ТРАДИЦІЙНІ І НЕТРАДИЦІЙНІ МЕТОДИ В БІЗНЕС-ОСВІТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31319/2709-2879.2022iss2(5).270421pp16-24

Ключові слова:

бізнес-освіта, традиційний метод навчання, нетрадиційний метод навчання, технологічний підхід, квазіпрофесійні задачі

Анотація

У роботі розглядаються організаційні та методичні питання використання традиційних і нетрадиційних методів в бізнес-освіті. Наведена класифікація нетрадиційних методів навчання, підкреслена відносність понять «традиційний метод» та «нетрадиційний метод». Описані найбільш ефективні нетрадиційні методи в бізнес-освіті, включаючи методи, засновані на використанні комп’ютерних та інформаційно-комунікаційних технологій, дистанційного навчання, компетентністного підходу та диференціації освіти. Особливо відзначений технологічний підхід в поєднанні з використанням квазіпрофесійних навчальних завдань. Підкреслено, що сучасні освітні методики повинні будуватися на основі поєднання традиційних та нетрадиційних методів та підходів в пропорціях, які залежать від конкретної дисципліни  і виду навчальної роботи.

Посилання

Про вищу освіту : Закон України від 1 липня 2014 року № 1556-VII, редакція від 27.10.2022 / Верховна Рада України. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/T141556? =1378 (дата звернення: 07.11.2022).

Волкова Н.П. Педагогіка : навч. посіб., вид. 2-ге., перероб., доп. Київ: Академвидав, 2007. 616 с.

Немченко С.Г., Голік О.Б., Лебідь О.В. Педагогіка вищої школи : підручник. Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2014. 534 с.

Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу: інноваційні засоби і технології : кол. монографія / В.Ю. Биков та ін. Київ : Атіка, 2015. 252 с.

Інноваційні технології навчання: навч. посібн. для студ. вищих технічних навчальних закладів / відп. ред. Бахтіярова Х. Ш. Київ : НТУ, 2017. 172 с.

Morze N., Smyrnova-Trybulska E., Glazunova O. Design of a University Learning Environment for SMART Education. In Smart Technology Applications in Business Environments. Hershey, PA: IGI Global, 2017. P. 221–248.

Триус Ю.В. Комп’ютерно–орієнтовані методичні системи навчання : монографія. Черкаси: Брама-Україна, 2005. 400 с.

Семеріков С.О., Стрюк М.І., Моісеєнко Н.В. Мобільне навчання: історикотехнологічний вимір. Теорія і практика організації самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів : монографія. Кривий Ріг: книж. видавництво Киреєвського, 2012. С. 188 - 242.

Триус Ю. В., Герасименко І. В. Комбіноване навчання як інноваційна освітня технологія у вищій школі. Теорія та методика електронного навчання : збірник наукових праць. 2012. Випуск ІІІ. С. 299-308.

Karimov G., Kuzmenko N., Radchenko T. Distance technologies in traditional model of higher education. Innovative Educational Technologies, Tools and Methods for E-learning: series “Elearning”. 2020. Vol.12. рр. 137–146.

Карімов І.К., Карімов Г.І. Комп’ютерні технології в навчальному процесі технічного університету : монографія. Кам’янське : ДДТУ, 2020. 168 с.

Карімов Г. І. Моделювання та прогнозування в управлінні : навч. посібник. Камянське : ДДТУ, 2018. 163 с.

Заблоцька О. С. Компетентнісний підхід як освітня інновація: порівняльний аналіз. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2008. № 40. С. 63–68.

Гусак Л.П. Професійна спрямованість навчання вищої математики студентів економічних спеціальностей : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти”. Вінниця, 2007. 20 с.

The Official Bulletin of the Verkhovna Rada (OBVR) (2022). Law of Ukraine «On Higher Education» (1 July 2014 № 1556-VII, Revision on October 27, 2022) Retrieved from https://ips.ligazakon.net/document/view/T141556?an=1378 (accessed 07.11.2022).

Volkova N.P. (2007) Pedahohika [Pedagogy]. Kyiv: Akademvydav. (in Ukrainian)

Nemchenko S.H., Holik O.B., Lebid O.V. (2014) Pedahohika vyshchoi shkoly [Higher school pedagogy]. Donetsk: LANDON- XXI. (in Ukrainian)

Bykov V.Yu., Hrytsenchuk O.O., Zhuk Yu.O. and others. (2015) Informatsiine zabezpechennia navchalno-vykhovnoho protsesu: innovatsiini zasoby i tekhnolohii [Information provision of the educational process: innovative means and technologies]. Kyiv: Atika. (in Ukrainian)

Bakhtiyarova H.Sh. (2017) Innovatsiini tekhnolohii navchannia [Innovative learning technologies]. Kyiv: NTU. (in Ukrainian)

Morze N., Smyrnova-Trybulska E., Glazunova O. (2017) Design of a University Learning Environment for SMART Education. In Smart Technology Applications in Business Environments. Hershey, PA: IGI Global. pp. 221–248.

Tryus Yu.V. (2005) Kompiuterno–oriientovani metodychni systemy navchannia [Computer-oriented methodical systems of education]. Cherkasy: Brama-Ukraina. (in Ukrainian)

Semerikov S.O., Stryuk M.I., Moiseienko N.V. (2012) Mobilne navchannia: istorykotekhnolohichnyi vymir [Mobile learning: historical and technological dimension]. Teoriia i praktyka orhanizatsii samostiinoi roboty studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv [Theory and practice of organizing independent work of students of higher educational institutions]. Kryvyi Rih: Kireevsky House. pp. 188–242.

Trius Yu. V., Gerasimenko I. V. (2012) Kombinovane navchannia yak innovatsiina osvitnia tekhnolohiia u vyshchii shkoli [Combined learning as an innovative educational technology in higher education]. Theory and methods of electronic learning: a collection of scientific papers. vol. III. pp. 299-308.

Karimov G., Kuzmenko N., Radchenko T. (2020) Distance technologies in traditional model of higher education. Innovative Educational Technologies, Tools and Methods for E-learning: series “E-learning”. vol. 12. рр. 137–146.

Karimov I.K., Karimov H.I. (2020) Kompiuterni tekhnolohii v navchalnomu protsesi tekhnichnoho universytetu [Computer technologies in the educational process of a technical university]. Kamianske : DDTU. (in Ukrainian)

Karimov H. I. (2018) Modeliuvannia ta prohnozuvannia v upravlinni [Modeling and forecasting in management]. Kamianske : DDTU. (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-02

Номер

Розділ

Статті