ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СУБ'ЄКТІВ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ЕКОНОМІКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31319/2709-2879.2023iss1(6).282967pp25-32

Ключові слова:

інклюзивний розвиток, агропродовольча сфера, суб’єкти агропродовольчої галузі, економічна трансформація, персистентна трансформація

Анотація

У контексті забезпечення розвитку національної економіки та її суб’єктів, як єдиної господарської системи в сучасних умовах її функціонування, досліджено та визначено дефініції таких економічних категорій, як: «інклюзивний розвиток», «інклюзивний розвиток агропродовольчої сфери», «структура суб’єктів національної економіки», «суб’єкти агроподовольчої галузі».

Доведено, що вплив економічних криз та глобалізаційних процесів на розвиток та ефективне функціонування національної економіки, формування діяльності її економічних суб’єктів (галузей, підприємств, їх об’єднань тощо) може як сприяти їх розвитку, так й чинити негативний вплив та припинення діяльності. Досліджено систему інклюзивного розвитку агропродовольчої сфери – макро-, мезо- та мікроконтури, які дають змогу розподілити внески та ролі учасників процесу створення та реалізації готового продукту, робіт, послуг, а також мету її створення.

Для забезпечення ефективності функціонування, конкурентоспроможності та розвитку суб’єктів агропродовольчої галузі України, розглянуто аспекти їх економічної трансформації в сучасних умовах. Доведено, що основною метою такої економічної трансформації є саме підвищення ефективності діяльності підприємств або їх об’єднань, а особливість розробки підходів до управління суб'єктами промисловості в умовах трансформації визначається цілями і завданнями такого процесу перетворення.

 Запропоновано персистентну економічну трансформацію (приватну) для суб’єктів агропродовольчої галузі, яка може бути структурована залежно від рівня її виникнення і цілей її проведення (макро-, мезо-, міні-, нанорівнів) та розглядається нами як м'яка, помірна або жорстка трансформація власної діяльності суб'єктів на основі аналізу персистентності їх діяльності та критеріальної оцінки.

Посилання

Купріна Н.М. Забезпечення конкурентоспроможності харчової промисловості України: теорія і практика: монографія. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2019. 304 с.

Інклюзивний вимір розвитку міст – центрів ділової активності України: тенденції та перспективи : наукова доповідь / НАН України. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»; наук. редактор М.І. Мельник. Львів, 2019. 55 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20190301.pdf (дата звернення: 01.03.2023).

Бараннік О.В. Інклюзивний розвиток: від теорії до практики і знову до теорії. Національний інститут стратегічних досліджень. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2019-10/tezy-barannik2.pdf (дата звернення: 01.03.2023).

Дідух С.М. Інклюзивний розвиток агропродовольчих вертикально-інтегрованих компаній України : монографія. Одеса: Астропринт, 2020. 335 с. URL: http://kaf.ep.ontu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/08/monogaphy-diduh-2020.pdf (дата звернення: 01.03.2023).

Марчук Л.В., Смиковчук Т.В., Кондур О.С. Трансформація підприємств та реінжиніринг бізнес-процесів як базові технології управління: URL: Lviv Polytechnic National University Institutional Repository. 2006 URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/30394/1/Vis_570_Menedgment.%20103-106.pdf (дата звернення: 01.03.2023).

Турило А.М., Корнух О.В. «Економічна трансформація» як ключове поняття сучасного громадського розвитку. Науковий вісник Херсонського державного університету. В.3. Ч.3. 2014. С. 189-191. URL: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_06/177.pdf (дата звернення: 01.03.2023).

Гражевська Н.І. Еволюція сучасних економічних систем: навч. посіб. Київ: Знання, 2011. 286 с.

Петришина Н.В. Проблеми трансформації економіки України. Економіка. 2014. Вип. 24. С. 31-38. URL: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/7394/1/Petryshyn%D0%B0.pdf. (дата звернення: 01.03.2023).

Kuprinа N. Persistent transformation of the subjects of the national economy as a tool to ensure their competitiveness // Gospodarka Materialowa I Logistyka, Tom LXXI, №5, 2019, P. 388-404. URL: file:///C:/Users/Natali/Downloads/KuprinaNataliya-Ang.pdf (дата звернення: 01.03.2023).

Завадський Й.С., Осовська Т.В., Юшковська О.О. Економічний словник. Київ: Кондор, 2006. URL: http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI/KONDOR/EKONOMIC_SL_2006.pdf. (дата звернення 01.03.2023).

Kuprina N.M. (2019) Zabezpechennia konkurentospromozhnosti kharchovoi promyslovosti Ukrainy [Ensuring the competitiveness of the food industry of Ukraine: theory and practice]. Odesa: Vydavnychyi dim «Helvetyka». (in Ukrainian)

Inkliuzyvnyi vymir rozvytku mist – tsentriv dilovoi aktyvnosti Ukrainy: tendentsii ta perspektyvy [Inclusive dimension of the development of cities - centers of business activity of Ukraine: trends and prospects] : naukova dopovid / NAN Ukrainy. DU «Instytut rehionalnykh doslidzhen imeni M. I. Dolishnoho NAN Ukrainy»; nauk. redaktor M.I. Melnyk. Lviv, 2019. 55 p. Available at: http://ird.gov.ua/irdp/p20190301.pdf (accessed 01 March 2023).

Barannik O.V. Inkliuzyvnyi rozvytok: vid teorii do praktyky i znovu do teorii [Inclusive development: from theory to practice and back to theory]. Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen. Available at: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2019-10/tezy-barannik2.pdf (accessed 01 March 2023).

Didukh S.M.(2020) Inkliuzyvnyi rozvytok ahroprodovolchykh vertykalno-intehrovanykh kompanii Ukrainy [Inclusive development of agro-food vertically integrated companies of Ukraine]. Odesa: Astroprynt, Available at: http://kaf.ep.ontu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/08/monogaphy-diduh-2020.pdf (accessed 01 March 2023).

Marchuk L.V., Smykovchuk T.V., Kondur O.S. (2006) Transformatsiia pidpryiemstv ta reinzhynirynh biznes-protsesiv yak bazovi tekhnolohii upravlinnia [Transformation of enterprises and reengineering of business processes as basic management technologies]. Lviv Polytechnic National University Institutional Repository. Available at: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/30394/1/Vis_570_Menedgment.%20103-106.pdf (accessed 01 March 2023).

Turylo A.M., Kornukh O.V. (2014) «Ekonomichna transformatsiia» yak kliuchove poniattia suchasnoho hromadskoho rozvytku ["Economic transformation" as a key concept of modern social development]. Naukovyi visnyk khersonskoho derzhavnoho universytetu. V.3. Ch.3. 2014. pp. 189-191. Available at:: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_06/177.pdf (accessed 01 March 2023).

Hrazhevska N.I. (2011) Evoliutsiia suchasne ekonomichnykh system [Evolution of modern economic systems]. Kyiv: Znannia. (in Ukrainian)

Petryshyna N.V. (2014) Problemy transformatsii ekonomiky Ukrainy [Problems of transformation of the economy of Ukraine]. Ekonomika. Vyp. 24. pp. 31-38. Available at: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/7394/1/Petryshyn%D0%B0.pdf. (accessed 01 March 2023).

Kuprina N. (2019) Persistent transformation of the subjects of the national economy as a tool to ensure their competitiveness. Gospodarka Materialowa I Logistyka, vol LXXI, no 5, pp. 388-404. Available at: file:///C:/Users/Natali/Downloads/KuprinaNataliya-Ang.pdf (accessed 01 March 2023).

Zavadskyi Y.S., Osovska T.V., Yushkovska O.O. (2006) Ekonomichnyi slovnyk [Economic dictionary]. Kyiv: Kondor, Available at: http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI/KONDOR/EKONOMIC_SL_2006.pdf (accessed 01 March 2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-27

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ