МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Автор(и)

  • В.О. Олексюк Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна https://orcid.org/0000-0003-4841-458X

DOI:

https://doi.org/10.31319/2709-2879.2023iss1(6).282974pp33-40

Ключові слова:

модернізація, методологія, інноваційний розвиток, інституціональне забезпечення, інститут, розвиток

Анотація

Досліджено методологічний інструментарій інноваційної модернізації національної економіки.

Встановлено, що для теоретичного обґрунтування інноваційної модернізації національної економіки, визначення траєкторії й з’ясування об’єктивних тенденцій еволюційного руху,  прогнозування перспектив становлення інноваційної системи найбільш прийнятною методологічною платформою є еволюційний підхід.

Аргументовано, що інноваційні зміни національної економіки ускладнені подвійним інституціональним базисом суспільства та економічних суб'єктів, які не завжди мотивовані на конкурентні відносини та інноваційні зміни. Акцентовано, що інноваційна модернізація національної економіки потребує якісно іншого господарського механізму, що орієнтований на подолання технологічного відставання й структурного дисбалансу та реалізує сучасний тренд економічного зростання на засадах високотехнологічного інноваційного виробництва

Доведено, що методологічна синергія еволюційного та інституціонального підходів  в дослідженні перспектив інноваційної модернізації національної економіки детермінує збереження зв’язків між сутністю та формою проявів інновацій та дозволяє аналізувати економічні інститути в процесі еволюції, досліджувати впливи еволюційних механізмів й забезпечує вищий рівень теоретичних узагальнень.

Посилання

Гражевська Н.І. Економічні системи епохи глобальних змін. К.: Знання, 2008. 431 с.

Зверяков М.І. Про зміну предмета і методу політичної економії. Економічна теорія. 2015. № 4. С. 5–11.

Інноваційна Україна 2020 : національна доповідь /за заг. ред. В.М. Гейця та ін. К. : НАН України, 2015. 336 с.

Мельник О.Г. Формування методологічних підходів у дослідженнях інновацій та інноваційного розвитку. Актуальні проблеми економіки. 2011. № 6 (120). С. 18-25.

Парадигма інноваційного розвитку в умовах ринкової трансформації : монографія / за заг. ред. Е.М. Забарної та ін. Херсон, 2019. 92 с.

Федулова Л. Інноваційний розвиток: еволюція поглядів та проблеми сучасного усвідомлення. Економічна теорія. 2013. № 2. С. 28-45.

Федулова Л.І. Інноваційний розвиток економіки України: проблеми та перспективи. Економічний вісник університету. 2020. № 44. C. 42-49.

Чухно А.А. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для України. К.: ЛОГОС, 2003. 617 с.

Шумпетер Й.А. Теорія економічного розвитку. Дослідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та економічного циклу, пер. з англ. Київ. Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2011. 242 с.

Veblen T. The theory of the leisure class: An economic study of institutions. New York : MacMillan, 1899. URL: https://oll.libertyfund.org/title/veblen-the-theory-of-the-leisure-class-an-economic-study-of-institutions (дата звернення: 27.03.2023).

Denzau A., North D. Shared Mental Models: Ideologies and Institutions? Kyklos. 1994. Vol. 47.

№ 1. P. 3-31.

North D.C. Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge : Cambridge University Press, 1990. 82 p.

Hrazhevska N. I. (2008) Ekonomichni systemy epokhy hlobalnykh zmin [The economic system of the era of global change]. Kyiv: Knowledge. (in Ukrainian)

Zveriakov M. I. (2015) Pro zminu predmeta i metodu politychnoi ekonomii [About change of a subject and a method of political economy]. Ekonomichna teoriia, no. 4, pp. 5–11.

Heyets V.M. (2015) Innovatsiina Ukraina 2020 [Innovative Ukraine 2020], NAS of Ukraine, Kyiv. (in Ukrainian)

Melnik O. (2011) Formuvannia metodolohichnykh pidkhodiv u doslidzhenniakh innovatsii ta innovatsiinoho rozvytku [Formation of methodological approaches in innovation research and innovative development]. Aktualnі problemi economyki, vol. 6, pp.18-25.

Zabarna E.M. (2019) Parady`gma innovacijnogo rozvy`tku v umovax ry`nkovoyi transformaciyi [The paradigm of innovative development in the conditions of market transformation], Oldi-plyus, Kherson. (in Ukrainian)

Fedulova L. (2013) Innovatsiinyi rozvytok: evoliutsiia pohliadiv ta problemy suchasnoho usvidomlennia [Innovative development: the evolution of attitudes and awareness of the problems of modern]. Ekonomichna teoria, vol. 2, pp.28-45.

Fedulova L. (2020) Innovatsiinyi rozvytok ekonomiky Ukrainy: problemy ta perspektyvy [Innovative development of the economy of Ukraine: problems and prospects]. Economic Bulletin of the University, vol. 44, pp. 42-49.

Chukhno A. (2003) Postindustrialna ekonomika: teoriia, praktyka ta yikh znachennia dlia Ukrainy [Post-industrial economy: theory, practice and their significance for Ukraine], LOHOS, Kyiv. (in Ukrainian)

Shumpeter Y. (2011) Teoriia ekonomichnoho rozvytku. Doslidzhennia prybutkiv, kapitalu, kredytu, vidsotka ta ekonomichnoho tsyklu [Theory of economic development. Research of profits, capital, credit, interest and economic cycle lane], Kyiv-Mohyla Academy House, Kyiv. (in Ukrainian)

Veblen T. (1899) The theory of the leisure class: An economic study of institutions.MacMillan, New York. Available at: https://oll.libertyfund.org/title/veblen-the-theory-of-the-leisure-class-an-economic-study-of-institutions (accessed 27 March 2023).

Denzau A., North D. (1994) Shared Mental Models: Ideologies and Institutions? Kyklos, vol. 47, no 1, pp. 3-31.

North D.C. (1990) Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge University Press,Cambridge.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-27

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ