ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ПОБІЧНОЇ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Автор(и)

  • А.В. Хмелюк Дніпровський державний технічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7367-4928
  • А.В. Зубко Дніпровський державний технічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31319/2709-2879.2021iss2(3).254829pp62-68

Ключові слова:

металургійне підприємство, регістри обліку, бухгалтерський запис, готова продукція, напівфабрикати, виробничі запаси, облікова політика, шлак, НП(С)БО

Анотація

В роботі за даними  достовірної бухгалтерської звітності ПАТ «Дніпровський меткомбінат» здійснено дослідження особливостей  організації обліку виробництва побічної металургійної продукції та розглянуто принципи формування виробничих витрат в системі рахунків обліку. Надана характеристика організаційно-управлінської структури металургійного підприємства; оцінено вид діяльності та асортиментність випуску продукції. Вивчено основні принципи, оцінені елементи облікової політики підприємства та охарактеризовано наказ «Про організацію обліку металургійного підприємства» в частині облікового відображення готової металургійної продукції. Відмічене, що організація обліку на великому металургійному підприємстві  формується з використанням морально застарілої системи регістрів – журналів-ордерів, які були введені до системи обліку ще в минулому столітті. Такий підхід до організації обліку не є порушенням діючого законодавства, але надто трудомісткий, деякі операції в різних журналах дублюються, а їх паперове відображення потребує додаткових витрат. Положення про облікову політику на комбінаті затверджено у відповідності до НП(С)БО та з урахуванням положень міжнародних стандартів фінансової звітності МСФЗ.В процесі здійсненого дослідження дійшли висновку, що бухгалтерський облік побічної продукції доменного виробництва здійснюється одночасно з виробництвом основної металургійної продукції. Сформувавши журнали бухгалтерських проведень, встановлено  що побічна продукція обліковується з виробництва як готова, а потім відправляється на доведення до певної кондиції знову у виробництво. Такий підхід в обліку є нераціональним та не може адекватно відображувати виробничий процес. Тому, в роботі запропонований обліковий алгоритм удосконалення кореспонденції обліку побічної продукції та розроблено бухгалтерські записи формування достовірної вартості побічної продукції (шлаку).

Посилання

Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні: Закон України №996-XIV URL:http://zakon4.rada.gov.ua/show/996-14 (дата звернення: 05.12.2021).

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. №2755-VІ URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page15#Text(дата звернення: 05.12.2021).

Про затвердження Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №16 «Витрати»: Наказ Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. №318 URL: http://zakon4.rada.gov.ua/show/z0027-00(дата звернення: 05.12.2021).

Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості: Наказ Міністерства промислової політики від 09.07.2007 р. №373 URL: https://zakon.rada.gov.ua/show/v033581-07(дата звернення: 05.12.2021).

Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку: Наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2000 р. № 356 URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0356201-00(дата звернення: 05.12.2021).

Офіційний сайт ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» URL: http://www.dmkd.dp.ua/(дата звернення: 05.12.2021).

Голов С.Ф. Управлінський облік. Київ: Лібра, 2003. 704 с.

Хмелюк А.В., Хвостов В.К. Організація обліку та розподіл загальновиробничих витрат на металургійних підприємствах. Економічний аналіз. Тернопіль, 2019, Том 29. №4. С. 106–112.

Хмелюк А.В., Ситнік О.О. Особливості обліку супутньої продукції на металургійних підприємствах. Світ економічної науки: матеріали міжн. наук.-практ. інтернет-конф. економічного спрямування. Тернопіль, 2021. С. 50–55.

Цал-Цалко Ю.С., Мороз Ю.Ю., Цегельник Н.І. Управлінський облік. Житомир: Рута. 2015. 632 с.

The Law of Ukraine On Accounting and Financial Reporting in Ukraine (1999) dated 16.07.1999, No.996. Kyiv: Rada. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/show/996-14 (аccessed 05 December 2021).

Tax Code of Ukraine (2010) dated 02.12.2010, No 2755-VI. Kyiv: Rada. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page15#Text (аccessed 05 December 2021).

Accounting Regulations (Standard) 16 “Expenses” (1999) dated 31.12.1999, No.318. Kyiv: Rada. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/show/z0027-00. (аccessed 05 December 2021).

Methodical recommendations for the formation of the cost of production (works, services) in industry (2007) dated 09.07.2007, No.373. Kyiv: Rada. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/show/v033581-07 (аccessed 05 December 2021).

Methodical recommendations for the use of accounting registers (2000) dated 29.09.2000, No.356 Kyiv: Rada. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0356201-00 (аccessed 05 December 2021).

The official site of the public corporation «DMKD» (2018). Available at: http://www.dmkd.dp.ua/ (аccessed 05 December 2021).

Golov S.F. (2003) Upravlinskyi oblik [Managerial Accounting]. Kyi: Libra. (in Ukrainian)

Khmelyuk A.V., Khvostov V.K. (2019) Orhanizatsiia obliku ta rozpodil zahalnovyrobnychykh vytrat na metalurhiinykh pidpryiemstvakh [Organization of accounting and distribution of general production costs of metallurgical enterprises]. Ekonomichnyi analiz, no.4, pp. 106-112. Ternopil

Khmelyuk A.V., Sitnik O.O. (2021) Osoblyvosti obliku suputnoi produktsii na metalurhiinykh pidpryiemstvakh [Features of accounting for related products at metallurgical enterprises]. Collection of abstracts of the international scientific-practical Internet conference "World of Economic Science". Ternopil.

Tsal-Fulko Yu.S., Moroz Yu.Yu., Cegelnik N.I. (2015) Upravlinskyi oblik [Managerial Accounting]. Zhytomyr: Ruta. (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-12