ДОСЛІДЖЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31319/2709-2879.2021iss2(3).254823pp39-45

Ключові слова:

теплоенергетика, підприємство, ТЕЦ, внутрішнє середовище, фінансові показники, чинники

Анотація

В сучасних умовах для забезпечення економічної незалежності підприємства змушені постійно контролювати і підвищувати економічну ефективність своєї діяльності. Стратегія підприємств електроенергетичної галузі має передбачати створення комплексної системи заходів, спрямованих на досягнення перспективних параметрів ефективності, реалізацію головної мети підприємства. Незважаючи на контроль та підтримку держави ефективність діяльності підприємств теплоенергетичної галузі (типовим представником якої є досліджуване підприємство ПАТ „ДТЕЦ”),  в першу чергу залежить від ефективності управління внутрішнім середовищем самого підприємства.  Виявлення внутрішніх чинників впливу для інтенсифікації позитивних та нівелювання негативних явищ значно підвищить рентабельність діяльності та конкурентоспроможність підприємства на сучасному ринку послуг.  На поточний час, низька конкурентоспроможність підприємств комунальної теплоенергетики гальмує її самостійний розвиток та модернізацію,що визначає актуальність теми дослідження.

Дослідження  внутрішнього середовища можливо провести за рахунок аналізу результатів фінансової діяльності підприємства. Отримані дані складуть основу для виявлення основних факторів впливу на результати діяльності підприємства. Детальний розгляд різних аспектів фінансової діяльності ПАТ „ДТЕЦ” вказує на присутність кризових явищ у його діяльності; підприємство не отримує прибутку та не є рентабельним протягом аналізованого періоду; в цілому фінансово-господарський стан товариства можна вважати незадовільним. Ефективність діяльності підприємства недостатня для одержання прибутку. Показники фінансової діяльності мають низькі значення. Підприємство повністю залежить від зовнішніх коштів, що не дозволяє збільшити власний прибуток та інші фінансові показники.

Для поглибленого дослідження внутрішнього середовища підприємства потрібно виявити внутрішні чинники та дослідити їх вплив на рентабельність діяльності підприємства. Реалізація  дослідження впливу чинників на рентабельність діяльності підприємства можлива на основі дефрагментації показника рентабельності та використанні відомих засобів факторного аналізу. Визначивши, які фактори більш за все впливають на рентабельність, розробляються засоби впливу на них.

Посилання

Karimov H., Zienina-Bilichenko A., Zvonarova K. (2021) Determination of ways of development of the enterprise of the heat power industry. Economic Bulletin of the Dniprovsk State Technical University, vol. № 1(2), pp. 30–36.

Illjashenko S.M., Baskakova M.Ju. (2006) Marketynghovi doslidzhennja [Marketing research]. Kyjiv: CNL. (in Ukrainian)

Konstantinov F.V. (ed.) (1967) Filosofskaya entsiklopediya (T.4 «Nauka - logika») [Philosophical encyclopedia (Vol.4 «Science-Logic»)]. Moskva: «Sovetskaya entsiklopediya». (in Russian)

Afanas'ev N.V, Rogozhin V.D., Rudyka V.I. (2003) Upravlenie razvitiem predpriyatiya [Enterprise development management]. Kharkiv: Izdatel'skiy Dom «INZhEK». (in Russian)

Gaponenko A.L., Pankrukhin A.P. (2006) Strategicheskoe upravlenie [Strategic management]. Moskva: Izdatel'stvo OMEGA–L. (in Russian)

Iljjin V.V., Kulaghin Ju.I. (2003) Ljudyna i svit [Human and world]. Kyjiv: Kyiv.nac.torgh.-ekon.un–t. (in Ukrainian)

Krynskaya L.I. (2004) Sistemnyy podkhod k postroeniyu modeli razvitiya regionov [A systematic approach to building a model of regional development].. Culture of Black Sea People, vol. 3, no. 55, pp. 96–101.

Kononenko I.V. (2001) Upravlinnja rozvytkom pidpryjemstva [Enterprise development management]. Kharkiv: NTU “KhPI”. (in Ukrainian)

Korotkov E.M. (1997) Kontseptsiya menedzhmenta [Management concept]. Moskva: Deka. (in Russian)

Maslechenkov Yu.S. (1998) Tekhnologiya i organizatsiya raboty banka: teoriya i praktika [Bank technology and organization: theory and practice]. Moskva: Deka. (in Russian)

Meskon M., Al'bert M., Khedouri F. (1994) Osnovy menedzhmenta [Fundamentals of management]. Moskva: Delo. (in Russian)

Ponomarenko V.S., Trydid O.M., Kyzym M.O. (2003) Strateghija rozvytku pidpryjemstva v umovakh kryzy [Enterprise development strategy in a crisis]. Kharkiv: Vydavnychyj Dim “INZhEK”. (in Ukrainian)

Prakhovnik A.V., Solovey A.I., Prokopenko V.V. (2011) Energeticheskiy menedzhment [Energy management]. Kyiv: IEE NTU "KPI". (in Russian)

Rajevnjeva O.V. (2006) Upravlinnja rozvytkom pidpryjemstva: metodologhija, mekhanizmy, modeli [Enterprise development management: methodology, mechanisms, models]. Kharkiv: Vydavnychyj Dim “INZhEK”. (in Ukrainian)

Shubravsjka O. (2005) Stalyj ekonomichnyj rozvytok: ponjattja i naprjamky doslidzhennja [Sustainable economic development: concepts and directions of research]. Economy of Ukraine, vol. 1, pp. 36−42.

Smirnov E.A.(2000) Osnovy teorii organizatsii [Fundamentals of the theory of organization]. Moskva: YuNITI. (in Russian)

Snizhko S.V., Velykykh K.O. (2009) Menedzhment u palyvno-energhetychnomu kompleksi [Management in the fuel and energy complex]. Kharkiv: KhNAMGh. (in Ukrainian)

Vasilenko V.A. (2004) Organizatsionno–tsiklicheskaya i strukturno-funktsional'naya modeli razvitiya organizatsii [Organizational-cyclical and structural-functional models of organization development]. Culture of Black Sea People, vol. 1, no. 56, pp. 100-107.

Joint-stock company “Dniprovs`ka combine heat power plant”. Kamianske (2020). Available at: https://dtec.com.ua/documents/golovna (accessed 19 September 2021).

Cal-Calko Y.S. (2008) Finansoviy analiz [Financial analyze]. Kyjiv: Centr uchbovoi literature. (in Ukrainian)

Karimov H., Zienina-Bilichenko A., Zvonarova K. Determination of ways of development of the enterprise of the heat power industry. Економічний вісник Дніпровського державного технічного університету. 2021. № 1(2). С. 30–36.

Ілляшенко С.М. Баскакова М.Ю. Маркетингові дослідження: навчальний посібник. Київ: ЦНЛ, 2006. 192 с.

Философская энциклопедия: в 10 т. / гл. ред. Ф.В. Константинов. Москва: «Советская энциклопедия», 1967. Т.4 «Наука – логика». 592 с.

Афанасьев Н.В, Рогожин В.Д., Рудыка В.И. Управление развитием предприятия: монография. Харків: Издательский Дом «ИНЖЭК», 2003. 184 с.

Гапоненко А.Л., Панкрухин А.П. Стратегическое управление: учеб. Москва: Издательство ОМЕГА–Л, 2006. 464 с.

Ільїн В.В., Кулагін Ю.І. Людина і світ: навчальний посібник. Київ: Киів.нац.торг.-екон.ун–т, 2003. 283 с.

Крынская Л.И. Системный подход к построению модели развития регионов. Культура народов Причерноморья. 2004. №55, Т.3. С. 96–101.

Кононенко І.В. Управління розвитком підприємства: навч. посібник. Харків: НТУ “ХПІ”, 2001. 134 с.

Коротков Э.М. Концепция менеджмента. Москва: Дека, 1997. 304 с.

Маслеченков Ю.С. Технология и организация работы банка: теория и практика. Москва: Дека, 1998. 432 с.

Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. Москва:Дело,1994. 680 с.

Пономаренко В.С., Тридід О.М., Кизим М.О. Стратегія розвитку підприємства в умовах кризи: монографія. Харків: Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2003. 328 с.

Праховник А.В., Соловей А.И., Прокопенко В.В. Энергетический менеджмент. Київ: ІЕЕ НТУ "КПІ", 2011. 472 с.

Раєвнєва О.В. Управління розвитком підприємства: методологія, механізми, моделі: монографія. Харків: ВД «ІНЖЕК», 2006. 496 с.

Шубравська О. Сталий економічний розвиток: поняття і напрямки дослідження. Економіка України. 2005. №1. С. 36–42.

Смирнов Э.А. Основы теории организации: учебное пособие. Москва: ЮНИТИ, 2000. 375 с.

Сніжко С.В., Великих К.О. Менеджмент у паливно-енергетичному комплексі: навч. посібник. Харків: ХНАМГ, 2009. 344 с.

Василенко В.А. Организационно-циклическая и структурно-функциональная модели развития организации. Культура народов Причерноморья. 2004. №56. Т.1. С. 100–107.

Публічне акціонерне товариство «Дніпровська теплоелектроцентраль». Кам’янське, 2020. URL: https://dtec.com.ua/documents/golovna (дата звернення: 19.09.2021).

Цал-Цалко Ю.С. Фінансовий аналіз: підручник. Київ: Центр учбової літератури, 2008. 566 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-12