ОНТОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Автор(и)

  • В.О. Олексюк Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро , Україна https://orcid.org/0000-0003-4841-458X

DOI:

https://doi.org/10.31319/2709-2879.2022iss2(5).270448pp25-31

Ключові слова:

модернізація, інноваційний розвиток, інституціональне забезпечення, інститут, розвиток, національне господарство

Анотація

Констатовано обмеженість теоретико-методологічних обґрунтувань модернізаційних перетворень економічних систем в умовах інноваційних трансформацій, євроінтеграції та глобалізації. 

Встановлено, що модернізація представляє собою процес реалізації  трансформаційних змін для формування сучасної структури та відповідного інституціонального забезпечення національного господарства. Критерієм ефективності модернізаційних перетворень є узгодження функціонального потенціалу рушійних сил модернізації в реалізації стратегічної мети. Обґрунтовано, що мета модернізаційних перетворень полягає у формуванні постіндустріальної економіки, яка розв’язує фундаментальну проблему індустріального господарства з обмеженості ресурсів. 

Доведено, що у вітчизняній економічній історії рушійні сили модернізації  знаходились у різних вихідних умовах:  від домінування державного впливу до ключової ролі громадянського суспільства при зростанні ринкових впливів і неефективній державі. 

Акцентовано на важливості трансформації інституціональної ролі держави в модернізаційному процесі. В сучасних реаліях зміна інституціональної ролі ключового інституту пов’язана із необхідністю забезпечення структурної перебудови й інтенсивності виробництва, прискорення мобільності ресурсів та важливості врахування глобальних трендів.

Теоретичні та методологічні положення поглиблюють практичні засади  інституціонального забезпечення модернізації національної економіки.

Посилання

Гражевська, Н. І. Економічні системи епохи глобальних змін. К.: Знання, 2008. 431 с.

Гончаренко О. В., Самілик Т. М., Теслюк Ю. В. Інституціональні детермінанти розвитку інновацій в агропромисловому виробництві. Ефективна економіка. 2019. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7698 (дата звернення: 26.09.2022).

Мельник О. Г. Формування методологічних підходів у дослідженнях інновацій та інноваційного розвитку. Актуальні проблеми економіки. 2011. № 6(120). С.18-25.

Парадигма інноваційного розвитку в умовах ринкової трансформації : монографія ; [за заг. ред. Е. М. Забарної та ін.]. Херсон, 2019. 92 с.

Тарасевич В.Н. О синергетике инноваций. Бюлетень міжнародного нобелівського економічного форуму. 2008. № 1. Д.: Вид-во ДУЕП. С. 224-232.

Федулова Л. І. Інноваційний розвиток економіки України: проблеми та перспективи. Економічний вісник університету. 2020. № 44. C. 42-49.

Федулова Л. Інноваційний розвиток: еволюція поглядів та проблеми сучасного усвідомлення. Економічна теорія. 2013. № 2. С.28-45.

Чухно А.А. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для України. К.: ЛОГОС, 2003. 617 с.

Шумпетер Й А. Теорія економічного розвитку. Дослідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та економічного циклу, пер. з англ. Київ. Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2011. 242 с.

Khalatur, S., Honcharenko, O., Karamushka, O., Solodovnykova, I., & Shramko, I. (2022). Paradigm transformation of the economic crises modeling. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 4(45), 285-297. URL:https://doi.org/10.55643/fcaptp.4.45.2022.3833 (дата звернення: 26.09.2022).

Hrazhevska N. I. (2008) Ekonomichni systemy epokhy hlobalnykh zmin [The economic system of the era of global change]. Kyiv: Knowledge. (in Ukrainian)

Honcharenko O., Samilyk Т., Teslyuk Yu. (2019) Instytutsionalni determinanty rozvytku innovatsii v ahropromyslovomu vyrobnytstvi [Institutional determinants of innovation development in agricultural production]. Efektyvna ekonomika, vol. 12. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7698 (accessed 26 September 2022).

Melnik O. (2011) Formuvannia metodolohichnykh pidkhodiv u doslidzhenniakh innovatsii ta innovatsiinoho rozvytku [Formation of methodological approaches in innovation research and innovation]. Aktualnі problemi economyki, vol. 6, pp.18-25.

Zabarna E.M. (2019) Parady`gma innovacijnogo rozvy`tku v umovax ry`nkovoyi transformaciyi [The paradigm of innovative development in the conditions of market transformation], Kherson: Oldi-plyus. (in Ukrainian)

Tarasevich V. (2008) Oh synergytike ynnovatsyy [On the synergy of innovation]. Bulletin mizharodnogo nobelivskogo economichnogo forumu, Bulletin of the International Nobel Economic Forum, vol 1, pp.224-232.

Fedulova L. (2020) Innovatsiinyi rozvytok ekonomiky Ukrainy: problemy ta perspektyvy [Innovative development of the economy of Ukraine: problems and prospects]. Economic Bulletin of the University, vol. 44, pp. 42-49.

Fedulova L. (2013) Innovatsiinyi rozvytok: evoliutsiia pohliadiv ta problemy suchasnoho usvidomlennia [Innovative development: the evolution of attitudes and awareness of the problems of modern]. Ekonomichna teoria, vol. 2, pp.28-45.

Chukhno A. (2003) Postindustrialna ekonomika: teoriia, praktyka ta yikh znachennia dlia Ukrainy [Post-industrial economy: theory, practice and their significance for Ukraine]. Kyiv: LOHOS. (in Ukrainian)

Shumpeter, Y (2011) Teoriia ekonomichnoho rozvytku. Doslidzhennia prybutkiv, kapitalu, kredytu, vidsotka ta ekonomichnoho tsyklu [Theory of economic development. Research of profits, capital, credit, interest and economic cycle lane]. Kyiv: Kyiv-Mohyla Academy House. (in Ukrainian)

Khalatur S., Honcharenko O., Karamushka O., Solodovnykova I., Shramko I. (2022) Paradigm transformation of the economic crises modeling. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, vol. 4(45), pp. 285–297. Available at: https://doi.org/10.55643/fcaptp.4.45.2022.3833 (accessed 26 September 2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-02

Номер

Розділ

Статті