ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИХ АСПЕКТІВ КРЕАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31319/2709-2879.2022iss2(5).270786pp32-41

Ключові слова:

розвиток, творчий потенціал, креативні ідеї, підвищення ефективності, управління, конкурентоспроможність

Анотація

У статті визначено роль креативного менеджменту у забезпеченні стійких конкурентних переваг організації. Наголошено, що в управлінні бізнес – процесами організації ключова роль відводиться інтелектуальній діяльності.

Розроблено концепцію креативного менеджменту, що виконує організаційно - напрямну роль стосовно досягнення поставлених цілей в організації. Виділено цілі, задачі, функції, принципи, методи та критерії креативного менеджменту. Побудова концепції базується на загальній теорії менеджменту, але акцентована на увазі суб'єктів управління на проблемах використання творчого потенціалу організації, творчого потенціалу всіх її співробітників під час розроблення та ухвалення управлінських рішень, на завданнях підвищення їхньої кваліфікації, впровадження в процес управління сучасних методів креативного мислення та ухвалення рішень, створення творчої атмосфери всередині колективу.

Розкрито значущість застосування інструментів креативного менеджменту як ефективного важеля щодо розв’язання складних задач, прийняття нетрадиційних і оригінальних управлінських рішень на підприємствах в умовах інноваційної економіки. Доведено, що інструментарій креативного менеджменту доцільно застосовувати як у надзвичайних ситуаціях, так і постійно, що буде сприяти стратегічному розвитку за допомогою прийняття інноваційних рішень, що забезпечують конкурентні переваги організації на ринку в умовах жорсткої конкуренції.

Доведено, що впровадження в процес управління сучасних методів креативного мислення та ухвалення рішень, створення творчої атмосфери всередині колективу стимулює розвиток процесу самореалізації та самовдосконалення співробітників, що призводить до успішного розв’язання проблем в організації, прийняття неординарних унікальних рішень, створення інноваційного продукту, тобто підвищення ефективності сучасного бізнесу.

Розроблені концепція креативного менеджменту та модель колективного вирішення творчих задач є джерелом практичних рекомендацій стосовно розвитку креативного мислення персоналу та ухвалення конкурентоспроможних рішень.

Посилання

Biletska, K.V. (2015) Zasady formuvannia kreatyvnoho lidera yak menedzhera novoho pokolinnia [Principles of formation of a creative leader as a manager of a new generation]. Ekonomichnyi chasopys Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky. no 4. pp. 58-64. Available at: file:///C:/Users/User/Downloads/echcenu_2015_4_11.pdf. (accessed 15 September 2022).

Brych V. Ya., & Korman M. M. (2018) Kreatyvnyi menedzhment [Creative management]. Ternopil: TNEU. 220 p. [in Ukrainian]

Humenna, O. V. Upravlinnia rozrobkoiu kreatyvnykh rishen v orhanizatsii [Managing the development of creative solutions in the organization]. Available at: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/15093/Humenna_Upravlinnia_rozrobkoiu_kreatyvnykh.pdf?sequence=1&isAllowed=y. (accessed 4 October 2022).

Dovhan L. Ye., & Sytnyk N. I. (2014) Kreatyvnyi menedzhment [Creative management]. K.: NTUU «KPI». 248 p. [in Ukrainian]

Zadorozhniuk, N. O., Benoieva, M. Kh. (2016) Doslidzhennia kliuchovykh poniat kreatyvnoho menedzhmentu [Research of key concepts of creative management]. Naukovyi visnyk Mukachivskoho derzhavnoho universytetu. Vol. 1(5). pp. 132-135.

Zinkevych, D. K. (2012) Kharakterystyka systemy kreatyvnoho menedzhmentu pidpryiemstv [Characteristics of the creative management system of enterprises]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Seriia «Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku». Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky. no 727. pp. 49-58.

Zinkevych, D. K., & Kuzmin, O. Ye., et al. (2011) Kharakterystyka ta mistse kreatyvnoho menedzhmentu v systemi upravlinnia mashynobudivnym pidpryiemstvom [Characteristics and place of creative management in the management system of a machine-building enterprise]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy. Lviv: NLTU, Vol. 21.2, pp. 146-152.

Kuzmin O. Ye., & Kniaz S. V., et al. (2010) Kreatyvnyi menedzhment [Creative management]. Lviv: Vyd - vo Lvivskoi politekhniky. 124 p. [in Ukrainian]

Leshchenko, M. Ye. (2021) Kreatyvnist yak skladova konkurentospromozhnosti osobystosti [Creativity as a component of individual competitiveness]. Suspilni dystsypliny yak zasib formuvannia tsyvilizatsiinoi kompetentnosti zdobuvachiv osvity: materialy Mizhnarodnoi naukovo - praktychnoi konferentsii (pp. 96–98). Rivne. Navchalno - naukovyi instytut ekonomiky ta menedzhmentu NUVHP

Pashchenko, O. P. (2017) Kreatyvnyi menedzhment yak faktor uspishnosti suchasnoho biznesu [Creative management as a factor in the success of modern business]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky. Vol. 17. Mykolaivskyi natsionalnyi universytet imeni V. O. Sukhomlynskoho. Available at: http://global-national.in.ua/archive/17-2017/86.pdf. (accessed 15 September 2022).

Polenkova, M. V. (2021) Kreatyvnyi menedzhment yak faktor innovatsiinoho rozvytku suspilstva [Creative management as a factor of innovative development of society]. Naukovi zapysky Lvivskoho universytetu biznesu ta prava. Seriia ekonomichna. Seriia yurydychna. Vol. 30. pp. 207 – 215. Available at: file:///C:/Users/User/Downloads/207-215%20(1).pdf. (accessed 4 October 2022).

Prodius, O. I. (2012) Kreatyvnyi menedzhment yak zaporuka suchasnoho efektyvnoho upravlinnia [Creative management as a key to modern effective management]. Ekonomka: realii chasu. no 3 – 4 (4-5), pp. 67-72. Available at: https://economics.net.ua/files/archive/2012/No3-4/67-72.pdf. (accessed 20 September 2022).

Svydruk, I.I. (2018) Kreatyvnyi menedzhment yak peredumova efektyvnoho rozvytku ekonomiky znan [Creative management as a prerequisite for the effective development of the knowledge economy]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo. Vol. 20 (3). pp. 29-32.

Svydruk, I.I. (2018) Osoblyvosti kreatyvnoho menedzhmentu na mikrorivni [Peculiarities of creative management at the micro level]. Prychornomorski ekonomichni studii. Vol. 30 – 1,

pp. 116–120. Available at: http://bses.in.ua/journals/2018/30_1_2018/27.pdf. (accessed 25 September 2022).

Tereshchuk, A. Kreatyvnist yak nevidiemnyi komponent intelektualnoho rozvytku osobystosti [Creativity as an integral component of the intellectual development of the individual]. Instytut psykholohii im. H. S. Kostiuka APN Ukrainy. Kyiv. Available at: https://newacropolis.org.ua/theses/32c0b8d2-a354-4338-b2db-2d9a011fddd9. (accessed 15 September 2022). [in Ukrainian]

Tkachenko, L.V. (2014) Kreatyvnist i tvorchist: suchasnyi kontent [Creativity and creativity: modern content]. Osvita ta rozvytok obdarovanoi osobystosti. no 9 - 10 (28 - 29), pp. 32 – 35. Available at: http://otr.iod.gov.ua/images/pdf/2014/9-10/8.pdf. (accessed 18 September 2022).

Guilford, J.P. (1967) Creativity: yesterday, today, tomorrow. Journal of Creative Behavior. Vol. 1. P. 3-14.

Torrance, E. P. (1964) Education and creativity. (Ed.) Teylor C. W. Creativity: Proggress and Potential. N. Y. P. 134.

Білецька К.В. Засади формування креативного лідера як менеджера нового покоління. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2015. № 4. С. 58-64. URL: file:///C:/Users/User/Downloads/echcenu_2015_4_11.pdf.

Брич В. Я., Корман М. М. Креативний менеджмент: підр. для вивч. дисципліни студ. денної та заочної форм навч. екон. спец. Тернопіль: ТНЕУ. 2018. 220 с.

Гуменна О.В. Управління розробкою креативних рішень в організації. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/15093/Humenna_Upravlinnia_rozrobkoiu_kreatyvnykh.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Довгань Л. Є., Ситник Н.І. Креативний менеджмент: Навчальний посібник. К.: НТУУ «КПІ». 2014. 248 с.

Задорожнюк Н.О., Беноєва М.Х. Дослідження ключових понять креативного менеджменту. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Вип. 1(5). 2016. С. 132 - 135.

Зінкевич Д. К. Характеристика системи креативного менеджменту підприємств. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». Львів: Видавництво Львівської політехніки. 2012. № 727. С. 49-58.

Зінкевич Д. К., Кузьмін О. Є., Чушак-Голобородько А. М. Характеристика та місце креативного менеджменту в системі управління машинобудівним підприємством. Науковий вісник НЛТУ України. Львів: НЛТУ. 2011. Випуск 21.2. С. 146-152.

Кузьмін О. Є., Князь С. В., Литвин І. В., Зінкевич Д. К. Креативний менеджмент: Навч. посібник. Львів: Вид - во Львівської політехніки. 2010. 124 с.

Лещенко М. Є. Креативність як складова конкурентоспроможності особистості. Суспільні дисципліни як засіб формування цивілізаційної компетентності здобувачів освіти: матеріали Міжнародної науково - практичної конференції (м. Рівне, 20 - 21 травня 2021 року); Навчально - науковий інститут економіки та менеджменту НУВГП. Рівне. С. 96-98.

Пащенко О.П. Креативний менеджмент як фактор успішності сучасного бізнесу. Глобальні та національні проблеми економіки. Випуск 17. 2017. Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. URL: http://global-national.in.ua/archive/17-2017/86.pdf.

Поленкова М.В. Креативний менеджмент як фактор інноваційного розвитку суспільства. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. Випуск 30/2021. С. 207 – 215. URL: file:///C:/Users/User/Downloads/207-215%20(1).pdf.

Продіус О.І. Креативний менеджмент як запорука сучасного ефективного управління. Економка: реалії часу. 2012. № 3–4 (4-5). С. 67-72. URL: https://economics.net.ua/files/archive/2012/No3-4/67-72.pdf.

Свидрук І.І. Креативний менеджмент як передумова ефективного розвитку економіки знань. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. Вип. 20 (3). С. 29 - 32.

Свидрук І.І. Особливості креативного менеджменту на мікрорівні. Причорноморські економічні студії. Вип. 30–1. 2018. С. 116–120. URL: http://bses.in.ua/journals/2018/30_1_2018/27.pdf.

Терещук А. Креативність як невід’ємний компонент інтелектуального розвитку особистості. Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України. Київ. URL: https://newacropolis.org.ua/theses/32c0b8d2-a354-4338-b2db-2d9a011fddd9.

Ткаченко Л. В. Креативність і творчість: сучасний контент. Освіта та розвиток обдарованої особистості. № 9-10 (28-29)/09-10/2014. С. 32–35. URL: http://otr.iod.gov.ua/images/pdf/2014/9-10/8.pdf.

Guilford J.P. Creativity: yesterday, today, tomorrow. Journal of Creative Behavior. 1967. Vol. 1. P. 3-14.

Torrance E. P. Education and creativity. (Ed.) Teylor C. W. Creativity: Proggress and Potential. N. Y., 1964. C. 134.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-02

Номер

Розділ

Статті