ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • О.В. Будько Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3354-6515
  • А.В. Шепель Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31319/2709-2879.2022iss2(5).271093pp67-74

Ключові слова:

облікова політика, аудит, етапи перевірки, аудит ефективності, критерії ефективності

Анотація

У статті визначено поняття облікової політики. Розкрито сутність облікової політики на державному рівні та на рівні підприємства. Надано характеристику складових облікової політики (організаційна, методична, технічна складові). Встановлено цілі облікової політики. Визначено мету і завдання аудиту облікової політики. Систематизовано інформаційну та нормативно-правову базу аудиту облікової політики. Визначені етапи проведення аудиту облікової політики (підготовчий, початковий, основний, заключний) та розкрито їх змістове наповнення. Дано визначення аудиту ефективності облікової політики. Встановлено якісні та кількісні критерії оцінки ефективності облікової політики у розрізі бухгалтерського обліку та обліку у системі оподаткування. Висвітлено переваги впровадження ефективної облікової політики, які забезпечать якісну інформаційну базу, сформовану в обліковій системі, для прийняття раціональних і обґрунтованих управлінських рішень.

Посилання

Гордієнко Н.І., Харламова О.В., Мізік Ю.І., Конопліна О.О. Аудит: методика і організація : навч. посібник. Xарків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. 319 с.

Проблеми і перспективи розвитку статистики, аудиту та економічного аналізу: монографія / за ред. В. А. Дерія. Тернопіль : Тайп, 2016. 362 с.

Жук В.М., Канцуров О.О., Мельник К. П. Концептуальні основи аудиторського забезпечення сталого розвитку сільських територій: монографія. К.: ННЦ ІАЕ, 2021. 176 с.

Назарова К.О. Аудит: еволюція, потенціал, ефективність : монографія. К. : Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2015. 464 с.

Аудит в умовах сталого розвитку: колективна монографія / за ред. О. А. Петрик. К. : КНЕУ, 2021. 231с.

Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 р. №996-ХІV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text (дата звернення: 12.09.2022).

Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність: Закон України від 21.12.2017 р. №2258-VIII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2258-19 (дата звернення: 12.09.2022).

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг: видання 2016-2017 рр. / Пер. з англ. К.: Міжнародна федерація бухгалтерів, Аудиторська палата України, 2017, ч. 1. 1142 с. URL: https://www.apu.net.ua/attachments/article/1151/2017_часть1.pdf (дата звернення: 12.09.2022).

Про затвердження методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності: Наказ МФУ від 28.03.2013 р. № 433. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0433201-13#Text (дата звернення: 12.09.2022).

Про затвердження методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства та внесення змін до деяких наказів: Наказ МФУ від 27.06.2013 р. № 635. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0635201-13#Text (дата звернення: 12.09.2022).

Hordiienko N.I., Kharlamova O.V., Mizik Yu. I., Konoplina O. O. (2017) Audyt: metodyka i orhanizatsiia [Audit: methodology and organization]. Xarkiv : KhNUMH im. O. M. Beketova. (in Ukrainian)

Derii V.A. (2016) Problemy i perspektyvy rozvytku statystyky, audytu ta ekonomichnoho analizu [Problems and prospects of the development of statistics, audit and economic analysis]. Ternopil: Taip. (in Ukrainian)

Zhuk V.M., Kantsurov O.O., Melnyk K. P. (2021) Kontseptualni osnovy audytorskoho zabezpechennia staloho rozvytku silskykh terytorii [Conceptual foundations of audit support for sustainable development of rural areas]. K.: NNTs IAE. (in Ukrainian)

Nazarova K.O. (2015) Audyt: evoliutsiia, potentsial, efektyvnist [Audit: evolution, potential, efficiency]. K. : Kyiv. nats. torh.- ekon. un-t. (in Ukrainian)

Petryk O. A.(2021) Audyt v umovakh staloho rozvytku [Audit in conditions of sustainable development]. K.: KNEU. (in Ukrainian)

Pro bukhhalterskyi oblik i finansovu zvitnist v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 16.07.1999 r. №996-ХIV. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text (accessed 12 September 2022).

Pro audyt finansovoi zvitnosti ta audytorsku diialnist: Zakon Ukrainy vid 21.12.2017 r. 2258-VIII. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2258-19 (accessed 12 September 2022).

Mizhnarodni standarty kontroliu yakosti, audytu, ohliadu, inshoho nadannia vpevnenosti ta suputnikh posluh: vydannia 2016-2017 rr. [International standards of quality control, auditing, review, other assurance and related services]. Available at: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/cili-stalogo-rozvitku-ta-ukrayina (accessed 16 April 2022).

Pro zatverdzhennia metodychnykh rekomendatsii shchodo zapovnennia form finansovoi zvitnosti: Nakaz MFU vid 28.03.2013 r. № 433. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0433201-13#Text (accessed 12 September 2022).

Pro zatverdzhennia metodychnykh rekomendatsii shchodo oblikovoi polityky pidpryiemstva ta vnesennia zmin do deiakykh nakaziv: Nakaz MFU vid 27.06.2013 r. № 635. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0635201-13#Text (accessed 12 September 2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-02

Номер

Розділ

Статті