ПРО ОДИН ПІДХІД ДО РЕАЛІЗАЦІЇ МАТРИЧНОЇ ГРИ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Автор(и)

  • Г.І. Карімов Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0208-2607
  • І.К. Карімов Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4145-9726
  • С.А. Нужна Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6850-4016
  • О.В. Крупій Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9236-9758
  • О.І. Голуб Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31319/2709-2879.2023iss1(6).282976pp41-48

Ключові слова:

дослідження економічних процесів, матрична гра, лінійне програмування, табличний процесор MS Excel, режим маніпулювання даними

Анотація

У роботі розглядається проблема дослідження економічних процесів в умовах невизначеності та конфлікту між сторонами, що приймають в них участь. Наведені приклади конкретних ситуацій, які приводять до необхідності використання математичних моделей на основі матричних ігор.  Запропонований підхід до комп’ютерної реалізації моделей, в основі якого лежить використання спеціальних інструментів табличного процесора MS Excel. Розв’язання задачі проводиться в режимі маніпулювання даними без необхідності програмування. Описаний підхід реалізований для випадку вибору підприємством оптимальних стратегій випуску різних видів продукції в умовах невизначеного попиту. Одержані результати добре узгоджуються з даними інших авторів.

Посилання

Шиян А.А. Теорія ігор: основи та застосування в економіці та менеджменті: навч. посібник. Вінниця: ВНТУ, 2009. 164 с.

Вітлінський В.В., Верченко П.І., Сігал А.В., Наконечний Я.С. Економічний ризик: ігрові моделі: навч. посібник /. Київ: КНЕУ, 2002. 446 с.

Ульянченко О.В. Дослідження операцій в економіці: підручник. Суми: Довкілля, 2010. 594 с.

Гладкова Л.А., Наумова М.А. Застосування теорії ігор в економіці. Наукові записки. Серія: проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Кропивницький: ЦУДПУ, 2013. Т. 2. №4. С. 16-21.

Мартинова О.В., Шевченко О.К. Застосування матричної гри в процесі управління діяльністю підприємства. Наукові праці Міжрегіональної академії управління персоналом. Економічні науки. 2022. Вип. 2(65). С. 95-101.

Шевченко О.К., Жуков А.В. Використання матричної гри в управлінні виробництвом. Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика: матеріали міжн. наук.-практ. конф., м. Харків – м. Торунь, 3-4 березня 2020 р. Харків: ФОП Панов А.М., 2020.

С. 373-375.

Застосування змішаних стратегій при управлінні міжнародними вантажними перевезеннями/ Г.С. Прокудін та ін. Вісник Національного транспортного університету. Технічні науки. 2021. Вип. 1(48). С. 283-292.

Коломієць Г.Б. Застосування теорії ігор в оподаткуванні як сфері узгодження суспільних і приватних інтересів. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2020. №4. Т.3. С. 202-205.

Приймак О.І., Голубник О.Р. Нечіткі моделі антагоністичних ігор. Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. 2021. Т.28. Вип. 1(86). С. 147-152.

Кузьмичов А. І. Оптимізаційні методи і моделі: практикум в Excel: навч. посібник. Київ: ВПЦ АМУ, 2013. 438 с.

Карімов Г. І. Моделювання та прогнозування в управлінні: навч. посібник. Кам’янське : ДДТУ, 2017. 162 с.

Shyian A.A. (2009) Teoriia ihor: osnovy ta zastosuvannia v ekonomitsi ta menedzhmenti [Game theory: basics and applications in economics and management]. Vinnytsia: VNTU. (in Ukrainian)

Vitlinskyi V.V., Verchenko P.I., Sihal A.V., Nakonechnyi Ya.S. (2002) Ekonomichnyi ryzyk: ihrovi modeli [Economic risk: game models]. Kyiv: KNEU. (in Ukrainian)

Ulianchenko O.V. (2010) Doslidzhennia operatsii v ekonomitsi [Operations research in the economy]. Sumy: Dovkillia. (in Ukrainian)

Hladkova L.A., Naumova M.A. (2013) Zastosuvannia teorii ihor v ekonomitsi [Application of game theory in economics]. Naukovi zapysky. Series: problems of the methodology of physical, mathematical and technological education, vol. 2, no. 4, pp. 16-21.

Martynova O.V., Shevchenko O.K. (2022) Zastosuvannia matrychnoi hry v protsesi upravlinnia diialnistiu pidpryiemstva [Application of the matrix game in the process of managing the company's activities]. Scientific works of the Interregional Academy of Personnel Management. Economic sciences, issue 2(65), pp. 95-101.

Shevchenko O.K., Zhukov A.V. (2020) Vykorystannia matrychnoi hry v upravlinni vyrobnytstvom [Using the matrix game in production management]. Proceedings of the Modern problems of enterprise management: theory and practice (Ukrainian, Kharkiv - Torun, March 3-4, 2020), Kharkiv: FOP Panov A.M., pp. 373-375.

Prokudin H.S., Khobotnia T.H., Tretynychenko Yu.O., Kop’iak N.V. (2021) Zastosuvannia zmishanykh stratehii pry upravlinni mizhnarodnymy vantazhnymy perevezenniamy [Application of mixed strategies in the management of international cargo transportation]. Bulletin of the National Transport University. Technical sciences, issue 1(48), pp. 283-292.

Kolomiiets H.B. (2020) Zastosuvannia teorii ihor v opodatkuvanni yak sferi uzghodzhennia suspilnykh i pryvatnykh interesiv [Application of game theory in taxation as a sphere of coordination of public and private interests]. Bulletin of the Khmelnytskyi National University. Economic sciences, no. 4, t.3, pp. 202-205.

Pryimak O.I., Holubnyk O.R. (2021) Nechitki modeli antahonistychnykh ihor [Fuzzy models of antagonistic games]. Bulletin of ONU named after I.I. Mechnikova. t.28, vol. 1(86), pp. 147-152.

Kuzmychev A. I. (2013) Optymizatsiini metody i modeli: praktykum v Excel [Optimization methods and models: practicum in Excel]. Kyiv: VPTs AMU. (in Ukrainian)

Karimov H. I. (2017) Modeliuvannia ta prohnozuvannia v upravlinni [Modeling and forecasting in management]. Kamianske: DDTU. (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-27

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ