ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31319/2709-2879.2022iss2(5).270417pp7-15

Ключові слова:

продовольча безпека, фізична доступність продуктів харчування, економічна доступність, якість харчування, безпека харчування, продовольча незалежність, надійний доступ до продовольства, критерії продовольчої безпеки, фактори забезпечення

Анотація

У статті розглянуто поняття продовольчої безпеки та її складові. До складових елементів продовольчої безпеки віднесено: об’єкти, суб’єкти, основні складові, механізм забезпечення та основні поняття. Виділено основні характеристики національної продовольчої безпеки, а саме: потенційна фізична доступність продуктів харчування; економічна доступність; якість харчування; безпека харчування; продовольча незалежність; надійний доступ до продовольства. Показано внесок сільського господарства у забезпечення продовольчої безпеки. Наведено основні критерії здійснення політики продовольчої безпеки, їх порогові значення. Визначено систему факторів, що забезпечують зміцнення національної продовольчої безпеки, а саме: техніко-технологічні; біологічні; фінансово-економічні; організаційно – правові; соціальні; екологічні та природно-кліматичні; макроекономічні; кон’юнктурні; воєнно-політичні; техногенні. Зроблено висновок щодо необхідності розробки заходів щодо нівелювання наслідків сучасних викликів та реалізації програми з попередження кризових явищ в забезпеченні продовольчими товарами населення України.

Посилання

Ковалюк Б.І. Визначення основних параметрів продовольчої безпеки країни. Ефективна економіка. 2014. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3665 (дата звернення: 25.09.2022).

Акопян О.О., Химченко А.Н. Современное состояние и перспективы обеспечения продовольственной безопасности Украины. URL: https://jvestnik-sss.donnu.edu.ua/article/view/1410/1439 (дата звернення: 25.09.2022).

Басюркіна Н.Й. Продовольча безпека як системна характеристика функціонування агропромислового сектору економіки. Економіка харчової промисловості. 2011. №2.

С. 5-10.

Закон України «Про державну підтримку сільського господарства України» від 27.06.2004 р. №1877-ІV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1877-15#Text (дата звернення: 25.09.2022).

Джурик Н.Р. Майкова С.В., Сусол Н.Я., Ковальчук М.П., Гаврилишин В.В. Продовольча безпека України . Науковий вісник НЛТУ України. 2011. Вип. 21.4. С.189-195.

Баб'як В.М., Василець Н. М. Продовольча безпека України в контексті глобальної продовольчої безпеки. URL: http://www.nbuv.gov.ua/ portal/soc_gum/vapsv/2010_2/St_8.pdf (дата звернення: 25.09.2022).

Закон України «Про основи національної безпеки України» від 19.06.2003 р. №964-ІV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/964-15#Text (дата звернення 25.09.2022).

Основні задачі забезпечення продовольчої безпеки країни. Проблеми ефективного функціонування АПК в умовах нових форм власності та господарювання: Колективна монографія / Лозинська Т. М.; за ред. П.Т. Саблука, В.Я. Амбросова, Г. Є. Мазнєва. К. : ІАЕ, 2001. 831 с.

Резнікова О.С. Проблеми світової продовольчої безпеки в умовах глобалізації економіки. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_ biol/nvnau/2010_154_2/10ros.pd (дата звернення: 25.09.2022).

Kovaljuk B.I. (2014) Vyznachennja osnovnykh parametriv prodovoljchoji bezpeky krajiny [Determination of the main parameters of the country's food security]. Efektyvna ekonomika, no. 12. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3665 (accessed 25 September 2022).

Akopjan O.O., Khymchenko A.N. Sovremennoe sostoyanie i perspektivyi obespecheniya prodovolstvennoy bezopasnosti Ukrainyi [The current state and prospects of food security in Ukraine]. Available at: https://jvestnik-sss.donnu.edu.ua/article/view/1410/1439 (accessed

September 2022).

Basjurkina N.J. (2011) Prodovoljcha bezpeka jak systemna kharakterystyka funkcionuvannja aghropromyslovogho sektoru ekonomiky [Food security as a systemic characteristic of the functioning of the agro-industrial sector of the economy]. Ekonomika kharchovoji promyslovosti, no.2, pp. 5-10.

Zakon Ukrajiny «Pro derzhavnu pidtrymku siljsjkogho ghospodarstva Ukrajiny». [About state support of agriculture of Ukraine] Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1877-15#Text (accessed 25 September 2022).

Dzhuryk N.R. Maikova S.V., Susol N.Ia., Kovalchuk M.P., Havrylyshyn V.V. (2011) Prodovoljcha bezpeka Ukrajiny [Food security of Ukraine]. Naukovyj visnyk NLTU Ukrajiny, Vyp. 21.4, pp. 189-195.

Bab'jak V.M., Vasylecj N. M. Prodovoljcha bezpeka Ukrajiny v konteksti ghlobaljnoji prodovoljchoji bezpeky. [Food security of Ukraine in the context of global food security]. Available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vapsv/2010_2/St_8.pdf (accessed 25 September 2022).

Zakon Ukrajiny «Pro osnovy nacionaljnoji bezpeky Ukrajiny». [About the basics of national security of Ukraine]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/964-15#Text (accessed 25 September 2022).

Osnovni zadachi zabezpechennja prodovoljchoji bezpeky krajiny. Problemy efektyvnogho funkcionuvannja APK v umovakh novykh form vlasnosti ta ghospodarjuvannja (2001) [The main tasks of ensuring the food security of the country. Problems of the effective functioning of the agricultural industry in the conditions of new forms of ownership and management]. K.: IAE. (in Ukrainian)

Reznikova O.S. Problemy svitovoji prodovoljchoji bezpeky v umovakh ghlobalizaciji ekonomiky. [Problems of world food security in the conditions of economic globalization]. URL: Available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnau/2010_154_2/10ros.pd (accessed 25 September 2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-02

Номер

Розділ

Статті