. (2015) Sotsialna vidpovidalnist [Social responsibility]. K. : KNEU. (in Ukrainian)

Mezhdunarodnyiy standart ISO 26000: Nastanova po sotsialnii vidpovidalnosti nnosti [International standard ISO 26000:2010: Guidance on social responsibility.]. Available at: https://aop.nmu.org.ua/ua/metodicki/specialist/opg/lzi/zakon/%.pdf (accessed 19 March 2023).

Reicher Z.R. (2019) Opportunities for small and medium sized enterprises in the field of corporate social responsibility. Ekonomicko-manazerske Spektrum, no 13. pp. 26-37. https://reputationcapital.blog/2021/04/2021-global-reptrak-100-globalnye-lidery-reputacii/ - :~:text

2021 Global RepTrak 100. Global Reputation Leaders. Available at: https://reputationcapital.blog/2021/04/2021-global-reptrak-100-globalnye-lidery-reputacii/#:~:text (accessed 19 March 2023).

Vakhrusheva O.B., Khakhonova N.N. (2022) Otsinka efektyvnosti korporatyvnoi sotsialnoi vidpovidalnosti [Evaluation of the effectiveness of corporate social responsibility]. Intelekt. Innovatsii. Investytsii, no 3, pp. 20-27.

What is SROI? Social Investment Scotland: Website. 2018. Available at: http://www.socialinvestmentscotland.com/our-impact (accessed 19 March 2023).

London Benchmark Group. Available at: http://www.lbg-online.net/ (accessed 19 March 2023).

DowJones Sustainability Index. Available at: http://www.sustainability-indices.com (accessed 19 March 2023).

AcumenFund. Available at: http://acumen.org/ (accessed 19 March 2023).

Tulchynskyi H.L. (2012) Korporatyvni sotsialni investytsii ta sotsialne partnerstvo: tekhnolohii ta otsinka efektyvnosti [Corporate social investment and social partnership: technologies and performance evaluation]. Vyd-vo NDU VShE

RobinHood Foundation. Available at: https://www.robinhood.org/ (accessed 196 March 2023).

FTSE4 Good Index series. Available at: https://ua.nesrakonk.ru/ftse4good-index/ (accessed 19 March 2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-27

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ