ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ Й АНАЛІЗУ В УПРАВЛІННІ ВИСОКОЛІКВІДНИМИ АКТИВАМИ ВЕЛИКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • А.В. Хмелюк Дніпровський державний технічний університет, м. Кам҆янське, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7367-4928
  • М.О. Шахова Дніпровський державний технічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31319/2709-2879.2022iss2(5).271096pp75-84

Ключові слова:

велике підприємство, високоліквідні активи, грошові потоки, активи, регістри обліку, ліквідність, платоспроможність

Анотація

У роботі здійснено теоретичне обґрунтування теоретико-методичних підходів обліково-аналітичного відображення високоліквідних активів. За матеріалами достовірної бухгалтерської звітності великого хімічного підприємства визначені основні принципи організації обліку та облікову політику АТ «ДНІПРОАЗОТ». Охарактеризована форма обліку (автоматизована) та регістри обліку. Формування облікових записів щодо обліку активів дозволило встановити рух активів та їх перетворення із середньо ліквідних активів на високоліквідні активи. Так, за матеріалами регістрів обліку сформовані журнали господарських операцій за грудень 2020 року. Встановлено основні етапи обліково-аналітичного відображення руху активів (середньо ліквідних) на підприємстві. Зокрема представлено відображення формування в обліку готової хімічної продукції: апріорним етапом такого формування є списання виробничих запасів у виробництві, попередньо оприбуткувавши їх як придбані у постачальників. Структурно-логічна схема облікового процесу дозволила об’єктивно сформувати та оцінити перетворення активів  із виробничих витрат до певної кондиції у вигляді готової продукції на рахунку 261 та прослідкувати момент формування високоліквідних активів. В процесі формування журналу господарських операцій з реалізації готової продукції визначено принципи формування в обліку дебіторської заборгованості та перетворення її в високоліквідний актив у вигляді надходження грошового потоку.

В роботі здійснено дослідження оцінки динамічних змін грошових потоків за даними фінансової звітності хімічного підприємства. Охарактеризовані надходження та витрачання грошових потоків (високоліквідних активів) за період 2018-2020 роки. Доведено доцільність здійснення аналізу динамічних та структурних змін руху грошових потоків. Оцінено динаміка та структура витрачання грошових потоків. Встановлені певні закономірності щодо ефективності грошових потоків на великому хімічному підприємстві. Так, здійснено аналітичні висновки щодо ліквідності та платоспроможності грошових потоків за різними видами діяльності: операційної, фінансової, інвестиційної. Обґрунтовано певне припущення щодо методики аналізу грошових потоків (високоліквідних активів) та доведено необхідність її удосконалення.

Посилання

Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні: Закон України №996-XIV URL: http://zakon4.rada.gov.ua/show/996-14 (дата звернення: 26.09.2022).

Офіційний сайт ПАТ «ДніпроАзот» URL:http://www.azot.com.ua/uk (дата звернення: 26.09.2022).

Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: навч.посіб. Київ: ЦУЛ, 2002. 360с.

Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Минск: ООО «Новое знание», 2000. 688 с.

Хмелюк А.В., Гук О.К. Аналіз майна та джерел його утворення хімічного підприємства ПАТ «ДНІПРОАЗОТ». Світ економічної науки: матеріали міжн. наук.-практ. інтернет-конф. Тернопіль, 2021. Вип. 66. С. 56-61.

Хмелюк А.В., Романова С.В. Оцінка ділової активності хімічного підприємства ПАТ «ДніпроАзот». Світ економічної науки: матеріали міжн. наук.-практ. інтернет-конф. Тернопіль, 2018. Вип. 9, част.1. С.109-112.

Хмелюк А.В., Лобашова А. Аналіз грошових коштів великого підприємства. Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення. Випуск 73. Тернопіль. 2022. С. 102-106.

Вандер Вил Р., Палий В. Управленческий учет с элементами финансового учета: уч. пособ. М.: ИНФРА-М, 1997. 480 с.

Цал-Цалко Ю.С., Мороз Ю.Ю., Цегельник Н.І. Управлінський облік: навч. посіб. Житомир: Рута, 2015. 632 с.

Гадзевич О.І. Основи економічного аналізу і діагностики фінансово-господарської діяльності підприємств: навч. посіб. К.: Кондор, 2004. 180с.

The Law of Ukraine On Accounting and Financial Reporting in Ukraine (1999) dated 16.07.1999, No.996. Kyiv: Rada. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/show/996-14 (accessed 26 September 2022).

The official website of PJSC "DniproAzot" (2022) Available at: http://www.azot.com.ua/uk (accessed 26 September 2022).

Tsal-Tsalko Yu.S. (2002) Finansova zvitnist pidpryiemstva ta yii analiz [Financial reporting of the enterprise and its analysis]. Kyiv: TsUL. (in Ukrainian).

Savitskaya G.V. (2000) Analiz hozyaystvennoy deyatelnosti predpriyatiya [Analysis of the economic activity of the enterprise]. Minsk: OOO «Novoe znanie». (in Russian)

Khmeliuk A.V., Huk O.K. (2021) Analiz maina ta dzherel yoho utvorennia khimichnoho pidpryiemstva PAT «DNIPROAZOT» [Analysis of property and sources of its formation of the chemical enterprise PJSC "DNIPROAZOT"]. Svit ekonomichnoi nauky: materialy mizhn. nauk.-prakt. internet-konf.Ternopil, no. 66, рр. 56-61.Ternopil.

Khmeliuk A.V., Romanova S.V. (2018) Otsinka dilovoi aktyvnosti khimichnoho pidpryiemstva PAT «DniproAzot» [Assessment of business activity of the chemical enterprise DniproAzot PJSC]. Svit ekonomichnoi nauky: materialy mizhn. nauk.-prakt. internet-konf. Ternopil, no. 9 (1), pp.109-112.

Khmeliuk A.V., Lobashova A. (2022) Analiz hroshovykh koshtiv velykoho pidpryiemstva [Assessment of business activity of the chemical enterprise DniproAzot PJSC]. Informatsiine suspilstvo: tekhnolohichni, ekonomichni ta tekhnichni aspekty stanovlenni,. no. 73, pp. 102-106.

Vander Vil R., Paliy V. (1997) Upravlencheskiy uchet s elementami finansovogo ucheta [Management accounting with elements of financial accounting]. M.: INFRA-M. (in Russian)

Tsal-Tsalko Yu.S., Moroz Yu.Iu., Tsehelnyk N.I. (2015) Upravlinskyi oblik [Managerial Accounting]. Zhytomyr: Ruta. (in Ukrainian)

Hadzevych O.I. (2004) Osnovy ekonomichnoho analizu i diahnostyky finansovo-hospodarskoi diialnosti pidpryiemstv [Basics of economic analysis and diagnosis of financial and economic activity of enterprises]. K.: Kondor. (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-02

Номер

Розділ

Статті