ОЦІНКА ВПЛИВУ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ НА ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ КРАЇНИ

Автор(и)

  • О.В. Брежнєва-Єрмоленко Дніпровський державний технічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4518-6235
  • А.В. Харитоненко Дніпровський державний технічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31319/2709-2879.2021iss2(3).254827pp46-53

Ключові слова:

фінансова безпека, боргова безпека, державний борг, зовнішній борг, ризики, управління державним боргом

Анотація

У статті розглянуті сутність та економічний зміст категорії «державний борг», сучасні тенденції у сфері зовнішніх боргів, що надалі поглиблюють проблеми у політичній, економічній, фінансовій та валютній сферах економіки країни. З’ясовано, що обсяги боргових зобов’язань в контексті фінансової безпеки країни перш за все повинні досліджуватися відносно ВВП, який повною мірою відображає реальний економічний стан країни під впливом інфляційних процесів. Спостереження структури державного боргу України за період 2011-2020 рр. показує про переважання зовнішнього боргу та поступове зростання його частки. Здійснена оцінка показника державного боргу України у розрізі валютної структури, яка показує, що левова частина боргових зобов’язань номінована у доларах США. Загроза фінансовій безпеці для України залишається на високому рівні, оскільки нестабільність валютного курсу збільшує суми погашення основних сум боргових зобов’язань та відсотків за ними. Проведений аналіз показників державного боргу за період останніх 10 років свідчить про інтенсифікацію загроз та ризиків фінансовій безпеці за рахунок зовнішнього кредитування країни, а також високий рівень заборгованості України перед зовнішніми та внутрішніми кредиторами. Вивчення показників як індикаторів фінансової безпеки за останні 5 років свідчить про недостатній рівень боргової безпеки країни та наявність внутрішніх та зовнішніх загроз фінансовій безпеці України. Визначено, що з боку уряду нагальним завданням є оптимізація джерел фінансування державного боргу разом з одночасною розробкою чітких та прозорих правил боргової політики щодо оцінки показників боргової безпеки й управління фінансовими ризиками.

Посилання

Івашко О. Фінансова безпека України в умовах кризових явищ в економіці. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2015. № 2. С. 61–65.

Бюджетний кодекс України: документ № 2456-17 від 08.07.2010 р. // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 (дата звернення: 01.12.2021).

Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки. Державний борг України // Minfin.com.ua. URL: https:// index.minfin.com.ua/ua/finance/debtgov/ (дата звернення: 01.12.2021).

Офіційний сайт Державної казначейської служби України. URL: https://www.treasury.gov.ua (дата звернення: 01.12.2021).

Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: https://mof.gov.ua (дата звернення: 01.12.2021).

Official site of the Ministry of Finance of Ukraine (2021). Available at: https://mof.gov.ua (аccessed 01 December 2021).

Офіційний сайт Національного банку України URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/rada-natsionalnogo-banku-zatverdila-rekomendatsiyi-kabinetu-ministriv-ukrayini-schodo-vplivu-politiki-derjavnih-zapozichen-ta-podatkovoyi-politiki-na-stan-groshovo-kreditnoyi-sferi-ukrayini-5267 (дата звернення: 01.12.2021).

Шелест О.Л. Державний борг України: механізм управління та обслуговування. Економіка і суспільство. 2017. №8. С.710-715. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/ 8_ukr/118.pdf (дата звернення: 01.12.2021).

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України: наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.10.2013 р. № 1277. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13#Text (дата звернення: 01.12.2021).

Середньострокова стратегія управління державним боргом на 2019-2022 роки // Міністерство фінансів України. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/serednostrokova-strategiyaupravlinnya-derzhavnim-borgom-na-2019-2022-roki (дата звернення: 01.12.2021).

Ivashko, O. (2015) Financial security of Ukraine in the conditions of crisis phenomena in economy [Finansova bezpeka Ukrainy v umovakh kryzovykh yavyshch v ekonomitsi]. Ekonomichnyj chasopys Skhidnoievropejs'koho natsional'noho universytetu imeni Lesi Ukrainky, vol. 2, pp. 61–65.

Bjudzhetnyj kodeks 2010 [The Budget code] (The Verkhovna Rada of Ukraine). Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy [The official site of the Verkhovna Rada of Ukraine]. Аvailable at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 (аccessed 01 December 2021).

Derzhavnyi borh Ukrainy [Public Debt of Ukraine]. Minfin.com.ua. Аvailable at: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/debtgov/ (аccessed 01 December 2021).

Official site of the State Treasury Service of Ukraine (2021). Аvailable at: https://www.treasury.gov.ua (аccessed 01 December 2021).

Official site of the Ministry of Finance of Ukraine (2021). Аvailable at: https://mof.gov.ua (аccessed 01 December 2021).

Official site of the National Bank of Ukraine (2021). Available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/rada-natsionalnogo-banku-zatverdila-rekomendatsiyi-kabinetu-ministriv-ukrayini-schodo-vplivu-politiki-derjavnih-zapozichen-ta-podatkovoyi-politiki-na-stan-groshovo-kreditnoyi-sferi-ukrayini-5267 (аccessed 01 December 2021).

Shelest O.L. (2017) Derzhavnyj borgh Ukrajiny: mekhanizm upravlinnja ta obslughovuvannja [State debt of Ukraine: management and service mechanism]. Economy and society, no 8, pp. 710-715. Аvailable at: Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки. (аccessed 01 December 2021).

Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2013), Order “On approval of Methodical recommendations for calculating the level of economic security of Ukraine”. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13#Text (accessed 15 December 2021).

Serednyostrokova stratehiia upravlinnia derzhavnym borhom na 2019-2022 roky [Medium-term Public Debt Management Strategy for 2019-2022]. Ministerstvo finansiv Ukrainy. Аvailable at: https:// www.kmu.gov.ua/news/serednostrokova-strategiya-upravlinnyaderzhavnim-borgom-na-2019-2022-roki (аccessed 01 December 2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-12