ІННОВАЦІЙНИЙ БІЗНЕС ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ФОРМУВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ЕКОНОМІКИ

Автор(и)

  • О.В. Гончаренко Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Дніпро, Україна https://orcid.org/0000-0001-6410-4966
  • Д.А. Багорка Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Дніпро, Україна https://orcid.org/0000-0002-0018-6437
  • Д.Ю. Єфремов Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Дніпро, Україна https://orcid.org/0009-0000-4288-077X

DOI:

https://doi.org/10.31319/2709-2879.2023iss1(6).282718pp7-14

Ключові слова:

інновація, модернізація, інклюзія, інноваційний бізнес, інституціональне забезпечення, інституціональна норма

Анотація

Обґрунтовано системоутворюючі детермінанти функціонування інноваційного бізнесу в контексті інклюзивного розвитку національної економіки.

Встановлено, що в сучасні інноваційні форми бізнесу (аутстафінгові, аутсорсингові, консалтингові тощо) є організаційними інноваціями, їх існування формує принципово нові економіко-правові відносини між економічними суб’єктами та сприяє реалізації інклюзивних управлінських стратегій та технологій.

Аргументовано, що неефективні базисні інститути та діючі інституції, непрозорі реалізаційні потоки, дефіцитність кредитних ресурсів та інвестицій обумовлюють низькі темпи поширення інноваційних форм бізнесу в економіці.

Обґрунтовано, що найбільшим потенціалом для зростання в національній економіці характеризуються інформаційно-комунікаційні технології та послуги даної сфери. Зростанню обсягів ІТ-послуг в національному господарстві та досягненню відповідності інноваційному тренду розвитку сприятиме інституціональна підтримка аутсорсингових бізнес-технологій в високотехнологічних галузях й інформаційно-комунікаційній сфері.

Визначені критерії для оцінці ефективності використання аутсорсингу: скорочення витрат виробничого процесу; оптимізацію бізнес-процесів; підвищення ефективності діяльності виробника; покращення якості виробничого процесу.

Посилання

Дементьєв В.В. Чому Україна не інноваційна держава: інституційний аналіз. Економічна теорія. 2011. № 3. С. 5-20.

Інноваційна Україна 2020 : національна доповідь ; [за заг. ред. В.М. Гейця та ін.]. К. : НАН України, 2015. 336 с.

Мельник О.Г. Формування методологічних підходів у дослідженнях інновацій та інноваційного розвитку. Актуальні проблеми економіки. 2011. № 6(120). С. 18-25.

Стан науково-інноваційної діяльності в Україні у 2020 році: науково-аналітична записка / Т.В. Писаренко, Т.К. Куранда, Т.К. Кваша та ін. К.: УкрІНТЕІ, 2021. 39 с.

Структурні зміни як основа інклюзивного розвитку економіки України: монографія / [Бобух І.М., Кіндзерський Ю.В., Фащевська О.М. та ін.] ; за ред. д.е.н. І.М. Бобух ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». К., 2020. 516 с.

Федулова Л. Інноваційний розвиток: еволюція поглядів та проблеми сучасного усвідомлення. Економічна теорія. 2013. № 2. С. 28-45.

Denzau, A., North, D. Shared Mental Models: Ideologies and Institutions? Kyklos. 1994. Vol. 47. - № 1. - P. 3-31.

Cohen L., Young A. Multisourcing: moving beyond outsourcing to achieve growth and agility. Boston: Harvard Business School Publishing, 2005. 288 p.

Cullen S., Lacity M., Willcocks L.P. Outsourcing: All You Need to Know. San Bernardinio: White Plume Publishing, 2014. 518 p.

Hodgson G. M. The Approach of Institutional Economics. Journal of Economic Literature. 1998.

Dementiev V.V., Vichnevckii, B.P. (2011) Chomu Ukraina ne innovatsiina derzhava: instytutsiinyi analiz [Why Ukraine the not innovative state: institutional analysis]. Ekonomichna teoria, vol. 3, pp. 5-20.

Heyets V.M. (2015) Innovatsiina Ukraina 2020 [Innovative Ukraine 2020]. NAS of Ukraine, Kyiv. (in Ukrainian)

Melnik O. (2011) Formuvannia metodolohichnykh pidkhodiv u doslidzhenniakh innovatsii ta innovatsiinoho rozvytku [Formation of methodological approaches in innovation research and innovation]. Aktualnі problemi economyki, vol. 6, 18-25.

Pysarenko Т., Kuranda K., Kvasha T. (2021) Stan naukovo-innovatsiinoi diialnosti v Ukraini u 2020 rotsi: naukovo-analitychna zapyska [State scientifically innovative to activity in Ukraine in 2020 year: scientifically analytical message]. K. UkrINTEI. (in Ukrainian)

Bobukh, I.M., Kindzerskyi, Y.V., Fashchevska, O.M. etc. (2020) Strukturni zminy yak osnova inkliuzyvnoho rozvytku ekonomiky Ukrainy [Structural changes as the basis of inclusive development of the economy of Ukraine]. State institution "Institute of Economics and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine". Kyiv. (in Ukrainian)

Fedulova L. (2013) Innovatsiinyi rozvytok: evoliutsiia pohliadiv ta problemy suchasnoho usvidomlennia [Innovative development: the evolution of attitudes and awareness of the problems of modern]. Ekonomichna teoria, vol. 2, pp. 28-45.

Denzau, A., North, D. (1994) Shared Mental Models: Ideologies and Institutions? Kyklos, vol. 47, no 1, pp. 3-31.

Cohen L., Young A. (2005) Multisourcing: moving beyond outsourcing to achieve growth and agility.Boston: Harvard Business School Publishing.

Cullen S., Lacity M., Willcocks L.P. (2014) Outsourcing: All You Need to Know. San Bernardinio: White Plume Publishing.

Hodgson, G.M. (1998) The Approach of Institutional Economics. Journal of Economic Literature, vol. 36, no 1, pp. 166-192.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-27

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ