УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИМИ ЗМІНАМИ ЯК НАПРЯМ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31319/2709-2879.2022iss2(5).270793pp42-51

Ключові слова:

зміни, організаційні зміни, управління організаційними змінами, організація, діяльність організації

Анотація

У менеджменті організацій на сьогоднішній день залишається актуальним питання щодо опору змінам у навколишньому середовищі та управління змінами в діяльності організації. Метою статті є уточнення та узагальнення теоретичних положень щодо управління організаційними змінами в контексті підвищення ефективності діяльності організації. Теоретико-методологічною основою роботи є сукупність принципів і методів наукового дослідження: принцип систематизації й теоретичного узагальнення, методи структурно-функціонального аналізу. Згідно мети поставлено завдання щодо аналізу наукових підходів до формування понятійного апарату з управління організаційними змінами. На основі дослідження уточнено поняття «управління організаційними змінами», яке розуміється як процес реалізації відповідних організаційних та управлінських перетворень, який передбачає використання нових технологій, інструментів та методів організації та системи управління, з метою забезпечення оптимізації діяльності організації. Досліджено ключові підходи щодо забезпечення організаційних змін. Базою для аналізу слугували наукові праці вітчизняних та іноземних вчених щодо зазначеної проблематики, статистичні дані щодо стану активності підприємств за напрямами проведених організаційних змін в динаміці за період 2019– 020 рр., статистичні дані щодо результатів діяльності організацій будівельної галузі в динаміці за період 2010–2021 рр. У результаті дослідження зафіксовано позитивну динаміку щодо ініціювання та реалізації організаційних змін промисловими підприємствами, фактивізовано найбільш активні сфери (функціональні зони) діяльності, доведено актуальність використання технологій організаційних змін, зокрема в будівельних організаціях, з огляду на відсутність масового впровадження організаційних змін в їхню діяльність. Побудовано концептуальну модель управління організаційними змінами, яка ґрунтується на системному підході забезпечення організаційних змін з урахуванням функціональних зон діяльності організації. Застосування розробленої моделі може мати корисний ефект щодо підвищення ефективності діяльності організацій.

Посилання

Armenakis A.A., Bernerth J. B., Pitts J.P., Walker H. J. Organizational Change Recipients’ Beliefs Scale: Development of an Assessment Instrument. The Journal of applied behavioral science. 2007. Vol. 43. № 4. Р. 481–505.

Beckhard R., Joan V. Gallos, Edgar H. Schein What is organizational development? Organization Development. 2006. Vol. 28. P. 3–12.

Bennis W. G. Organisation Development: It’s Nature. Origins, and Prospects Reading. MA: Addison-Wesley, 1969. 265 р.

Вейл П. Искусство менеджмента. Москва: Новости, 1993. 434 с.

Гибсон Дж. Л. Организации. Поведение. Структура. Процессы : учебник. Москва:ИНФРА-М, 2000. 662 с.

Lewin K. Field theory in social sciences. New York: Harper & Row, 1951. 608 p.

Амоша О.І., Саломатіна Л.М. Інноваційний розвиток промислових підприємств у регіонах: проблеми та перспективи. Економіка України. 2017. №3(664). С. 20–34.

Малевський Е.З. Проблеми управління змінами в умовах розвитку промислових підприємствах. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2019. Вип. 25. Ч.1. С. 170–174.

Парасій-Вергуненко І.М. Організаційно-методичні аспекти аналізу інноваційного розвитку підприємств. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». 2015. Вип. 1(45). Т.2. С. 181–186.

Покотило Т.В. Управління організаційними змінами як складова забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Економіка та суспільство. 2020. № 22. С. 24–32.

Шматько Н.М. Організація планування структурних змін у процесі розвитку промислового підприємства. Управління розвитком. 2016. № 4(186). С. 138–143.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / укл. і голов. ред. В.Т. Бусел. Ірпінь: Перун, 2001. 1440 с.

Managing organizational change / F. Graetz et al. New Jersey: John Wiley & Sons, 2010. 351 p.

D. Anderson, L. A. Anderson Beyond change management: advanced strategies for today’s transformational leaders. San Francisco: Pfeiffer, 2001. 272 p.

Таранюк Л. М. Економічне обґрунтування реінжинірингу бізнес-процесів виробничих підприємств : монографія. Суми: Мрія-1, 2010. 440 с.

Статистичний щорічник України за 2020 рік / Державна служба статистики України. Київ, 2021. С. 418–422. URL:http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/11/ Yearbook_2020.pdf (дата звернення: 28.09.2022).

Статистичний щорічник України за 2021 рік / Державна служба статистики України. Київ, 2022. С. 373–412. URL:https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2022/zb/11/ Yearbook_2021.pdf (дата звернення: 28.09.2022).

Armenakis A.A., Bernerth J. B., Pitts J.P., Walker H. J. (2007) Organizational Change Recipients’ Beliefs Scale: Development of an Assessment Instrument. The Journal of applied behavioral science, vol. 43, no. 4, pp. 481–505.

Beckhard R., Joan V. Gallos, Edgar H. (2006) Schein What is organizational development? Organization Development, vol. 28, pp. 3–12.

Bennis W. G. (1969) Organisation Development: It’s Nature. Origins, and Prospects Reading. Boston, MA: Addison-Wesley.

Vail P. (1993) Iskusstvo menedzhmenta [The art of management]. Moscow: News. (in Russian)

Gibson J. L. (2000) Organizatsii. Povedenie. Struktura. Protsessy: uchebnik [Organizations. Behavior. Structure. Processes: textbook]. Moscow: INFRA-M. (in Russian)

Lewin K. (1951) Field theory in social sciences. New York: Harper & Row. 608 p.

Amosha O.I., Salomatina L.M. (2017) Innovacijnyj rozvytok promyslovykh pidpryjemstv u reghionakh: problemy ta perspektyvy [Innovative development of industrial enterprises in the regions: problems and prospects]. Ukraine economy, no. 3 (664), pp. 20–34.

Malevsky E.Z. (2019) Problemy upravlinnja zminamy v umovakh rozvytku promyslovykh pidpryjemstvakh [Problems of change management in the conditions of development of industrial enterprises]. Scientific Bulletin of Uzhhorod National University,vol. 25, p.1,

pp. 170–174.

9.I.M. Parasiy-Vergunenko (2015) Orghanizacijno-metodychni aspekty analizu innovacijnogho rozvytku pidpryjemstv [Organizational and methodological aspects of the analysis of innovative development of enterprises]. Scientific Bulletin of Uzhhorod University. A series of "Economy", vol. 1(45), p.2, pp. 181–186.

Pokotylo T.V. (2020) Upravlinnja orghanizacijnymy zminamy jak skladova zabezpechennja konkurentospromozhnosti pidpryjemstva [Management of organizational changes as a component of ensuring the competitiveness of the enterprise]. Economy and society, no. 22,

pp. 24–32.

Shmatko N.M. (2016) Orghanizacija planuvannja strukturnykh zmin u procesi rozvytku promyslovogho pidpryjemstva [Organization of planning of structural changes in the process of industrial enterprise development]. Development management, no. 4 (186), pp. 138–143.

Busel V.T. (ed) (2001) Velykyj tlumachnyj slovnyk suchasnoji ukrajinsjkoji movy [The Comprehensive dictionary of the Contemporary Ukrainian Language]. Irpin: Perun.(in Ukrainian)

Managing organizational change (2010) F. Graetz et al. New Jersey: John Wiley & Sons. 351 p.

D. Anderson, L. A. Anderson (2001) Beyond change management: advanced strategies for today’s transformational leaders. San Francisco: Pfeiffer. 272 p.

Taraniuk L.M. (2010) Ekonomichne obgruntuvannja reinzhynirynghu biznes-procesiv vyrobnychykh pidpryjemstv [Economic justification of reengineering of business processes of manufacturing enterprises]. Sumy: Mriia-1. (in Ukrainian)

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2021) Statystychnyj shhorichnyk Ukrajiny za 2020 rik [Statistical annual of Ukraine for 2020], Kyiv. Available at: http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/11/Yearbook_2020.pdf (accessed 28 September 2022).

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2022) Statystychnyj shhorichnyk Ukrajiny za 2021 rik [Statistical annual of Ukraine for 2021], Kyiv. Available at: https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2022/zb/11/Yearbook_2021.pdf (accessed 28 September 2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-02

Номер

Розділ

Статті