ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • О.В. Будько Дніпровський державний технічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3354-6515
  • Ю.А. Кукса Дніпровський державний технічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31319/2709-2879.2021iss2(3).254828pp54-61

Ключові слова:

інформаційне забезпечення, управлінський облік, інформація, концепція управлінського обліку, методи

Анотація

У статті розкрито методологічні, методичні, організаційні та технологічні аспекти, пов’язані з формуванням інформаційного продукту, який генерується в управлінському обліку. У результаті розкриття методологічного аспекту визначено концептуальні положення управлінського обліку з урахуванням принципів сталого розвитку. Проаналізовані методи управлінського обліку, які забезпечують формування інформації про вартість підприємства та рівень впливу на неї екологічних і соціальних чинників. Висвітлено сутність організаційного та технологічного аспектів дослідження управлінського обліку як елементу облікової підсистеми у системі інформаційного забезпечення сталого розвитку. Доведено, що тільки у результаті комплексного підходу до побудови управлінського обліку на підприємстві може бути сформована інформація, яка забезпечить управлінський персонал для прийняття ефективних рішень у сфері економічних, екологічних і соціальних аспектів діяльності підприємства.

Посилання

Бруханський Р.Ф. Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного менеджменту в сільському господарстві: теоретико-методологічні основи: автореф. дис. … докт. екон. наук: 08.00.09. К., 2015. 43 с.

Булгакова С. В. Управленческий учет: проблемы теории: монографія. Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2006. 160 с.

Вахрушина М.А. Концепция социальной отчетности компаний: цели составления, источники формирования. Актуальные проблемы теории и практики бухгалтерского учета и экономического анализа в условиях перехода России на инновационный путь развития: материалы науч.-практ. конф. каф. бух. учета и анализа хоз. деятельности ВЗФЭИ, 27 янв. 2009г. М.: Спутник+, 2009. 18–21 с.

Крылов С.И. Стратегический управленческий учет – современное направление бухгалтерского учета. Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет. 2011. № 5. С. 5–12.

Нападовська Л. В. Управлінський облік: монографія. Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2000. 450 с.

Правдюк Н.Л. Види бухгалтерського обліку та обґрунтування їх застосування. Економіка АПК. 2006. №6. С. 52–59.

Пушкар М. С. Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні (теоретико-методологічні аспекти): монографія. Тернопіль: ТНЕУ, Економічна думка, 1999. 424 с.

Суворова С.П. Формирование стратегического управленческого учета на промышленных предприятиях: теория и методология: дис. … д-ра экон. наук: 08.00.12. Орел, 2007. 319 с.

Фоміна О.В. Управлінський облік у торгівлі: монографія. Київ: КНТЕУ, 2016. 468 с.

Чумаченко М. Управлінський облік в Україні. Бухгалтерський облік і аудит. 2001. №6. С. 43–47.

Концепції управлінського обліку (СІМА) // Концептуальна основа управлінського обліку Міжнародної федерації бухгалтерів (МФБ) «Концепції управлінського обліку», закріплена міжнародними нормативами фінансового й управлінського обліку в лютому 1989 р.

Будько О.В. Облік і аналіз у забезпеченні сталого розвитку підприємств України: монографія. Кам’янське : ДДТУ, 2017. 454 c.

Чупахина Н. И. Методология управленческого учета в агрохолдингах: автореф. дис. … д-ра экон. наук: 08.00.12. М., 2010. 47 с.

Кальницкая И.В. Учетно-аналитическая концепция интегрированной информационной системы для целей управления организацией: теория и методология: дисс. … докт. экон. наук: 08.00.12. Екатеринбург, 2009. 358 с.

Землякова С.Н. Развитие управленческого учета реорганизационных процедур сельскохозяйственных организаций. Аудит и финансовый анализ. 2010. № 5. С. 51.

Brukhanskyi R. F. (2015) Oblikovo-analitychne zabezpechennia stratehichnoho menedzhmentu v silskomu hospodarstvi: teoretyko-metodolohichni osnovy [Accounting and analytical support of strategic management in agriculture: theoretical and methodological foundations] (Thesis of the doctor of economic sciences), Kyiv.

Bulgakova S.V. (2006) Upravlencheskij uchet: problemy teorii [Management accounting: problems of theory]. Voronezh: Izd-vo Voronezh.gos.un-ta. (in Russian)

Vahrushina M.A.(2009) Koncepciya social'noj otchetnosti kompanij: celi sostavleniya, istochniki formirovaniya [The concept of social reporting of companies: the goals of compilation, sources of formation]. Actual problems of the theory and practice of accounting and economic analysis in the context of Russia's transition to an innovative path of development (Russia, Moscow, 27 January, 2009), Moscow: Sputnik+, pp.18-21.

Krylov S. I. (2011) Strategicheskij upravlencheskij uchet – sovremennoe napravlenie bukhgalterskogo ucheta [Strategic management accounting-a modern direction of accounting]. Finansovyj vestnik: finansy, nalogi, strakhovanie, bukhgalterskij uchet, no 5, pp. 5-12.

Napadovska L.V. (2000) Upravlinskyi oblik [Managerial Accounting]. Dnipropetrovsk: Nauka i osvita. (in Ukrainian)

Pravdiuk N.L. (2006) Vydy bukhhalterskoho obliku ta obgruntuvannia yikh zastosuvannia [Types of accounting and justification of their application]. Ekonomika APK, no 6, pp. 52-59.

Pushkar M. S. (1999) Tendentsii ta zakonomirnosti rozvytku bukhhalterskoho obliku v Ukraini (teoretyko–metodolohichni aspekty) [Trends and patterns of development of accounting in Ukraine (theoretical and methodological aspects)]. Ternopil: TNEU, «Ekonomichna dumka». (in Ukrainian)

Suvorova S. P. (2007) Formirovanie strategicheskogo upravlencheskogo ucheta na promyshlennykh predpriyatiyakh: teoriya i metodologiya [Formation of strategic management accounting at industrial enterprises: theory and methodology] (dissertation of the doctor of economic sciences) . Orel.

Fomina O.V. (2016) Upravlinskyi oblik u torhivli [Management accounting in trade]. Kyiv: KNTEU. (in Ukrainian)

Chumachenko M. (2001) Upravlinskyi oblik v Ukraini. [Management accounting in Ukraine]. Bukhhalterskyi oblik i audit, no 6, pp. 43-47.

Kontseptsii upravlinskoho obliku (SIMA) (1989). Kontseptualna osnova upravlinskoho obliku Mizhnarodnoi federatsii bukhhalteriv (MFB) «Kontseptsii upravlinskoho obliku» [Conceptual basis of management accounting of the International Federation of Accountants (IFAC) "Management Accounting Concepts"]

Budko O.V.(2017) Oblik i analiz u zabezpechenni staloho rozvytku pidpryiemstv Ukrainy [Accounting and analysis in ensuring sustainable development of Ukrainian enterprises]. Kamianske : DDTU. (in Ukrainian)

Chupahina N. I. (2010) Metodologiya upravlencheskogo ucheta v agrokholdingakh [Methodology of management accounting in agricultural holdings] (Thesis of the doctor of economic sciences), Moscow.

Kal'nickaya I. V. (2009) Uchetno-analiticheskaya koncepciya integrirovannoj informacionnoj sistemy dlya celej upravleniya organizaciej: teoriya i metodologiya [Accounting and analytical concept of an integrated information system for the purposes of organization management: theory and methodology] (dissertation of the doctor of economic sciences), Ekaterinburg.

Zemlyakova S.N. (2010) Razvitie upravlencheskogo ucheta reorganizacionnykh procedur sel'skokhozyajstvennykh organizacij [Development of management accounting for reorganization procedures of agricultural organizations]. Audit i finansovyj analiz, no 5, pp. 51.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-12