ФОНДОВИЙ РИНОК СВІТУ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Автор(и)

  • С.В. Юдіна Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8318-4172
  • К.C. Гоголюк Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31319/2709-2879.2022iss2(5).271092pp60-66

Ключові слова:

економіка, акції, облігації, фінансові ресурси, фондовий ринок України, фінансова біржа, динаміка капіталізації емітентів, цінні папери, індекс S&P 500, індекс ПФТС

Анотація

Фондова біржа – є основним елементом фондового ринку, а також це індикатор ефективності руху капіталу та стрімкого розвитку економіки. Це віртуальний ринок, де покупці та продавці можуть торгувати існуючими цінними паперами. Акції також називають акціями або капіталом, більшість компаній мають акції з оборотом понад мільярд доларів.  Фондовий ринок виступає потужною та ефективною платформою для реалізації можливостей з мобілізації фінансових ресурсів та зародження низки нових конкурентоспроможних інструментів інвестування. Основна роль фондової біржі полягає в обслуговуванні руху грошового капіталу, який опосередковує розподіл та перерозподіл національного доходу як у національній економіці загалом, так і між соціальними групами, секторами та сферами економіки. Діяльність фондової біржі багато в чому визначає ефективність фондового ринку та ступінь впливу на економічні процеси в країні. Саме біржа забезпечує концентрацію попиту та пропозиції цінних паперів, їх баланс за рахунок біржового ціноутворення, що справді відображає рівень ефективності функціонування акціонерного капіталу Для кожної фінансової системи визначальним фактором є ступінь залучення банківського сектора та фондового ринку до фінансування інвестиційної активності підприємств. Розвиток фондового ринку підвищує рівень участі компаній у процесі залучення додаткових коштів для своїх інвестиційних програм шляхом розміщення своїх цінних паперів на ринку, також розвинений фондовий ринок відіграє ключову роль у фінансуванні економіки в порівнянні з банківським сектором. Тому метою даної статті є оцінка процесу глобалізації фондового ринку у світовому середовищі та аналіз сучасного стану. Також були розглянуті показники фондового ринку у світі та виділено основні умови, що стримують перспективи його ефективного функціонування. Проаналізовано стан і перспективи розвитку відомих фондових бірж та подальші можливі напрямки вдосконалення світового фондового ринку.

Посилання

Клименко В.В. Фінансовий ринок: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2015. 358 с.

Сохацька О.М. Біржова справа: підручник. Тернопіль: К.: Кондор, 2008. 632с.

Офіційний сайт НКЦПФР Фондові біржі. URL: https://www.nssmc.gov.ua/stock-exchanges (дата звернення: 16.08.2022).

Мошенський С. З. Фінансові центри України та ринок цінних паперів індустріальної епохи. London: Xlibris, 2014. 453 c.

Ukrainian news. URL: https://ukranews.com/en/news/872754-standard-poor-s-downgrades-ukraine-to-pre-default (дата звернення: 16.08.2022).

Офіційний сайт Statista. Статистика. URL: https://www.statista.com/statistics/710680/global-stock-markets-by-country (дата звернення: 16.08.2022).

Офіційний сайт Statista. Largest stock exchange operators by market capitalization. 2022. URL: https://www.statista.com/statistics/270126/largest-stock-exchange-operators-by-market-capitalization-of-listedcompanies (дата звернення: 16.08.2022).

Улинець-Ходаківська В. Інтеграція України до єдиного ринку фінансових послуг ЄС. Україна БізнесРевю. 2016. № 5. С. 1.

Klymenko V.V. (2015) Finansovyi rynok [Financial market: manual]. Kyiv: Center for Educational Literature. (in Ukrainian)

Sokhatska O.M. (2008) Birzhova sprava [Exchange business]. Ternopil: K.: Condor. (in Ukrainian)

Stock exchanges. The official website of the NCCPFR. Available at: https://www.nssmc.gov.ua/stock-exchanges/ (accessed 16 August 2022).

Moshensky S. Z. (2014) [Financial centers of Ukraine and the securities market of the industrial era]. London: Xlibris. (in Ukrainian)

Ukrainian news (2022). Available at: https://ukranews.com/en/news/872754-standard-poor-s-downgrades-ukraine-to-pre-default (accessed 8 August 2022).

The official site of Statista (2022). Statistics. Available at: https://www.statista.com/statistics/710680/global-stock-markets-by-country/ (accessed 16 August 2022).

The official site of Statista (2022), «Largest stock exchange operators by market capitalization». Available at: https://www.statista.com/statistics/270126/largest-stock-exchange-operators-by-market-capitalization-of-listedcompanies/ (accessed 16 August 2022).

Ulynets-Khodakivska V. (2016) Intehratsiia Ukrainy do yedynoho rynku finansovykh posluh YeS [Ukraine's integration into the EU single market of financial services]. Ukraine Business Review, no. 5,pp. 1.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-02

Номер

Розділ

Статті