ДОВГО- ТА КОРОТКОСТРОКОВА ЕВОЛЮЦІЯ ЦІН НА АГРАРНУ ПРОДУКЦІЮ В УКРАЇНІ В 2010-2021 РОКАХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31319/2709-2879.2023iss1(6).282961pp15-24

Ключові слова:

динаміка цін, сезонність, тренд, прогноз, поведінка виробників

Анотація

Проаналізовано джерельну базу для вивчення еволюції цін на аграрну продукцію. Описано особливості змін цінових показників на плодові та ягідні культури, картоплю, зернові, зернобобові та олійні культури.

Реконструйовано еволюцію цінових коливань на продукцію сільськогосподарських виробників України на прикладі масиву даних про ціни на овочі за період січень 2010 р. - грудень 2021 р. Застосовано методи розкладання довгострокових наборів даних на трендову, сезонну та випадкову компоненти.

Побудовано мультиплікативну модель для розуміння динаміки цінового показника та поведінки виробників в змінюваних умовах. Презентовано пояснення коливань цін на сільськогосподарську продукцію відповідно до періоду року. Описано багаторічну тенденцію показника.

На основі змодельованої еволюції отримано щомісячний прогноз на 2022 та 2023 роки. Зіставлено прогнозні значення з даними офіційних статистичних джерел.

Посилання

Yoo T-W, Oh I-S. (2020). Time Series Forecasting of Agricultural Products’ Sales Volumes Based on Seasonal Long Short-Term Memory. Applied Sciences, 10(22):8169. https://doi.org/10.3390/app10228169

Kachroo, M.M., Nazir, N (2021). Trend and Seasonality Analysis in Prices and Arrivals of Selected Agricultural Commodities in India. Madras Agric. J. https://doi.org/10.29321/MAJ.10.000552

Феняк, Л.А. (2018). Порушення цінового паритету та шляхи його подолання в економіці України. Ефективна економіка, №5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2018/158.pdf

Дядик, Т.В., Даниленко, В.І., Дикопавленко, В.М. (2021). Ціни та чинники маркетингової цінової політики в агробізнесі. Східна Європа: економіка, бізнес та управління, 4(31). https://doi.org/10.32782/easterneurope.31-9

Fasanya, I.O. & Odudu, T. F. (2020). Modeling return and volatility spillovers among food prices in Nigeria. Journal of Agriculture and Food Research, 2. https://doi.org/10.1016/j.jafr.2020.100029

von Braun, J., & Hendriks, S. L. (2023). Full-cost accounting and redefining the cost of food: Implications for agricultural economics research. Agricultural Economics, 1-4. https://doi.org/10.1111/agec.12774

Державна служба статистики України: офіційний web-сайт. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/

Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами. Державна служба статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/sg/scr/scr_u/arh_scr2005.html

Зернові культури: тенденції і прогнози ринку. Агробізнес сьогодні. 19.08.2017. URL: http://agro-business.com.ua/agro/ekonomichnyi-hektar/item/2644-zernovi-kultury-tendentsii-i-prohnozy-rynku.html

Стало відомо, як у 2020 році змінилися ціни на основні зернові культури. Agronews. Головні аграрні новини. URL: https://agronews.ua/news/stalo-vidomo-iak-u-2020-rotsi-zminylysia-tsiny-na-osnovni-zernovi-kultury/

В Україну завозять картоплю із Африки. Економічна правда. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2010/02/18/227458/

Тваринництво (1990-2021). Державна служба статистики України. URL: https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2021/sg/sg_rik/tvar_1990-2020_ue.xls

Споживання продуктів харчування в домогосподарствах. Державна служба статистики України. URL: https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2021/gdvdg/sphd/sphd_20ue.xls

У 2022 році Україна ризикує залишитися без власних овочів. Landlord. URL: https://landlord.ua/news/u-2022-rotsi-ukraina-ryzykuie-zalyshytysia-bez-vlasnykh-ovochiv/

Через окупацію південних регіонів овочі подорожчали на 150 %. Що буде в дефіциті в цьому сезоні? Економічна правда. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2022/05/23/687327/

Середні споживчі ціни на товари (послуги) у 2023 році. Державна служба статистики України. URL: https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2023/ct/sctp/sctp_23ue.xlsx

АТБ: web-сайт. URL: https://www.atbmarket.com/

Yoo T-W, Oh I-S. (2020) Time Series Forecasting of Agricultural Products’ Sales Volumes Based on Seasonal Long Short-Term Memory. Applied Sciences, 10(22):8169. https://doi.org/10.3390/app10228169

Kachroo M.M., Nazir N. (2021) Trend and Seasonality Analysis in Prices and Arrivals of Selected Agricultural Commodities in India. Madras Agric. J. https://doi.org/10.29321/MAJ.10.000552

Feniak L.A. (2018) Porushennia tsinovoho parytetu ta shliakhy yoho podolannia v ekonomitsi Ukrainy. [Violation of price parity and ways of overcoming it in the economy of Ukraine]. Efektyvna ekonomika, vol. 5. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2018/158.pdf

Diadyk T.V., Danylenko V.I., Dykopavlenko V.M. (2021) Tsiny ta chynnyky marketynhovoi tsinovoi polityky v ahrobiznesi. [Prices and factors of marketing price policy in agrobusiness]. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia, 4(31). https://doi.org/10.32782/easterneurope.31-9

Fasanya I.O. & Odudu T.F. (2020) Modeling return and volatility spillovers among food prices in Nigeria. Journal of Agriculture and Food Research, 2. https://doi.org/10.1016/j.jafr.2020.100029

von Braun J. & Hendriks S. L. (2023) Full-cost accounting and redefining the cost of food: Implications for agricultural economics research. Agricultural Economics, 1-4. https://doi.org/10.1111/agec.12774

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy: ofitsiinyi web-sait [State Statistics Service of Ukraine: official website]. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua/

Seredni tsiny produktsii silskoho hospodarstva, realizovanoi pidpryiemstvamy. [Average prices of agricultural products sold by enterprises]. State Statistics Service of Ukraine. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/sg/scr/scr_u/arh_scr2005.html

Zernovi kultury: tendentsii i prohnozy rynku [Cereal crops: market trends and forecasts.]. Agribusiness today. Available at: http://agro-business.com.ua/agro/ekonomichnyi-hektar/item/2644-zernovi-kultury-tendentsii-i-prohnozy-rynku.html

Stalo vidomo, yak u 2020 rotsi zminylysia tsiny na osnovni zernovi kultury. Agronews. Holovni ahrarni novyny [It became known how the prices of the main grain crops changed in 2020.]. Agronews. Main agricultural news. Available at: https://agronews.ua/news/stalo-vidomo-iak-u-2020-rotsi-zminylysia-tsiny-na-osnovni-zernovi-kultury/

V Ukrainu zavoziat kartopliu iz Afryky [Potatoes are brought to Ukraine from Africa]. Economic truth. Available at: https://www.epravda.com.ua/news/2010/02/18/227458/

Tvarynnytstvo (1990-2021) [Livestock (1990-2021)]. State Statistics Service of Ukraine. Available at: https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2021/sg/sg_rik/tvar_1990-2020_ue.xls

Spozhyvannia produktiv kharchuvannia v domohospodarstvakh [Food consumption in households]. State Statistics Service of Ukraine. Available at: https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2021/gdvdg/sphd/sphd_20ue.xls

U 2022 rotsi Ukraina ryzykuie zalyshytysia bez vlasnykh ovochiv [In 2022, Ukraine risks being left without its own vegetables]. Landlord. Available at: https://landlord.ua/news/u-2022-rotsi-ukraina-ryzykuie-zalyshytysia-bez-vlasnykh-ovochiv/

Cherez okupatsiiu pivdennykh rehioniv ovochi podorozhchaly na 150 %. Shcho bude v defitsyti v tsomu sezoni? [Due to the occupation of the southern regions, vegetables became more expensive by 150 %. What will be in short supply this season?] Economic truth. Available at: https://www.epravda.com.ua/publications/2022/05/23/687327/

Seredni spozhyvchi tsiny na tovary (posluhy) u 2023 rotsi [Average consumer prices for goods (services) in 2023]. State Statistics Service of Ukraine. Available at: https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2023/ct/sctp/sctp_23ue.xlsx

ATB: web-sait [ATB: website]. Available at: https://www.atbmarket.com/

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-27

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ